– En integrering av hållbarhetsfrågor i hela verksamheten är viktiga delar i SSABs affärsmodell, vision och strategi, säger SSABs vd Martin Lindqvist. Hållbarhet börjar också bli en allt tydligare konkurrensfördel i kontakten med våra kunder över hela världen. Vi ser att det är ett förhållningssätt som bidrar till lönsamhet för alla parter, samtidigt som det leder till en mer hållbar utveckling i det globala perspektivet.


I det här nationella nätverket i Sverige hoppas vi kunna bidra aktivt i ett erfarenhetsutbyte mellan företagen och Sveriges regering och även få upp frågorna på ett tydligt sätt på näringslivets agenda.

Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk som består av ett tjugotal svenska ledande företag och NGOs med svensk koppling. Nätverket initierades 2013 och samordnas av biståndsmyndigheten Sida. SLSD har blivit ett forum för lärande och en plattform för nya partnerskap, konkreta projekt och samverkansmodeller för minskad fattigdom och hållbar utveckling.

FNs nya, globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) ligger till grund för nätverkets arbete som handlar mycket om att bygga partnerskap som involverar såväl stater som näringsliv och det civila samhället. Den privata sektorn står redan för den största delen av investeringarna i världens låg- och medelinkomstländer. Ett engagerat näringsliv som tar långsiktigt ansvar är därmed avgörande för att skapa jobb, stärka marknader och bygga hållbara samhällen.

I samband med antagandet av de Globala målen enades nätverkets medlemmar kring ett gemensamt åtagande att – genom sina kärnverksamheter och i samarbete med andra - bidra till uppfyllandet av dessa mål genom att:

  •  Minska miljöpåverkan och använda resurser på ett effektivare sätt
  •  Skapa jobb med anständiga villkor 
  •  Bekämpa korruption och oetiskt uppförande 

En gång per år träffas hela nätverket på vd-nivå för att utvärdera arbetet som skett under året och sätta ramar och riktlinjer för nästa verksamhetsår.

länk till Sidas hemsida