Ylimmän johdon palkitseminen

 

Konsernin johtoryhmän korvaukset ja etuudet 1)  

Toimitusjohtaja

Muut johtoryhmän

 jäsenet Milj. Ruotsin kruunua  2022  2021  2022  2021
 Kiinteä palkka 2)  13,6  12,9  39,7  35,5
 Muut etuudet 3)    0,4    0,4    2,3   2,1
 Lyhytaikainen tulospalkka, maksettu 4)    4,9    0,0   12,3   0,0
 Pitkäaikainen tulospalkka, maksettu4)    2,1    1,0    8,3   6,0
 Korvaukset yhteensä  21,0  14,3  62,6  43,7
 Sosiaalikulut    6,6    4,5    9,9    9,0
 Eläkekulut    6,1    5,8  14,4  11,4
 Yhteensä  33,8  24,6  86,9  64,0

 

 

1) Sisältää 11 (10) johtoryhmän jäsenelle koko tilivuodelta maksetut korvaukset.

2) Sisältää maksetut 0,3 (0,2) miljoonan kruunun vuosilomakorvaukset sekä työsuhdeasunnosta maksettavat 0,3 (0,3) miljoonan kruunun kulukorvaukset.

3) Koskee asuntoetua sekä auto- ja polttoaine-etua. 1 (1) jäsenen osalta summaan sisältyy kansainväliseen toimeksiantoon liittyviä etuja.

4) Summat ovat kyseisenä tilikautena suoritettuja maksuja, jotka on ansaittu aiempina tilikausina. Vuoden 2022 korvausten määrä ei ole tiedossa tilikauden lopussa, sillä kilpailijat eivät ole vielä julkaisseet tunnuslukujaan, joihin vertailu perustuu. Lisäksi hallitus voi erityisten syiden vuoksi päättää pienentää korvausta. Sen vuoksi taulukossa esitetyt korvaukset koskevat vain tilikaudella maksettuja tulospalkkoja. Vuodelle 2022 kirjatut tulospalkat koko johtoryhmän osalta olivat 41,0 (26,2) milj. kruunua.

Ylimmän johdon palkkiot

Ylimmän johdon palkitsemispolitiikka on kuvattu toimintakertomuksessa. Toimitusjohtajan palkkioperusteita käsitellään myös palkitsemisraportissa. Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille maksettiin kiinteä palkka, lyhytaikainen tulospalkka ja pitkäaikainen tulospalkka.


Lyhytaikainen tulospalkka

Vuoden 2021 (vuonna 2022 maksettu) lyhytaikainen tulospalkka muodostuu: A) kolmesta konsernin tavoitteesta 1. käyttökatemarginaalista (EBITDA) suhteessa muihin verrattavissa oleviin kilpailijoihin (Arcelor Mittal, Nucor, Salzgitter, ThyssenKrupp, US Steel ja Tata Steel Europe), 2. liikevaihdon nettokäyttöpääomasta ja 3. hallituksen laatimasta tapaturmatiheyttä mittaavasta tavoitteesta yhdistettynä B) divisioonakohtaisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin ja C) henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Henkilökohtaisten tavoitteiden vaikutus toimitusjohtajan lyhytaikaiseen tulospalkkaan on 15 %, ja loput 85 % muodostuu suhteessa konsernin tavoitteisiin. Konsernitoimintojen johtajien osalta konsernin tavoitteiden vaikutus on 100 % ja divisioonajohtajien osalta 40 % muodostuu konsernin tavoitteista ja 60 % divisioonan tavoitteista.

Tämän lyhyen aikavälin tulospalkan yläraja on 75 % toimitusjohtajan kiinteästä palkasta ja 50 % muiden palkasta. SSAB Americas -divisioonan johtaja saa tulospalkan, jota pidetään kilpailukykyisenä paikallisilla markkinoilla: Tavoitetulos on 60 % kiinteästä palkasta, mutta se voi olla enintään 180 %, jos suoritus on erittäin hyvä. Vuonna 2022 maksetut lyhytaikaiset tuloskorvaukset suhteessa kiinteään palkkaan olivat 39,8 % (0) toimitusjohtajan osalta ja keskimäärin 33,9 % (0) johtoryhmän muiden jäsenten osalta.


Pitkäaikainen tulospalkka

Pitkän aikavälin kannustinohjelma kattaa enintään 150 konsernin avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut ylimmän johdon jäsenet. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhtiön kykyä rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä. Ohjelman mukaiset maksut suoritetaan käteisenä, ja ne pohjautuvat SSAB:n osakkeen kokonaistuottoon verrattuna kilpailijoista (Arcelor Mittal, Nucor, Salzgitter, ThyssenKrupp ja US Steel) muodostuvaan vertailuryhmään ja sijoitetun pääoman tuottoon kolmen vuoden tarkastelujakson aikana. Pohjois-Amerikan ulkopuolella ohjelmaan vuonna 2019–2021 osallistuneiden enimmäistulos on 15–25 % kiinteästä palkasta. Pohjois-Amerikassa osallistujien tulosraja on 30–108 %. Näiden osallistujien kohdalla ohjelma liittyy myös SSAB Americas -divisioonan tulokseen ja sijoitetun pääoman tuottoon.

Vuodelle 2022 ohjelman arvioidut vuotuiset kulut ovat enintään 120 miljoonaa Ruotsin kruunua ilman sosiaalimaksuja. Pitkän aikavälin kannustinohjelman mukaiset maksut suoritetaan käteisenä työsuhteen pysyessä voimassa.


Työsuhteen irtisanominen ja eläkkeelle jääminen

Yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän muiden jäsenten irtisanomisaika on 12 kuukautta yrityksen irtisanoessa. Lisäksi tällaisessa tilanteessa on maksettava eroraha, joka vastaa toimitusjohtajan osalta 12 kuukauden palkkaa ja johtoryhmän muiden jäsenten osalta 6 kuukauden palkkaa. Jos toimitusjohtaja tai konsernin johtoryhmä muu jäsen irtisanoo työsuhteen itse, irtisanomisaika on 6 kuukautta ja erorahaa ei makseta. Tulospalkan osatekijät maksetaan irtisanomisajan aikana vain sillä ehdolla, että toimitusjohtaja jatkaa työtään aktiivisesti.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Eläke perustuu maksuihin ja kuuluu vakuutuksen piiriin. Vuonna 2022 kustannus oli 45 (49) % kiinteästä palkasta. Ansaittu eläke on suojattu, mutta lisäpalkkioiden maksu lakkaa työsuhteen päättyessä. Konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 62 vuotta. Eläkkeet perustuvat maksuihin. Poikkeus tästä on Olavi Huhtala. Hän nauttii edelleen Rautaruukin Eläkesäätiön kautta tehdystä etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä, joka on peräisin aiemmasta työsuhteesta entisessä Rautaruukki Oyj:ssä. Sen mukaan hänellä on oikeus siirtyä eläkkeelle 60-vuotiaana. Toisena poikkeuksena Charles Schmittin eläkejärjestely on puolestaan Yhdysvaltain lainsäädännön ja käytäntöjen mukainen.