Helåret

 • Försäljningen ökade med 34 % och uppgick till 39 883 (29 838) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 084 (-1 592) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 682 (-2 061) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,21 (-2,69) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -212 (4 868) Mkr och rörelsens kassaflöde till -731 (3 387) Mkr
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 58 (49)%
 • Räntabiliteten på såväl sysselsatt kapital som på eget kapital uppgick till 2 % medan de för 2009 var negativa
 • Utdelningen föreslås uppgå till 2,00 (1,00) kronor per aktie motsvarande 648 (324) Mkr

Kvartalet

 • Försäljningen ökade med 23 % och uppgick till 10 205 (8 284) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -81 (430) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -176 (348) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (1,09) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -123 (799) Mkr och rörelsens kassaflöde till -376 (856) Mkr

Redovisningen avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive rördelen om inte annat anges. I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.


Koncernchefens kommentar

Återhämtningen under 2010 ledde till att rörelseresultatet jämfört med 2009 förbättrades med 2,7 Mdr till 1,1 Mdr. Även om takten i återhämtningen mattades av något mot slutet av året ser vi en positiv trend i bland annat försäljningen av nischprodukter. Kapacitetsutnyttjandet låg under året på cirka 85 (55) procent. Vi har ännu inte kunnat kompensera oss för de höjda råvarukostnaderna fullt ut. Den starka svenska kronan har påverkat rörelseresultatet negativt med cirka 1,5 Mdkr under 2010. Vi fortsätter att fokusera på att öka vår kostnadseffektivitet.

Resultatet för fjärde kvartalet utföll i linje med vad som aviserades den 23 december 2010. Efterfrågan under kvartalet var sämre än väntat, främst i Europa och Nordamerika, medan Latinamerika och Kina uppvisade en fortsatt stabil efterfrågan. De starkaste segmenten under fjärde kvartalet var gruvindustrin och tunga transporter, medan kranindustrin var fortsatt svag. Vidare påverkade en produktionsstörning i den ena masugnen i Oxelösund resultatet negativt. Under kvartalet utnyttjades också möjligheten att till följd av det svaga marknadsläget tidigarelägga ett produktionsstopp i anläggningen i Mobile, Alabama.

Marknadsbilden när vi nu gått in i första kvartalet är något ljusare än vad vi upplevde under fjärde kvartalet 2010. I Europa bedöms efterfrågan generellt fortsätta att utvecklas positivt, om än långsamt under första kvartalet. Marknaden för SSABs tunnplåtsprodukter förväntas att förstärkas. Gruvsegmentet och tunga transporter är de starkaste segmenten inom Europa, medan kranindustrin ännu inte visar några tecken på återhämtning.

I Nord- och Latinamerika förväntas de starkaste segmenten under första kvartalet fortsätta att vara gruvsektorn och delar av energisektorn, men även segmenten tunga transporter och bil återhämtar sig. Positiva signaler kommer från vindkraftsindustrin där orderingången börjat öka. Överlag har vi nu ett bra orderläge i affärsområdet SSAB Americas och är nu fullbelagda under första kvartalet.

I Asien och Oceanien förväntas gruv- och tunga transportsektorn fortsätta att utvecklas väl, dock kan översvämningarna i Australien ha en viss tillfälligt hämmande effekt på förbrukningen av slitstål. Kran- och bilsegmenten har börjat året med en tydlig återhämtning, efter en avmattning under andra halvåret 2010.

Marknadspriserna på råmaterial visar en stigande trend, vilket för kol förstärks av översvämningarna i Australien. Tack vare inneliggande lager av kol kommer inte detta att ha någon effekt på våra produktionsförutsättningar under första kvartalet. För järnmalm har vi oförändrade kontrakterade priser i dollar för första kvartalet. I Nordamerika har skrotpriserna stigit.

Inom EMEA väntas prisnedgången under fjärde kvartalet 2010 inverka något negativt på de kontrakt som tecknats för leverans under första kvartalet medan priserna på nytecknade kontrakt för senare leverans ökar. Förbättrad efterfrågan och stigande skrotpriser i Nordamerika förväntas leda till ökade stålpriser, men under det första kvartalet räknar vi inte med att få full kompensation för de ökade skrotkostnaderna.

Det kalla vintervädret och en omfattande tågurspårning i Sverige har påverkat våra leveransmöjligheter negativt i inledningen av första kvartalet.

Investeringsprogrammen för att öka vår produktionskapacitet av nischprodukter löper enligt plan.

Jag bedömer att vi är i en period av fortsatt återhämtning. Vår ambition är att successivt fortsätta att kompensera för kostnadsökningarna hänförliga till råmaterial.

                                                                     Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Presentation av kvartalsrapporten

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten fredagen den 11 februari, 2011.

Tid & plats: Klockan 10.00, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Instruktioner för att följa webbsändningen finns på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kan laddas ned.