Johtaminen

SSAB:n kestävän kehityksen johtaminen perustuu visioomme ja arvoihimme. Lähtökohtana ovat hyvän liiketavan periaatteemme, joita täydennetään kestävän kehityksen keskeisten alueiden hallintoasiakirjoilla.

Vastuu ja valtuudet

SSAB:n hallitus vastaa kestävän kehityksen työstä, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien strategisesta hallinnasta. Tämä kattaa myös SSAB:n siirtymisen fossiilivapaaseen terästuotantoon. Hallitus muun muassa hyväksyy hyvän liiketavan periaatteet, kestävän kehityksen strategian ja fossiilivapaaseen terästuotantoon siirtymiseen liittyvät strategiat ja pääomakustannukset. Hallitus seuraa SSAB:n kestävän kehityksen työn edistymistä vähintään neljännesvuosittain, erityisesti konsernin hiilidioksidipäästöjä ja turvallisuustyötä. Koska kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvät kysymykset ovat olennainen osa SSAB:n liiketoimintastrategiaa, hallituksella ei ole erillistä kestävän kehityksen komiteaa. Tarkastusvaliokunta tarkastaa kestävän kehityksen raportin vuosikertomuksen osana.

Hallitus seuraa tärkeimpien sidosryhmien näkemysten kehitystä ensisijaisesti ottamalla mukaan henkilöstön edustajia hallitukseen, mutta myös pitämällä yhteyttä esimerkiksi osakkeenomistajiin, pääasiassa yhtiökokouksen yhteydessä, sekä viranomaisiin ja poliitikkoihin. Muuten hallitus on delegoinut sidosryhmäkeskustelut konsernin johtoryhmän jäsenille näiden vastuualueiden mukaisesti. Hallitukselle toimitetaan tiedonantoja tarpeen mukaan ja merkittävien muutosten yhteydessä.

SSAB-konsernin johtoryhmä vastaa kestävän kehityksen strategisen suunnan kehittämisestä, mukaan lukien merkittäviin kestävän kehityksen osa-alueisiin liittyvistä päätöksistä sekä ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallinnasta. Konsernin johtoryhmä valvoo kestävän kehityksen työn edistymistä säännöllisesti. Konsernin johtoryhmä on sitoutunut varmistamaan, että käytössä on prosesseja, joilla estetään, tunnistetaan ja käsitellään mahdolliset ihmisoikeuksiin kohdistuvat haittavaikutukset , joita SSAB:n liiketoiminta voisi aiheuttaa tai joihin yrityksemme voi vaikuttaa. Kestävän kehityksen vastuu käsittää konsernin johtoryhmän kaikki jäsenet, ja toimitusjohtaja on viime kädessä vastuussa hallitukselle. SSAB:llä on myös erilaisia eri toimintojen välisiä johtoryhmiä ja neuvostoja, jotka työskentelevät kestävän kehityksen parissa. Niiden tehtävänä on koordinoida ja tukea konsernin kestävän kehityksen työtä esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden, ympäristöasioiden ja liiketoiminnan etiikan osalta.

Kestävän kehityksen sitoumus

SSAB on YK:n Global Compact -aloitteen jäsen. SSAB on sitoutunut toimimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. SSAB tukee myös kansainvälistä ihmisoikeusasiakirjaa, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ydinsopimuksia, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

Keskeiset kestävän kehityksen hallintoasiakirjat:

  • Hyvän liiketavan periaatteet

  • Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset

  • Ympäristöön liittyvät ohjeet ja määräykset

  • Laatutyöhön liittyvät ohjeet ja määräykset

Johtamisjärjestelmä

Kaikissa tuotantolaitoksissa on OHSAS 45001 -standardin mukaiset työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Ympäristö- ja ilmastotyössä noudatetaan pääasiassa ISO 14 001 -standardia, jonka mukaisesti kaikki tuotantolaitokset on sertifioitu.

Kestävän kehityksen riskit

SSAB:llä riskienhallinta on sisällytetty vuosittaiseen strategiaprosessiin. Kestävän kehityksen riskit, muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, ovat mukana hallitukselle vuosittain esitettävässä riskinarvioinnissa.

Kestävän kehityksen data

Tavoitteemme ja tuloksemme löytyvät vuosikertomuksesta