Ylimmän johdon palkitseminen

 


Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille
maksetut korvaukset ja etuudet 1)  

Toimitusjohtaja

Muut
johtoryhmän
jäsenet

 Milj. Ruotsin kruunua  2021  2020  2021  2020
 Kiinteä palkka 2)  12,9  11,6  35,5  31,1
 Muut etuudet 3)   0,4   0,4   2,1  1,6
 Lyhytaikainen tulospalkka 4)   0,0   5,2   0,0  13,5
 Pitkäaikainen tulospalkka 4)   1,0   1,3   6,0  2,3
 Korvaukset yhteensä  14,3  18,5  43,7  48,8
 Eläkekulut   5,8   5,6  11,4  12,1
 Yhteensä  20,1  24,1  55,1  60,9

 

 

1) Sisältää 10 (11) johtoryhmän jäsenelle koko vuodelta maksetut korvaukset, 1 (0) johtoryhmän jäsenelle yhdeltätoista kuukaudelta maksetun korvauksen ja 1 (0) konsernin johtoryhmän jäsenelle kahdelta kuukaudelta maksetun korvauksen.

2) Vuoden 2021 summaan sisältyy toimitusjohtajalle maksettu 0,18 (0,3) milj. kruunun vuosilomakorvaus sekä työsuhdeasunnosta maksettava 0,3 (0,3) milj. kruunun kulukorvaus.
Huhti-joulukuun 2020 aikana toteutettiin väliaikaisia kustannussäästöjä alentamalla toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkkaa. Toimitusjohtajan osalta vähennys oli 0,9 miljoonaa Ruotsin kruunua ja konsernin johtoryhmän muiden jäsenten osalta 2,3 miljoonaa kruunua.

3) Liittyy pääasiassa asunto-, auto- ja polttoaine-etuihin. Konsernin johtoryhmän 1 (0) jäsenen osalta summaan sisältyy kansainväliseen toimeksiantoon liittyviä etuja.

4) Summat ovat kyseisenä tilikautena suoritettuja maksuja, jotka on ansaittu aiempina tilikausina. Vuoden 2021 korvauksen määrä ei ole tiedossa tilikauden lopussa, sillä kilpailijat eivät ole vielä julkaisseet tunnuslukujaan, joihin vertailu perustuu. Lisäksi hallitus voi erityisten syiden vuoksi päättää pienentää korvausta. Sen vuoksi taulukossa esitetyt korvaukset koskevat vain tilikaudella maksettuja tulospalkkoja. Vuodelle 2021 kirjatut tulospalkat koko johtoryhmän osalta olivat 26,2 (6,0) milj. kruunua. Konsernin johtoryhmän 1 (0) jäsenen pitkäaikainen tulospalkka koostuu kahdesta maksusta, sillä vuoden 2020 maksua siirrettiin eteenpäin.

Palkkiot ylimmälle johdolle vuonna 2021

Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille maksettiin kiinteä palkka, lyhytaikainen tulospalkka ja pitkäaikainen tulospalkka. Osakeperusteisia korvauksia ei ole käytössä.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä muodostuu: A) kolmella toteumatasolla mitattavista tavoitteista, 1. käyttökatemarginaalista (EBITDA) suhteessa muihin verrattavissa oleviin teräsyhtiöihin (Arcelor Mittal, Nucor, Salzgitter, ThyssenKrupp, US Steel ja Tata Steel Europe), 2. liikevaihdon nettokäyttöpääomasta ja 3. hallituksen laatimasta tapaturmatiheyttä mittaavasta tavoitteesta yhdistettynä B) divisioonakohtaisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin ja C) henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Henkilökohtaisten tavoitteiden vaikutus lyhyen aikavälin kannustinpalkkioihin on 15 %. Loput 85 % muodostuu suhteessa SSAB-konsernin ja divisioonakohtaisiin tavoitteisiin. SSAB-konsernin tavoitteiden vaikutus toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkaan on 85 %. SSAB-konsernin tavoitteiden vaikutus konsernin varatoimitusjohtajien lyhyen aikavälin kannustinpalkkioihin on 70 % ja divisioonien varatoimitusjohtajien lyhyen aikavälin kannustinpalkkioihin on 30–40 %. Loppuosa muodostuu taloudellisten tai toiminnallisten divisioonakohtaisten tavoitteiden perusteella.

Tämän lyhyen aikavälin tulospalkan yläraja on 75 % toimitusjohtajan kiinteästä palkasta ja 50 % muiden palkasta. SSAB Americas -divisioonan johtaja saa tulospalkan, jota pidetään kilpailukykyisenä paikallisilla markkinoilla. Tavoitetulos on 60 % kiinteästä palkasta, mutta se voi olla enintään 180 %, jos suoritus on erittäin hyvä.

Vuonna 2011 otettiin käyttöön pitkän aikavälin kannustinohjelma, joka kattoi tuolloin enintään 100 (nyt 150) konsernin avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja ja muut ylimmän johdon jäsenet. Ohjelman tarkoituksena on edistää yhtiön kykyä rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä. Ohjelma pohjautuu SSAB:n osakkeen kokonaistuottoon verrattuna kilpailijoista (Arcelor Mittal, Nucor, Salzgitter, ThyssenKrupp ja US Steel) muodostuvaan vertailuryhmään ja sijoitetun pääoman tuottoon kolmen vuoden tarkastelujakson aikana. Pohjois-Amerikan ulkopuolella ohjelmaan osallistuvien enimmäistulos on 18–30 % kiinteästä palkasta. Pohjois-Amerikassa osallistujien tulosraja on 30–108 %. Näiden osallistujien kohdalla ohjelma liittyy myös SSAB Americas -divisioonan tuloksiin ja sijoitetun pääoman tuottoon. Vuodelle 2021 ohjelman arvioidut vuotuiset kulut ovat 79 miljoonaa Ruotsin kruunua ilman sosiaalimaksuja, mikäli ohjelma toteutuu täysimääräisenä.

Pitkän aikavälin kannustinohjelman mukaiset maksut suoritetaan käteisenä työsuhteen pysyessä voimassa.

 

Toimitusjohtaja

Kokonaispalkka, eläke pois lukien, oli 14,3 (18,5) miljoonaa Ruotsin kruunua, josta lyhyen aikavälin tulospalkka oli 0 (5,2) miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä on 0 % ohjelman maksimituloksesta tai 0 % perusvuosipalkasta. Eläkeikä on 62 vuotta. Eläke perustuu maksuihin ja kuuluu vakuutuksen piiriin. Kustannus oli 45 (49) % kiinteästä palkasta. Ansaittu eläke on suojattu, mutta lisäpalkkioiden maksu lakkaa työsuhteen päättyessä. Yhtiön irtisanoessa on 12 kuukauden irtisanomisaika. Lisäksi tällaisessa tilanteessa on maksettava 12 kuukauden palkkaa vastaava eroraha. Jos toimitusjohtaja irtisanoutuu, irtisanomisaika on 6 kuukautta, eikä sellaisessa tilanteessa oikeutta irtisanomiskorvaukseen ole. Tulospalkan osatekijät maksetaan irtisanomisajan aikana vain sillä ehdolla, että toimitusjohtaja jatkaa työtään aktiivisesti.

 

Muu johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi 10 (10) henkilöä. Konsernin johtoryhmä on esitelty Corporate Governance -raportissa.

Kokonaispalkka, eläke pois lukien, oli 43,7 (48,8) miljoonaa Ruotsin kruunua, josta lyhyen aikavälin tulospalkka oli 0 (13,5) miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä on 0 % ohjelman maksimituloksesta.

Konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 62 vuotta. Eläkkeet perustuvat maksuihin. Poikkeus tästä on Olavi Huhtala. Hän nauttii edelleen Rautaruukin Eläkesäätiön kautta tehdystä etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä, joka on peräisin aiemmasta työsuhteesta entisessä Rautaruukki Oyj:ssä. Sen mukaan hänellä on oikeus siirtyä eläkkeelle 60-vuotiaana. Toisena poikkeuksena Charles Schmittin eläkejärjestely on puolestaan Yhdysvaltain lainsäädännön ja käytäntöjen mukainen.

Konsernin johtoryhmän muilla jäsenillä on 12 kuukauden irtisanomisaika, jos yhtiö irtisanoo heidät. Lisäksi tällaisessa tilanteessa on maksettava 6 kuukauden palkkaa vastaava eroraha. Konsernin johtoryhmän jäsenten irtisanoutuessa irtisanomisaika on 6 kuukautta, eikä erorahaa makseta.

Yhtiö ei sovella määräysvallan vaihtumista koskevia lausekkeita.