Taloudelliset riskit

Kansainväliseen toimintaan, jollaista SSAB:kin harjoittaa, liittyy runsaasti taloudellisia riskejä esimerkiksi rahoitus-, maksuvalmius-, korko-, valuutta- ja luottoriskien muodossa. Näiden riskien hallintaa ohjaavat konsernin taloudelliset toimintalinjat, jotka hallitus hyväksyy. Useimmat rahoitukseen liittyvät liiketapahtumat tehdään emoyhtiön Tukholmassa sijaitsevan rahoitustoiminnon sekä Irlannissa sijaitsevan SSAB Financen kautta. Lisätietoja konsernin rahoitusriskien hallinnasta löytyy SSAB:n vuosikertomuksen tilinpäätöksen liitetiedossa 29 (s. 211, englanniksi).

Riski Riskin kuvaus Reagointi ja toimintatavat
JÄLLEENRAHOITUSRISKI/ MAKSUVALMIUSRISKI Jälleenrahoitusriski/maksuvalmiusriski
tarkoittaa sellaisen tilanteen riskiä, jossa
SSAB ei pysty maksamaan velvoitteitaan
puutteellisen maksuvalmiuden vuoksi tai
siksi, että sillä on vaikeuksia saada uutta lainaa.
Lainanottostrategialla keskitytään turvaamaan konsernin
lainarahoitustarve sekä pitkäaikaisten lainojen että SSAB:n
päivittäisten,lainoittajille ja toimittajille kohdistuvien maksuvelvoitteiden
osalta. Lainaa otetaan pääasiassa emoyhtiön välityksellä konsernin
taloudelliset tavoitteet huomioon ottaen. Jälleenrahoitusriskin
minimoimiseksi konsernin tavoitteena on, että pitkäaikaisilla lainoilla
on tasainen erääntymisprofiili ja keskimäärin yli kolmen vuoden
erääntymisaika.Maksuvalmiusreservin eli käyttämättömien, sitovien
luottositoumusten ja rahavarojen määrän on, riippuen
nettovelkaantumisasteesta, oltava yli 5-10 % konsernin liikevaihdosta.
MARKKINARISKIT Markkinariskit tarkoittavat riskiä siitä, että
konsernin tulos tai taloudellinen asema vaarantuvat
markkinahinnoissa eli esimerkiksi koroissa ja
valuuttakursseissa tapahtuvien muutosten vuoksi.
Korkoriskit: Konsernin korkoriskit liittyvät markkinakoroissa tapahtuviin
muutoksiin janiiden vaikutukseen konsernin velkasalkkuun. Koko velkasalkun
keskimääräisen kiinteänkorkojakson on oltava noin yksi vuosi, mutta sen
vaihteluväliksi sallitaan 0,5–2,5 vuotta.
Valuuttariskit: SSAB:n valuuttariski liittyy suurimmaksi osaksi ulkomaisten
tytäryhtiöiden nettovarallisuuden valuuttamuunnosriskiin. Riskiltä suojaudutaan
ottamalla lainaa ulkomaan valuutassa. Tavoitteena
on minimoida valuuttamuunnosten vaikutus nettovelkaantumisasteeseen.
Perusvaluuttana on Ruotsin kruunu. Transaktioriskin hallitsemiseksi käytetään
suojausta useimmille kaupallisille valuuttavirroille. Hyväksytyt suurimmat ulkomaan
valuutan määräiset investoinnit ja projektit suojataan.
Konsernin nettovaluuttavirta vuonna 2019 oli 3,7 (4,7) miljardia kruunua. Konsernin
tärkeimmät valuuttavirrat käyvät ilmi oheisesta kaaviosta.
LUOTTORISKI Luottoriski tarkoittaa konsernin asiakkaista tai
rahoitussopimusten vastapuolesta johtuvien tappioiden
riskiä tilanteessa, jossa nämä eivät kykene hoitamaan
maksuvelvoitteitaan.
 
Rahoitussopimusten vastapuolten valinnan perusteena ovat Standard & Poor’sin
ja Moody’sin pitkän aikavälin lainanantoa koskevat luottoluokitukset sekä konsernin
vastavuoroiset kaupalliset suhteet kyseisen vastapuolen kanssa. Vastapuolen
luottoluokituksen on oltava vähintään A- (Standard & Poor’s) tai A3 (Moody’s).
Myyntisaamisiin ja muihin saataviin liittyvät luottoriskit hoidetaan divisioona- ja
tytäryhtiökohtaisesti konsernin yhteisten luotonantoa koskevien ohjeiden mukaisesti.