− Vi har goda möjligheter att återta vår position som ett av de mest lönsamma stålbolagen jämfört med relevanta konkurrenter. Vi har en unik global position inom höghållfasta stål, ett område där det finns goda framtida tillväxtmöjligheter. Vi är marknadsledande inom grovplåt i Nordamerika, en attraktiv och växande marknad och vi har en tydlig plan för att stärka lönsamheten i vår europeiska verksamhet. Genom samgåendet med Rautaruukki kommer vi att strukturellt minska kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor årligen. Det nya SSAB får ytterligare kraft att växa inom höghållfasta stål globalt och att stärka erbjudandet på hemmamarknaderna, säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef.  

SSAB ska minska kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor
Den 29 juli 2014 slutfördes samgåendet med Rautaruukki och sedan den

1 september är den nya organisationen med fem nya divisioner på plats: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor samt Ruukki Construction. I appendix finns kvartalsvisa proformasiffror för koncernen och respektive division från 2013 och framåt. Målsättningen är att SSAB ska minska kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor på helårsbasis, där full effekt i årstakt uppnås i mitten av 2017. Under 2015 räknar SSAB med att uppnå cirka 350 miljoner kronor i synergier, 2016 cirka 800 miljoner kronor, 2017 cirka 1 200 miljoner kronor och 2018 cirka 1 400 miljoner kronor. I ett starkare marknadsläge kan värdet av synergierna komma att minskas, men under alla marknadsförhållanden ska minst 1 miljard kronor årligen kunna realiseras.

Förutom kostnadssynergier kan SSAB undvika ett antal investeringar kommande år, både underhållsinvesteringar och strategiska investeringar. Totalt motsvarar detta ett värde på 1,4 miljarder kronor. Genom kombinationen räknar SSAB också med att binda mindre rörelsekapital, främst genom lägre lagernivåer. Totalt beräknas minskningen i rörelsekapital leda till att kassaflödet stärks med 500 miljoner kronor, varav cirka hälften kommer att frigöras under 2015.

Engångskostnader som är direkt kopplade till transaktionens genomförande och som kommer att belasta resultatet i tredje kvartalet uppgår till cirka 325 miljoner kronor. Dessa kostnader består främst av transaktionsskatt, kostnader för rådgivare samt finansieringskostnader. Vidare uppskattar SSAB att det kommer att krävas omstruktureringskostnader om cirka 550 miljoner kronor för att uppnå synergierna. Av dessa kostnader är cirka 400 miljoner kronor kassaflödespåverkade och resterande 150 miljoner kronor är icke kassaflödespåverkande möjliga nedskrivningar. Omstrukturerings-kostnaderna kommer att belasta resultatet i takt med att åtgärderna fastställs.

Balansomslutningen i det nya bolaget uppgår till totalt 89 miljarder kronor och nettoskuldsättningsgraden till 51 procent per den 30 juni 2014. I appendix finns balansräkningen pro forma per den 30 juni 2014.

SSAB äger i dagsläget 95,1 procent av aktierna i Rautaruukki Corporation. Resterande del kommer att tvångsinlösas och processen med att lösa in aktierna har inletts. Från och med den 1 augusti 2014 konsolideras Rautaruukki fullt ut i SSABs resultat.

Väl positionerad för att återta branschledande lönsamhet och tillväxt
Marknaden för stålindustrin har under de senaste åren varit utmanande. Det finns några faktorer som, från en låg nivå, pekar på en möjlig förbättring kommande år. Därtill finns underliggande drivkrafter i marknaden, t.ex. energieffektivitet och viktminskning, som leder till ökad efterfrågan av höghållfasta stål.

Det nya SSAB får stora fördelar genom kostnadssynergier och genom möjligheter till merförsäljning med ett starkare erbjudande och större resurser för applikationsutveckling.

Långsiktigt finns flera möjligheter att fortsätta att utveckla det nya företaget, t.ex. genom att öka närvaron på tillväxtmarknader, expandera serviceerbjudandet och eftermarknadsverksamheten samt att öka kapaciteten i USA.

SSAB ser goda möjligheter att förbättra lönsamheten och vara ett av de mest lönsamma stålbolagen jämfört med relevanta konkurrenter, mätt utifrån EBITDA-marginal.

Presentationerna kommer att webbsändas live med start den 1 oktober klockan 13.00 CET, se länk nedan:

http://www.media-server.com/m/p/uxwo5ufc

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Koch, Head of Investor Relations, 08-454 57 29, [email protected]

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på NASDAQ OMX i Helsingfors. www.ssab.com

   
Appendix

Finansiella data för SSAB-koncernen pro forma inklusive Rautaruukki

Koncernen
Mkr 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 Helår 2013
Försäljning 14 114 14 557 13 800 14 542 14 598 15 208 57 013
EBITDA 828 954 360 614 833 1 179 2 756
EBITDA-marginal, % 6% 7% 3% 4% 6% 8% 5%
Rörelseresultat -105 18 -519 -253 -10 321 -859
Rörelsemarginal, % -1% 0% -4% -2% 0% 2% -2%
Finansnetto -208 -247 -227 -238 -305 -259 -920
Resultat efter finansnetto -313 -229 -746 -491 -315 62 -1 779

 

Försäljning per division och kvartal
Mkr 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 Helår 2013
SSAB Special Steels 3 430 3 355 2 819 3 243 3 348 3 477 12 847
SSAB Europe 6 262 6 409 5 796 6 199 6 649 6 568 24 666
SSAB Americas 2 647 2 606 2 873 3 004 2 831 3 152 11 130
Tibnor 2 098 2 157 1 871 1 968 2 055 2 077 8 094
Ruukki Construction 1 229 1 731 1 941 1 730 1 224 1 625 6 631
Övrigt -1 552 -1 701 -1 500 -1 602 -1 509 -1 691 -6 355
Försäljning 14 114 14 557 13 800 14 542 14 598 15 208 57 013

 

EBITDA per division och kvartal
Mkr 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 Helår 2013
SSAB Special Steels 429 383 -125 364 377 471 1 051
SSAB Europe 318 311 104 -21 364 383 712
SSAB Americas 149 76 209 276 194 299 710
Tibnor 62 89 30 17 51 57 198
Ruukki Construction -64 96 187 82 -37 74 301
Övrigt -66 -1 -45 -104 -116 -105 -216
EBITDA 828 954 360 614 833 1 179 2 756

 

Rörelseresultat per division och kvartal
Mkr 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 Helår 2013
SSAB Special Steels 292 246 -262 225 242 338 501
SSAB Europe -62 -78 -280 -402 -16 10 -822
SSAB Americas 33 -40 90 158 74 176 241
Tibnor 39 67 8 -5 29 34 109
Ruukki Construction -128 39 128 8 -92 1 47
Övrigt -78 -10 -52 -114 -123 -113 -254
Avskrivning på övervärden* -201 -206 -151 -123 -124 -125 -681
Rörelseresultat -105 18 -519 -253 -10 321 -859


Operativt kassaflöde
Mkr 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 Helår 2013
Rörelseresultat -105 18 -519 -253 -10 321 -859
Avskrivningar/nedskrivningar 933 936 879 867 843 858 3 615
Förändring av rörelsekapital -38 335 571 1 001 -1 117 84 1 869
Underhållsinvesteringar -215 -340 -347 -425 -250 -397 -1 327
Övrigt -23 -81 1 44 22 223 -59
Operativt kassaflöde 552 868 585 1 234 -512 1 089 3 239


Plåtleveranser
Kton 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 Helår 2013
SSAB Special Steels 276 287 243 258 291 295 1 065
SSAB Europe 883 909 817 927 984 952 3 535
SSAB Americas 494 466 530 558 496 522 2 047
Totalt 1 653 1 662 1 590 1 742 1 772 1 768 6 647

 

Koncernens balansräkning**
Mkr 31 dec 13 30 juni 14
Goodwill 23 223 24 141
Övriga immateriella tillgångar 2 485 2 348
Materiella anläggningstillgångar 26 071 25 771
Övriga anläggningstillgångar 3 985 3 953
Summa anläggningstillgångar 55 764 56 213
Varulager 13 739 13 927
Kundfordringar 6 952 8 219
Övriga kortfristiga fordringar 2 108 2 510
Likvida medel 2 540 7 779
Summa omsättningstillgångar 25 339 32 435
Summa tillgångar 81 103 88 648

 

Eget kapital 40 478 41 739
Långfristiga skulder 23 541 28 264
Leverantörsskulder 7 064 6 806
Övriga kortfristiga skulder 10 020 11 839
Summa kortfristiga skulder 17 084 18 645
Summa eget kapital och skulder 81 103 88 648

 

Nettoskuld 20 735 21 467
Nettoskuldsättningsgrad 51,2% 51,4%

 

*Avser SSAB Americas
**Fördelningen av övervärdena har ännu inte slutförts. Hela övervärdet har här hänförts till goodwill.