Enligt det slutliga resultatet för SSAB AB:s (publ) (”SSAB”) utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki Corporation (“Rautaruukki”) motsvarar aktierna som lämnats in i utbyteserbjudandet cirka 95,1 procent av samtliga aktier och röster i Rautaruukki.

Anmälningsperioden i utbyteserbjudandet löpte ut den 22 juli 2014. Den 23 juli 2014 meddelade SSAB att utbyteserbjudandet fullföljs, förutsatt att villkoren för fullföljande av utbyteserbjudandet fortfarande är uppfyllda vid tidpunkten för fullföljande. Då samtliga villkor för fullföljande av utbyteserbjudandet har uppfyllts, och fortfarande är uppfyllda, kommer SSAB att fullfölja utbyteserbjudandet i enlighet med dess villkor preliminärt idag den 29 juli 2014. Baserat på det slutliga resultatet omfattar nyemissionen i SSAB 63.417.438 aktier av serie A och 161.893.297 aktier av serie B som utgör vederlag i utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki. Genom nyemissionen ökar antalet aktier av serie A till 304.183.270 och antalet aktier av serie B till 245.062.240. Aktiekapitalet ökar till 4.833.360.488 kronor genom nyemissionen.

De nya aktierna i SSAB som avses emitteras i utbyteserbjudandet kommer att levereras till de VP-konton som tillhör de aktieägare i Rautaruukki som på ett giltigt sätt accepterat utbyteserbjudandet, och som inte återkallat sina accepter, omkring den 31 juli 2014. NASDAQ OMX Helsinki har den 28 juli 2014 godkänt SSAB:s ansökan om sekundärnotering av SSAB:s aktier på den officiella listan på NASDAQ OMX Helsinki. Handel i de nya aktierna i SSAB på den officiella listan på NASDAQ OMX Helsinki beräknas inledas preliminärt den 1 augusti 2014.

SSAB:s avsikt är att förvärva samtliga aktier i Rautaruukki. Omedelbart efter att SSAB förvärvat mer än nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i Rautaruukki och rösterna som följer av aktierna, kommer SSAB framställa en begäran till Rautaruukkis aktieägare om inlösen i enlighet med den finska aktiebolagslagen. Följaktligen kommer de aktier som inte har lämnats in i utbyteserbjudandet att inlösas på sådant sätt som beskrivs i den finska aktiebolagslagen.

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande 29 juli 2014 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, [email protected],
08-45 45 729

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet enbart på grundval av den information som lämnas i erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet. Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt den tillämpliga värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA, förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom en transaktion som är undantagen från registreringskraven i Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden som föregås av ord som ”förväntas” eller andra motsvarande uttryck kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande förväntat resultat.