SSABs tidigare finansiella mål fastställdes i mars 2015 och sedan dess har synergier från samgåendet med Rautaruukki samt övriga kostnadsbesparingar inneburit betydligt lägre kostnadsbas och ökad flexibilitet. Nyemissionen i april 2016 tillsammans med en stark kassaflödesgenerering har stärkt balansräkningen. Mot den bakgrunden har målen reviderats för att ge bolaget en större handlingsfrihet i framtida strategiska initiativ för att främja tillväxt och lönsamhet.

Utdelningsmålet revideras till 30-50 % av vinsten efter skatt (tidigare långsiktigt 50 % över en konjunkturcykel med hänsyn tagen till nettoskuldsättningsgraden).

Med avseende på kapitalstrukturen revideras målet till att nettoskuldsättningsgraden normalt sett inte ska överstiga 35 % (tidigare långsiktigt uppgå till 30 %).

Målet att SSAB ska uppnå en industriledande lönsamhet lämnas oförändrat. Det definieras som den högsta EBITDA-marginalen jämfört med följande konkurrenter; ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp och US Steel.

För frågor, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, [email protected], tel: +46 70 2952 912