Sisäinen tarkastus

SSAB:n sisäinen tarkastus toimii suoraan tarkastusvaliokunnan alaisuudessa, ja sen toiminnasta vastaa talousjohtaja.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan tavoitteena on tukea konsernin arvonmuodostusta tunnistamalla riskialttiita kohteita, harjoittamalla sisäistä valvontaa ja suosittelemalla riskikohteissa toteutettavia parannustoimenpiteitä. Sisäinen tarkastaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Sisäinen tarkastus järjestetään koko konsernin tasolla ja tarkastussuunnitelmat laaditaan koko konsernille.

Suurimman osan työstä muodostavat tarkastusvaliokunnan päättämän tarkastussuunnitelman mukaisesti toteutettavat tarkastukset. Muu työ koostuu pääasiassa erityistarkastuksista sekä itsearviointien testauksesta.

Sisäinen tarkastus tekee tarkastukset ja raportoi niistä tarkastusvaliokunnan hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksissa noudatetaan julkaistua ja hyväksyttyä auditointiprosessia, jota kehitetään jatkuvasti työtapojen ja lisäarvoa tuottavien raporttien parantamiseksi. Raporteissa kerrotaan havainnoista ja kehityskohteista sekä annetaan suosituksia, joiden tavoitteena on tehostaa riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tekee tarkastuksia myös johdolta saatujen ohjeiden perusteella tai muiden syiden niin vaatiessa. Lisätietoja sisäisestä tarkastustyöstä vuonna 2014 annetaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa (Hallituksen kuvaus taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta).

Petos- ja korruptioriskien tarkastus sisältyy soveltuvin osin suoritettaviin tarkastuksiin luonnollisena osana. Tarkastuksissa ei havaittu varsinaisia väärinkäytöksiä, mutta kylläkin tunnistettiin mahdollisuuksia pienentää väärinkäytösten riskiä. Näitä parannusmahdollisuuksia käsitellään laadittujen toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehostamiseksi on perustettu ilmiantotoiminto, jonka kautta voi raportoida vakavia rikkeitä ja yhtiön hyvän liiketavan periaatteiden rikkomuksia. Toiminnon tavoitteena on taata turvallisuus työpaikalla, edistää eettisesti oikeanlaista liiketoimintaa ja estää taloudelliset väärinkäytökset yhtiössä niin työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien kuin osakkeenomistajienkin hyödyksi.