Johtaminen

SSAB:n kestävän kehityksen johtaminen perustuu visioomme ja arvoihimme. Lähtökohtana ovat hyvän liiketavan periaatteemme, joita täydennetään kestävän kehityksen keskeisten alueiden hallintoasiakirjoilla.

Vastuu ja valtuudet

Hallituksella on suurin päätöksentekovalta kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. Hallitus on kollektiivisesti vastuussa ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien strategisesta hallinnasta ja SSAB:n muuttumisesta fossiilivapaaksi yritykseksi. Hallitus hyväksyy hyvän liiketavat periaatteet ja kestävän kehityksen strategian sekä valvoo vastuullisuustyötä, mukaan lukien ilmastoon liittyviä asioita. Konsernin johtoryhmä vastaa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hallinnan strategisten suuntaviivojen asettamisesta, olennaisten alueiden huomioiminen mukaan luettuna, ja seuraa kestävän kehityksen työtä säännöllisesti.

SSAB:n kestävästä kehityksestä vastaava johtaja on konsernin johtoryhmän jäsen ja vastuussa kestävän kehityksen strategiakehittämisestä ja koordinoinnista konsernitasolla, työterveydestä ja -turvallisuudesta ja liiketoiminnan etiikasta. Konsernin johtoryhmään kuuluu useita johtajia, jotka vastaavat kestävän kehityksen työn eri osa-alueista. Esimerkiksi teknisestä kehityksestä vastaava johtaja on vastuussa ympäristöasioista ja HYBRIT-hankkeen toteutuksesta. Kestävän kehityksen johtaja puolestaan vastaa SSAB:n fossiilivapaaseen tuotantoon tähtäävistä operatiivisista aloitteista ja talousjohtaja ilmastoriskejä sisältävistä riskiprosesseista sekä SSAB:n siirtymä- ja kestävyystyöhön liittyvistä taloudellisista kysymyksistä. Divisioonajohtajat vastaavat kestävän kehityksen ja ilmastotyön edistämisestä yleisen liiketoiminta- ja kestävän kehityksen strategian mukaisesti.

Kestävän kehityksen sitoumus

SSAB on YK:n Global Compact -aloitteen jäsen. SSAB on sitoutunut toimimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. SSAB tukee myös kansainvälistä ihmisoikeusasiakirjaa, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ydinsopimuksia, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

Keskeiset kestävän kehityksen hallintoasiakirjat:

  • Hyvän liiketavan periaatteet

  • Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset

  • Ympäristöön liittyvät ohjeet ja määräykset

  • Laatutyöhön liittyvät ohjeet ja määräykset

Johtamisjärjestelmä

Kaikissa tuotantolaitoksissa on OHSAS 45001 -standardin mukaiset työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Ympäristö- ja ilmastotyössä noudatetaan pääasiassa ISO 14 001 -standardia, jonka mukaisesti kaikki tuotantolaitokset on sertifioitu.

Kestävän kehityksen riskit

SSAB:llä riskienhallinta on sisällytetty vuosittaiseen strategiaprosessiin. Kestävän kehityksen riskit, muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, ovat mukana hallitukselle vuosittain esitettävässä riskinarvioinnissa.