Omställning från en styrkeposition

SSABs styrelse beslutade i juni 2023 att investera 6,2 miljarder kronor i en ljusbågsugn i Oxelösund. Det var utgångspunkten för omställningen av det nordiska produktionssystemet. Efter ett inriktningsbeslut 2022 planeras två elektrostålverk till omkring 2030 i Norden – ett i Luleå i Sverige och ett i Brahestad i Finland. Investeringsbeslut kommer att fattas omkring 2024 och 2026 för respektive anläggning, och det är först när besluten fattas som de planerade stålverken kan bli verklighet. SSAB Americas spelar en viktig roll i omställningen och tillhandahåller unik kunskap och erfarenhet från ståltillverkning med ljusbågsugn. SSAB Americas har lett utvecklingen av SSAB Zero®, som lanserades på marknaden 2023.

Leveranser av fossilfritt stål

Produktionen av fossilfritt stål har redan inletts och 500 ton levererades till strategiska kunder under 2022. 2023 introducerades SSAB Zero®, vårt nya stål tillverkat i Iowa, USA. När vi omvandlar våra nordiska anläggningar kommer vi att dra nytta av våra erfarenheter från USA, där vi använder ljusbågsugnar i stålproduktionen på våra anläggningar i Montpelier och Mobile. Detta gäller även de mest avancerade, seghärdade stålsorterna.

Viktiga prestandaförbättringar

Omställningen kommer att öka kapaciteten när det gäller premiumprodukter, förbättra vårt kostnadsläge, förkorta ledtiderna och möjliggöra fossilfri ståltillverkning. Planen är att omvandla anläggningarna i Luleå och Brahestad till nya kostnadseffektiva elektrostålverk med elektriska ljusbågsugnar, integrerad valsning och vidarebearbetning. Borlänge och Tavastehus kommer att vidareutvecklas i enlighet med de nya produktionsprocesserna.

Anläggningar väl lämpade för en ny framtid

De befintliga produktionsanläggningarna har stora fördelar för framtiden. De är stora, vilket gör det möjligt att köra gamla och nya system parallellt under övergångsperioden. Viktiga logistiska funktioner är redan på plats, med direkt tillgång till hamnar, järnvägs- och vägtransport samt möjlighet till råvaruhantering.

Luleå


 • • Masugnsbaserad ståltillverkning

 • • Produktionskapacitet för råstål: 2,3 miljoner ton

 • • Anställda: 1 200

 • • Grundat: 1941
Se alla

Minska utsläppen med cirka 90 procent

För Luleås del kommer den planerade omställningen av verksamheten att leda till en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 2,8 miljoner ton per år, vilket motsvarar en utsläppsminskning på cirka 90 procent jämfört med dagens verksamhet. SSAB arbetar också aktivt med indirekta koldioxidutsläpp. Vår kombinerade strategi syftar till att skapa en fossilfri värdekedja tillsammans med våra samarbetspartner och kunder. Omställningen kommer att leda till ökad flexibilitet, kortare ledtider och att koldioxidutsläppen från SSABs egen verksamhet i stort sett elimineras.

Utsläppen av föroreningar till vatten kommer att minska avsevärt till följd av att masugnar, koksverk och befintliga stålverk avvecklas. Utsläpp av föroreningar till luft från den befintliga verksamheten kommer helt att upphöra, vilket innebär att utsläpp av stoft från dessa anläggningar och från tillförseln av kol och koks försvinner. Byggandet av en helt ny anläggning gör det möjligt att använda modern reningsteknik för att minimera de utsläpp som kommer att uppstå i den framtida verksamheten.

Gradvis utfasning av befintliga anläggningar

Den befintliga masugnsbaserade produktionen kommer att vara i drift under byggandet av den nya anläggningen samt under en övergångsperiod då det nya produktionsupplägget fasas in parallellt med att befintlig produktion fasas ut. Elektrostålverket kommer att byggas inom SSABs nuvarande industrisområde på Svartön.

Fossilfri järnsvamp och skrot

De viktigaste råvarorna i det framtida produktionssystemet kommer att vara fossilfri järnsvamp och återvunnet stålskrot, både från vår egen verksamhet och från externa källor. Skrotet klassificeras enligt nationella och internationella klassificeringssystem, så att legeringselementen i skrotet nyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Från flera dagar till några timmar

Den nya stålproduktionen innebär också att SSAB övergår till en mer resurseffektiv tillverkning genom att sammanföra olika processer i ett sammanhängande flöde. Tiden från smältning av råvaror till färdigvalsad och förädlad produkt kommer att uppgå till cirka tre timmar, vilket kan jämföras med dagens produktionssystem, som inkluderar vidarebearbetning i Borlänge, där tillverkningstiden uppgår till några dagar.

En ungefärlig plats för den framtida verksamheten, där praktiskt taget alla funktioner finns under samma tak. Hela anläggningen för den framtida verksamheten är cirka 1 500 meter lång.

Viktig minskning av energiförbrukningen

Inom ramen för omställningen planeras en energieffektiv anläggning som minskar den totala energiförbrukningen med cirka 70 procent jämfört med dagens verksamhet. Verksamheten går från en årlig energiförbrukning på cirka 11,5 TWh till cirka 3,5 TWh och från en energimix baserad på kol, koks och el till att huvudsakligen utnyttja el.

Återvinning av överskottsenergi

Processen kommer att generera viss överskottsenergi, både hög- och lågvärdig. Det undersöks i vilken utsträckning denna överskottsenergi kan återvinnas i ett framtida fjärrvärmesystem eller genom annan typ av energiåtervinning. SSAB har ingått en övergripande avsiktsförklaring med Luleå kommun och de kommunala bolagen om gemensamma helhetslösningar för en fossilfri industriomställning.

Oxelösund


 • • Masugnsbaserad stålproduktion, grovplåt

 • • Produktionskapacitet för råstål: 1,5 miljoner ton

 • • Anställda: 2 400

 • • Grundat: 1913

Se alla

Startskottet för den gröna omställningen

I juni 2023 beslutade styrelsen att investera 6,2 miljarder kronor i ombyggnaden av stålverket i Oxelösund. Investeringen omfattar en ny ljusbågsugn och råvaruhantering i Oxelösund. Därutöver tillkommer investeringar i den framtida kraftledningen och återställningskostnader. Beslutet utgör det historiska startskottet för den gröna omställningen av SSABs nordiska stålproduktionssystem. När det står klart kommer vi att kunna minska Sveriges koldioxidutsläpp med 3 procent. Målet är att börja producera koldioxidfritt stål baserat på återvunnet stål och järnsvamp kring 2026.

Avveckling av koksverk och masugnar

Omställningen av Oxelösund innebär nedläggning av koksverket och två masugnar, ny infrastruktur för biobränslen samt utbyggnad av skrothantering och effektiv materiallogistik. Valsverket och härdningslinjerna kommer att finnas kvar.

Behov av fossilfri el

Omställningen i Oxelösund fortskrider. 2023 gav Energimarknadsinspektionen klartecken för en ny kraftledning på 130 kV från Hedenlunda i Flen till SSAB i Oxelösund och byggnationen av en ny ljusbågsugn och tillhörande råvaruhantering påbörjades.

Borlänge


 • • Bandprodukter

 • • Anställda: 1 800

 • • Grundat: 1878

Se alla

Investering i framtiden

SSAB i Borlänge planerar att investera i flera nya produktionsprocesser under de närmaste åren för att vara redo för övergången till det nya nordiska produktionssystemet. Förberedelser pågår inför omställningen till fossilfri stålproduktion. Det kommer att påverka produktionsflödet vid mottagningssystemen för rullar på anläggningen i Borlänge. Det kommer också att påverka hur produkterna produceras, förpackas och transporteras. Förändringarna som planeras i Borlänge kommer att vara genomförda 2028 för att stödja den övergripande omställningen. Målet med omställningen är att SSAB Borlänge år 2030 ska vara väl rustat för framtidens behov. SSAB Borlänge har idag unika processer och produkter och det är viktigt att fortsätta leverera kvalitetsprodukter på högsta nivå under hela övergångsperioden.

Ett ledande center för bearbetning och distribution

SSAB Borlänge kommer att hantera plåtrullar från elektrostålverken och distribution av plåtrullar istället för stålämnen. De fossila bränslen som används idag kommer gradvis att ersättas av fossilfria energikällor. Vi kommer att behöva säkerställa tillgången till fossilfria energikällor som el och biogas framöver. Som ett led i omvandlingen kommer varmvalsverket i Borlänge att avvecklas, även om det kommer att vara i drift till minst 2030, då de nya elektrostålverken i Luleå och Brahestad kommer att vara driftsatta.

Brahestad


 • • Masugnsbaserad stålproduktion, grovplåt och bandprodukter

 • • Produktionskapacitet för råstål: 2,6 miljoner ton

 • • Anställda: 2 600

 • • Grundat: 1960

Se alla

Omställning av Finlands största källa till koldioxidutsläpp

I Brahestad har SSAB strävat efter att minimera miljöpåverkan, och vi har minskat våra utsläpp och förbättrat vår materialeffektivitet steg för steg. Anläggningen är idag Finlands största enskilda källa till koldioxidutsläpp. Genom att ändra vår produktionsteknik kan vi minska utsläppen med 90 procent. Detta innebär en ny framtid för stål och den största förändringen inom stålproduktionen på århundraden. Det motsvarar en minskning av Finlands totala koldioxidutsläpp med 3,5 miljoner ton per år och gör att Finland kan uppfylla sina klimatmål.

För närvarande planeras utformningen av den nya ståltillverkningsprocessen i Brahestad och SSAB ansöker om tillstånd att konvertera vår nuvarande verksamhet till fossilfri stålproduktion.

Förnybar energi kommer att behövas

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats utifrån de omdömen och yttranden som gjorts om kraftledningsprojektets miljökonsekvensbeskrivningsprogram samt de undersökningar som utförts.

Miljötillståndsansökan lämnades in 2023 och är för närvarande under snabbehandling. Projektet för en 400 kV-anslutning till transmissionsnätet pågår och beräknas ta cirka 1,5–2 år. Bygget kommer sannolikt att inledas i början av 2025. Nätanslutningen kommer att utgå från Fingrids planerade transformatorstation i Hanhela, Pyhäjoki och är cirka 24 km lång.

Under MKB-förfarandet har invånare i närområdet och olika intressenter som kommuner och miljöorganisationer kunnat delta och framföra sina synpunkter på de olika alternativen. NTM-centralen i Norra Österbotten har granskat MKB-rapportens lämplighet och kvalitet.

Framtidens stålverk

En modern produktionsanläggning kommer att byggas i Brahestad, där sido- och vakuumugnar, pressgjutning och valsning integreras i de elektriska ljusbågsugnarna så att stålämnena inte behöver värmas upp. Hela processen är effektiv och sparar energi. I och med den nya processen kommer den nuvarande verksamheten i Brahestad, baserad på traditionell järn- och stålproduktion samt bandvalsning, att upphöra.

Parallella produktionslinjer under övergången

Förändringen kommer att ske inom det aktuella industriområdet. Avsikten är att produktionskapaciteten ska förbli ungefär densamma som idag. Den nya produktionsanläggningen kommer att byggas på samma plats som den befintliga medan den nuvarande produktionen fortsätter att vara i drift. Den nuvarande och den nya produktionen kommer att köras parallellt tills den nuvarande produktionen slutligen fasas ut.

Tavastehus


 • • Band- och rörprodukter

 • • Anställda: 1 000

 • • Grundat: 1972

Se alla

Framtiden för anläggningen i Tavastehus

Vid omställningen av det nordiska produktionssystemet kommer Tavastehus och rörverken att fortsätta fungera som nedströmsförädlare av produkter från Brahestad. I Brahestad kommer plåtrullar att vara produkterna, som i sin tur går antingen till kunden eller till Tavastehus för vidarebearbetning till mer avancerade stålprodukter och för distribution. De fossila bränslen som används idag kommer successivt att ersättas av fossilfria energislag och vi kommer att behöva säkerställa tillgången till fossilfria energislag. Industriområdet i Tavastehus är på 54,6 hektar med 7,8 km järnvägsspår. Omställningen av Tavastehus beror på vilket av de planerade elektrostålverken i Luleå och Brahestad som kommer att byggas först.

Integrerad och effektiv logistik

Det finns en daglig förbindelse mellan Brahestad och Tavastehus. Ett megatåg, som består av 53 vagnar och väger 5 200 ton fullastat, transporterar regelbundet stålrullar från Brahestad till Tavastehus för bearbetning. Megatåget transporterar över en miljon ton stål per år. Tavastehus kommer att vidareutvecklas i enlighet med de nya produktionsprocesserna. De nära förbindelserna mellan Brahestad, Tavastehus och även mindre bearbetningsanläggningar i Finland kommer dock att bestå, liksom deras roller.

Premiumprodukter fortfarande i fokus

Fokus i produktions- och utvecklingsarbetet har legat på premiumprodukter som ger mervärde för kunden. Fabrikerna i både Brahestad och Tavastehus är IATF-certifierade (International Automotive Task Force) av fordonsindustrin.

Montpelier och Mobile


 • • Skrotbaserad stålproduktion med ljusbågsugn, grovplåt

 • • Anställda: 650 i Mobile, Alabama och 450 i Montpelier, Iowa

 • • Årlig stålproduktionskapacitet: ca 2,5 (respektive 1,29)

 • • Både SSAB Alabama och SSAB Iowa byggdes och invigdes av IPSCO, som förvärvades av SSAB 2007. Alabama öppnade 2001 och Iowa 1997.

Se alla

Marknadsledande

SSAB är en av de största nordamerikanska tillverkarna av plåt och plåtrullar med försäljning till många olika industrier, till exempel energi, bygg, jordbruk och transport. SSAB strävar efter att vara Nordamerikas förstahandsleverantör av stål med fem toppmoderna anläggningar strategiskt placerade i viktiga regioner i USA och Kanada. Våra produktionsanläggningar finns i Iowa och Alabama.

Modernt upplägg med ljusbågsugn

Den nordamerikanska produktionsbasen kännetecknas av den högsta kvaliteten inom branschen och ett ledande kostnadsläge. De moderna produktionsanläggningarna använder ljusbågsugnar och 99 procent av råmaterialet är metallskrot. Slitstyrkan och hållfastheten hos SSAB Americas plåt och plåtrullar innebär att slutprodukterna håller längre, vilket minskar kundernas koldioxidavtryck.

Säkerställa SSABs ledande position inom utsläppsfritt stål

SSAB Americas spelar en viktig roll på vår resa mot fossilfritt stål. SSAB Zero, som introducerades 2023, tillverkas vid vår anläggning i Montpelier. Den valdes tack vare tillgången på grön el (vindkraftverk) och möjligheten att utvinna biogas och biokol. SSAB Americas har åtaganden för Zero från flera kunder inom energi, tunga transporter och tung utrustning.

Flexibla elektrostålverk nära kunderna

Idag har SSAB nära samarbeten med slutanvändare och tillverkare för att utveckla unika skräddarsydda produkter. Vårt flexibla produktionssystem möjliggör också ett brett sortiment av våra nya SSAB Zero-produkter. Inledningsvis kommer stålämnen från ljusbågsugnen och valsverket i Montpelier att skickas till våra europeiska valsverk. Med SSAB Zero kan produktionen framöver utökas till grovplåtsprodukter och plåtar till härdningslinjerna på anläggningen i Mobile.

Gynnsam marknadsdynamik

Infrastrukturinvesteringar skapar ökad efterfrågan på den amerikanska marknaden och framtida affärsmöjligheter för SSAB. Investeringar i energiproduktion, med stöd av lagpaketet Inflation Reduction Act (IRA), innebär fortsatt utbyggnad av vindkraft och därmed fortsatt tillgång på grön el.

dec 7
Andra nyheter

Plannja, del av Ruukki Construction, först i Skandinavien med takplåt av fossilfritt stål till bostäder

Plannja, tillverkare av byggplåtprodukter och en del av Ruukki Construction, blir först i Skandinavien med att leverera takplåt i fossilfritt stål till bostäder. Pilotleveransen går till ett bostadsområde i Björröd i Västra Götaland, vilket är under uppbyggnad av OBOS. Det fossilfria stålet tillverkas av moderbolaget SSAB och produkterna produceras vid Plannjas produktionsanläggningar i Järnforsen och Landsbro under året.  

dec 1
Andra pressmeddelanden

SSAB och Vattenfall i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

SSAB och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål tillverkat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, att leverera fossilfritt stål till Vattenfall för att använda i sin verksamhet.

nov 30
Andra pressmeddelanden

SSAB på COP28: Ambitionsnivån och omställningstakten måste höjas

SSABs representanter kommer att delta i mer än 20 seminarier och rundabordssamtal under FN:s klimatkonferens COP28 i Dubai. Vårt huvudbudskap är att vi har tekniken för att bli av med fossila utsläpp från ståltillverkning – nu behöver beslutsfattarna skapa förutsättningar för en snabbare implementering.