Cykl życia stali

Stal jest jednym z najbardziej przetwarzalnych materiałów na świecie i może być poddawana recyklingowi nieskończoną ilość razy bez utraty swoich własności. Ze względu na trwałość, produkty stalowe cechuje długi okres użytkowania, a po przetworzeniu mogą one znaleźć nowe zastosowanie, co pozwala oszczędzać zasoby. SSAB dąży do redukcji wpływu wyrobów stalowych na środowisko na każdym etapie cyklu życia, od wydobycia surowców po koniec życia produktu.

Steel life cycle

1. Odpowiedzialne zaopatrzenie w surowce

SSAB posiada wielu dostawców w różnych regionach świata. Nasze największe zakupy to surowce wykorzystywane w produkcji żelaza i stali. SSAB nabywa pellety rudy żelaza głównie od szwedzkiego dostawcy oraz niewielkie ilości od dostawcy z Rosji.

2. Efektywna produkcja stali

W produkcji stali w SSAB wykorzystywane są dwa różne procesy: produkcja oparta na rudzie żelaza w wielkich piecach hutniczych w Szwecji i Finlandii oraz produkcja oparta na złomie w elektrycznych piecach łukowych w USA. Mimo iż efektywność naszych skandynawskich pieców hutniczych należy do najlepszych w branży, nieustannie poszukujemy możliwości dalszej poprawy. Ważna jest współpraca całego sektora stalowego, dzięki której doskonalimy dostępne technologie, by redukować emisje dwutlenku węgla. Emisje CO2 pochodzące z produkcji w elektrycznych piecach łukowych wynoszą mniej niż 10% emisji generowanych z produkcji na bazie rudy żelaza.

3. Recyrkulacja pozostałości poprocesowych w produkcji stali

Tam, gdzie to możliwe, pozostałości generowane w procesach produkcji żelaza i stali powracają do obiegu produkcyjnego, aby zastąpić pozyskiwanie nowych surowców. Większość pyłów powstałych w procesach produkcji wielkopiecowej wraca do procesu. W ten sposób zmniejszamy ilość odpadów i zwiększamy efektywność materiałową. Stal pochodząca z recyklingu redukuje wpływ środowiskowy w cyklu życia produktu końcowego. Zastępuje rudę żelaza jako materiał wkładowy w procesie produkcji stali. Także powstała energia jest ponownie wprowadzana do procesu produkcji.

Nie wszystkie pozostałości można poddać recyrkulacji. W niektórych przypadkach dzięki przetworzeniu i sprzedaży produktów ubocznych możemy generować nowe dochody. Materiały, których nie można wykorzystać ponownie w procesach lub sprzedać zewnętrzne, trafiają na wysypiska. W Skandynawii zarządzaniem pozostałościami poprocesowymi zajmuje się Merox, oddział SSAB. Oprócz powyższych metod, spółka nieustannie szuka nowych alternatyw dla składowania odpadów na wysypiskach.

4. Efektywna pod względem zasobów produkcja ze stali

Stale o wysokiej wytrzymałości są mocniejsze od stali standardowych. Wytrzymałość na dowolne obciążenie fizyczne wymaga mniej stali wysokowytrzymałej niż stali standardowej. Konsekwentnie, projekty bazujące na stali o wysokiej wytrzymałości są lżejsze i pozwalają znacznie zmniejszyć masę produktów końcowych.

Powstające w ścisłej współpracy z klientami nowe projekty produktów mogą przynieść znaczne korzyści finansowe i środowiskowe. Jest to możliwe dzięki wyjątkowym własnościom stali wysokowytrzymałych.

5. Mocniejszy, lżejszy i bardziej zrównoważony świat

Dzięki zastosowaniu stali o wysokiej wytrzymałości klienci są w stanie produkować wyroby, które zużywają mniej materiału, są mocniejsze, lżejsze i zapewniają lepsze wyniki. Jeśli chodzi o zastosowania wymagające energii, etap użytkowania stanowi znaczną część wpływu środowiskowego w cyklu życia produktu.

Największa oszczędność masy widoczna jest w produktach dźwigowych. W wielu przypadkach, ze względu na mniejszą masę, redukcje emisji przekraczają emisje pochodzące z procesu produkcji stali, gdy kalkulacja dotyczy całego cyklu życia produktu końcowego.

6. Przetwarzalność stali

Jako najczęściej przetwarzany na świecie materiał przemysłowy, stal jest unikalna pod tym względem, że zachowuje swoje własności bez względu na to, ile razy podlega recyklingowi. Wykorzystanie zrecyklingowanego złomu stalowego w produkcji stali oszczędza zasoby naturalne, a przy tym zmniejsza emisje CO2. Niemniej jednak nie ma obecnie takiej ilości złomu, by pokryć zapotrzebowanie na stal i dlatego także w przyszłości stal musi być produkowana z rudy żelaza.

Huty SSAB w USA produkują nową stal wyłącznie ze stali z recyklingu. W procesie produkcji wykorzystywane są niewielkie ilości węgla i gazu naturalnego, ale do topienia złomu stosuje się głównie elektryczność. W efekcie, emisje CO2 wynoszą mniej niż 1/10 emisji generowanych w powiązaniu z produkcją stali na bazie rudy żelaza. W Szwecji i w Finlandii SSAB wykorzystuje około 20% złomu metalowego w produkcji stali.