Koncernchefens kommentar
SSABs rörelseresultat uppgick till 343 Mkr för det första kvartalet 2020, vilket var 1 331 Mkr lägre än det första kvartalet 2019. Fjolårets första kvartal präglades av gynnsammare marknadsförhållanden, särskilt för SSAB Americas. Jämfört med fjärde kvartalet 2019, som präglades av lageravveckling, svaga marginaler samt våra årliga planerade underhållsstopp, förbättrades resultatet med 1 474 Mkr.

SSAB Special Steels leveranser uppgick till 305 (338) kton. Rörelseresultatet uppgick till 458 (678) Mkr, lägre volymer jämfört med första kvartalet 2019 påverkade negativt. Jämfört med föregående kvartal återhämtade sig efterfrågan och resultatet förbättrades med 584 Mkr.

För SSAB Europe uppgick leveranserna till 955 (907) och rörelseresultatet försämrades jämfört med första kvartalet 2019 till 0 (347) Mkr. Dock skedde en återhämtning jämfört med fjärde kvartalet 2019 med högre leveranser och bättre resultat.

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade till 106 (956) Mkr för det första kvartalet. Första kvartalet 2019 präglades av gynnsamma marknadsförhållanden med höga priser på grovplåt.

I nuläget är vår högsta prioritet att minimera effekterna av och riskerna med Covid-19. En rad åtgärder har vidtagits för att säkerställa hälsa och säkerhet för vår personal och samtidigt upprätthålla SSABs verksamhet. Vidare har åtgärder vidtagits för att minska de negativa effekterna från lägre leveranser och högre underabsorption till följd av minskad industriell aktivitet hos våra kunder.

Vi anpassar produktion och kostnader utifrån efterfrågan och för SSAB Europe reduceras produktionen i valsverken med åtminstone 25 % och den ena masugnen i Raahe stängdes ned i mitten av april. Alla tre ståldivisioner tidigarelägger årets planerade underhållsstopp till sommaren. Korttidsarbete och permitteringar har införts, externa tjänster minskas kraftigt, projekt senareläggs och samtliga övriga kostnader ses över. Totalt kommer att åtgärderna spara över 1 Mdkr på årsbasis. Vi senarelägger strategiska investeringar om åtminstone 500 mkr som tidigare planerats under 2020, medan underhållsinvesteringarna kommer att genomföras som planerat. 

SSAB har en stark balansräkning samt har likvida medel och säkrade kreditåtaganden på cirka 22 Mdkr. Även om osäkerheten är stor så fortsätter SSAB hålla fokus på att utveckla specialstålsaffären och konverteringen till fossilfritt stål, vilket bedöms viktigt för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.

 

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2020

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten idag klockan 09.30. På grund av den rådande situationen med Covid-19, kommer presentationen att ske genom en telefonkonferens som också sänds via SSABs webbsida.

Rapporten för första kvartalet 2020 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin. Presentationen hålls på engelska. Det går även att delta via telefon.

Tid: Måndag, den 27 april 2020, klockan 09.30

Telefon:

Sverige:  0850692180

UK:         +44 (0) 2071 928000

USA:       16315107495

Konferens ID: 5943147

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of Investor Relations,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,
[email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020 kl. 07.30 CEST.