SSABs plan är att bygga ett helt nytt integrerat elektrostålverk, valsverk och vidareförädling i Luleå, en så kallad minimill, och därmed avveckla befintlig verksamhet med koksverk, masugn och stålverk till omkring 2030. Teknikomställningen banar väg för produktion av fossilfritt stål i Luleå och utsläppen av koldioxid väntas minska med cirka 90 %.

”Samrådet är ett viktigt steg i den historiska omvandling av svensk stålindustri som vi står inför. Vår nya toppmoderna anläggning som vi vill bygga i Luleå möjliggör inte bara en fossilfri värdekedja från gruva till färdig produkt, utan stärker vår konkurrenskraft och breddar vårt produkterbjudande. Det är också ett avgörande steg för Sverige att nå sina klimatmål och åtaganden enligt Parisavtalet”, säger Martin Lindqvist, VD SSAB.

Det nya elektriska stålverket kommer att byggas inom SSABs befintliga industriområde på Svartön. Produktionsvolymen kommer att ligga i nivå med nuvarande kapacitet med möjlighet till ett bredare produktutbud.

”SSAB har möjlighet att leda utvecklingen mot fossilfritt stål med Luleå som ett viktigt nav. Vi har en unik position, med kompetenta medarbetare, forskning och utveckling i nära samarbete med universitet och institut, goda logistikmöjligheter och närhet till såväl hamn som järnråvara. Det är en fantastisk möjlighet inte bara för SSAB utan även för norra Sverige”, säger Lotta Jakobsson, ansvarig för omställningen i Luleå.

Dags för samråd

SSABs planerade teknikomställning kräver tillstånd enligt miljöbalken. En viktig del i förberedelserna med den kommande tillståndsansökan är att genomföra samråd.  

Syftet med samrådet är att SSAB som verksamhetsutövare tidigt ska få kunskap om sådant som har betydelse för utformningen av verksamheten och tillståndsprövningen genom att inkludera berörda parter. Närboende, myndigheter och andra intressenter ges möjlighet att tidigt komma med upplysningar och synpunkter, vilket bidrar till att säkerställa en hög kvalitet i vår framtida verksamhet och den kommande ansökan.

Samrådet handlar om den omställda verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter och miljökonsekvenser som verksamheten kan antas orsaka samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Omfattande miljökonsekvensutredningar pågår, och den nya verksamheten förväntas leda till väsentligt mindre påverkan än den befintliga verksamheten för de allra flesta miljöaspekter som bedöms.

Information om det som samrådet avser finns sammanställt i ett skriftligt samrådsunderlag som nu delges berörda parter genom utskick, annonser, webbsida och utställning. Som en del av samrådet inbjuds allmänhet, myndigheter och närliggande verksamheter till samrådsmöten. Samrådet dokumenteras och blir en del av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas tillståndsansökan och senare lämnas in till Mark- och miljödomstolen.  Läs mer om samrådet och ta del av samrådsunderlaget här: www.ssab.com/lulea/samrad

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected]m, 072-2335288
Hanna Hoikkala, Press Officer, [email protected], 073-6551117