Stålmarknaden och SSABs position

Trots den ekonomiska och geopolitiska oron i världen under året så fortsätter drivkrafterna på den globala stålmarknaden att vara positiva för SSAB.

Efterfrågan på stål

 • Efterfrågan varierar med konjunkturen
 • Ökad efterfrågan på SSABs produkter, framförallt på höghållfasta stål och stål utan fossila koldioxidutsläpp
 • Ökad efterfrågan inom infrastruktur och försvarsindustrin

Handelsflöden

 • Den globala handeln har minskat de senaste åren på grund av handelshinder och höga transportkostnader
 • Amerikanska och europeiska tariffer är i princip oförändrade
 • EU:s gränsjusteringsmekanism för koldioxid-avtryck (CBAM) får effekt från och med 2026
 • SSAB har en bra position genom hemma-marknaderna Norden och Nordamerika, med produktion nära kunderna

Produktionskapacitet

 • I stort sett ingen import av stål till Europa från Ryssland och Ukraina
 • Kostnader för koldioxidutsläpp gör tillväxt inom masugnsbaserad stålproduktion olönsam i Europa
 • Långa ledtider för nya investeringar
 • Bra förutsättningar för ett högt globalt kapacitetsutnyttjande kommande åren

Råmaterial

 • Marknaden har stabiliserats efter de störningar som uppstod i samband med Rysslands invasion av Ukraina
 • Kina har återhämtat sig på den globala råvarumarknaden efter Covid-19
 • Efterfrågan på mer hållbara material förväntas öka

Marknadssegment

SSAB verkar i segmentet för platta kolstål (stål med en viss kolhalt) som valsas till plåt. Med en årlig produktionskapacitet på cirka 8,8 miljoner ton råstål är SSAB en mindre aktör på den globala marknaden, men har ledande positioner inom fyra definierade segment. Dessa segment utgör cirka 2 % av den global marknaden för kolstål:

 • Specialstål globalt, exempelvis AHSS och seghärdade stål (Q&T)
 • Premiumstål för fordon globalt (avancerade höghållfasta stål, AHSS)
 • Platta stål och rör i Norden
 • Grovplåt i Nordamerika

SSAB är även återförsäljare av stål och andra metaller via dotterbolaget Tibnor, samt erbjuder stålbaserade byggprodukter via dotterbolaget Ruukki Construction.

 

 

Kundsegment

Kundsegmenten omfattar tunga transporter, bygg och infrastruktur, industriapplikationer, fordonsindustri, bygg- och anläggningsmaskiner (inklusive lyftkranar) samt energi och materialhantering (inklusive gruvdrift). På hemmamarknaderna Norden och Nordamerika säljs standardstål i viss utsträckning via servicecenter och distributörer. SSAB har egna säljkanaler i 50 länder.