Den oreviderade finansiella proformainformationen, som återfinns nedan och i Bilaga 1 till detta börsmeddelande, har hämtats från den finansiella informationen i SSAB:s reviderade koncernredovisning vid och för året som slutade den 31 december 2013 och Rautaruukkis reviderade koncernredovisning vid och för året som slutade den 31 december 2013, och återges för att illustrera den finansiella påverkan av den föreslagna sammanslagningen av SSAB:s och Rautaruukkis verksamheter. Den oreviderade finansiella proformainformationen har upprättats på basis av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och på ett sätt som är förenligt med de redovisningsprinciper som tillämpas i SSAB:s reviderade koncernredovisning vid och för året som slutade den 31 december 2013. Proformajusteringarna i den oreviderade finansiella proformainformationen är baserade på tillgänglig information och ett antal antaganden, vilka beskrivs mer i detalj i noterna som hör till proformainformationen.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:


Andreas Koch, Chef för Investor Relations, [email protected],
08-45 45 729

  
Oreviderad resultaträkning (proforma)

Perioden januari–december 2013
SSAB IFRS Rautaruukki
IFRS
Justeringar
(proforma)
SSAB
proforma
(oreviderad) (reviderad) (oreviderad) (oreviderad)
(Meur) (Meur) (Meur) (Meur)
Försäljning 4 049 2 405 -17 6 437
Kostnad för sålda varor -3 849 -2 174  -58 -6 080
Bruttoresultat    200    231 -75    357
Försäljningskostnader -178 -104 -282
Administrationskostnader -162 -106 -31 -299
Övriga rörelseintäkter 57 13 70
Övriga rörelsekostnader -50 0 5 -45
Andelar i intressebolags och joint ventures resultat efter skatt        2        –       -3        -2
Rörelseresultat -131 34 -104 -201
Finansiella intäkter 7 40 47
Finansiella kostnader           -76    -76      6    -146
Resultat efter finansnetto -200 -2 -98 -301
Andelar i intressebolags och joint ventures resultat efter skatt -3 3
Skatt      77      -8    15      84
Årets resultat    -123    -14 -80    -217
Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -123 -14 -80 -217
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

   
Oreviderad rapport över totalresultat (proforma)

Perioden januari–december 2013
SSAB IFRS Rautaruukki
IFRS
Justeringar
(proforma)
SSAB
proforma
(oreviderad) (reviderad) (oreviderad) (oreviderad)
(Meur) (Meur) (Meur) (Meur)
Årets resultat -123 -14 -80 -217
Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:
Periodens omräkningsdifferenser -29 -20 -49
Kassaflödessäkringar -8 -6 -14
Säkring av valutarisk i utlandsverksamheter 9 9
Andelar i intressebolags och joint ventures övrigt totalresultat -2 -2
Skatt hänförlig till poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen      0    1    –      0
Summa poster kan komma att omklassificeras till resultaträkningen -30 -26 -56
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Omvärderingseffekter i nettopensionsförpliktelsen 1 9 10
Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 0 -3 -4
Summa poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen    1    5    –      6
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt  -29 -20    0 -50
Summa totalresultat -152 -34 -80 -266
Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -152 -34 80 -266
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

 
Oreviderad balansräkning (proforma)

Per den 31 december 2013
SSAB IFRS Rautaruukki
IFRS
Justeringar
(proforma)
SSAB
proforma
(oreviderad) (reviderad) (oreviderad) (oreviderad)
(Meur) (Meur) (Meur) (Meur)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 995 65 102 2 162
Övriga immateriella tillgångar 241 38 29 308
Materiella anläggningstillgångar 1 849 1 079 40 2 968
Andelar i intressebolag 32 31 63
Finansiella anläggningstillgångar som innehas för försäljning 13 -13
Övriga kortfristiga fordringar 76 -76
Finansiella anläggningstillgångar 180 90 269
Uppskjutna skattefordringar      73      42 -10    105
Summa anläggningstillgångar 4 370 1 344 162 5 876
Omsättningstillgångar
Varulager 986 557 39 1 581
Kundfordringar 537 243 -1 779
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 56 29 85
Aktuella skattefordringar 38 4 41
Övriga kortfristiga räntebärande fordringar 22 5 27
Finansiella tillgångar 1 -1
Övriga kortfristiga fordringar 33 83 -34 83
Likvida medel    239      46   -34    250
Summa omsättningstillgångar 1 912    934        2 2 848
SUMMA TILLGÅNGAR 6 281 2 278 164 8 723
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 320 238 -7 552
Övriga tillskjutna medel 1 117 220 719 2 055
Valutaomräkningsdifferenser -45 45
Reserver -381 -22 22 -381
Balanserat resultat 1 990    619 -652 1 957
Summa eget kapital för aktieägarna i bolaget 3 046 1 010 128 4 184
Innehav utan bestämmande inflytande 3 3 5
SUMMA EGET KAPITAL 3 049 1 013 128 4 189
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 1 807 358 8 2 173
Förutbetalda intäkter 42 42
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 13 36 49
Uppskjutna skatteskulder 333 7 18 358
Övriga långfristiga skulder 66 -36 30
Övriga långfristiga avsättningar 15 2 17
Summa långfristiga skulder 2 211 432 26 2 669
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 288 387 12 688
Leverantörsskulder 514 279 -1 792
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 180 100 279
Aktuella skatteskulder 13 3 17
Övriga kortfristiga skulder 23 158 -100 82
Kortfristiga avsättningar 3 5      0 8
Summa kortfristiga skulder 1 021    833    10 1 865
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 281 2 278 164 8 723

  

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet enbart på grundval av den information som lämnas i erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet. Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt den tillämpliga värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA, förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom en transaktion som är undantagen från registreringskraven i Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden som föregås av ord som ”förväntas”, ”uppskattas”, ”förutses" eller andra motsvarande uttryck kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande förväntat resultat.