I mars 2019 meddelade SSAB Borlänge att bolaget hade för avsikt att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och fortsatt verksamhet vid anläggningen i Borlänge. Ett samråd med berörda myndigheter, företag, närboende och allmänheten genomfördes 26 mars 2019.

På grund av pandemin har processen med att ta fram alla handlingar till tillståndsansökan dragit ut  på tiden och därför har berörda myndigheter, närboende och allmänheten fått möjlighet att yttra sig igen i ett kompletterande skriftligt samråd under hösten 2021.

I samrådshandlingarna informerade SSAB om att företaget planerade att lämna in tillståndsansökan till  mark- och miljödomstolen i december i år.

- I det kompletterande samrådet framfördes synpunkter på att SSAB bör avvakta med att lämna in ansökan till dess att det finns mer information om hur företaget planerar att genomföra omställningen till fossilfri verksamhet, säger Maria Nilsson, miljöchef på SSAB Borlänge.

 

SSAB-koncernens mål är att bli fossilfri senast 2045 och ambitionen är att introducera fossilfritt stål på marknaden redan 2026. Omställningen innebär att SSABs samtliga produktionsorter måste göra förändringar.

För verksamheten i Borlänge innebär omställningen att användandet av fossila bränslen successivt behöver fasas ut. Det kan komma att ske bland annat genom ökad elektrifiering och en övergång till fossilfria bränslen som biogas och vätgas.

- Vi har gjort flera utredningar av möjliga teknikval och alternativa energibärare men vi har inte beslutat ännu hur omställningen till fossilfri verksamhet ska genomföras, säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef på SSAB i Borlänge och fortsätter.

- För att kunna fatta beslut krävs fördjupade studier av bland annat de möjliga teknikvalens energi- och kostnadseffektivitet, samt försörjningoch infrastruktur för fossilfria energibärare.

Mot bakgrund av detta har SSAB i Borlänge beslutat att skjuta på inlämnandet av tillståndsansökan, till mark- och miljödomstolen för att få möjlighet att ytterligare överväga möjliga alternativ för omställning till fossilfri verksamhet och hur de eventuellt kan påverka bolagets ansökan.