Palkitsemiskomitea

Hallituksen puheenjohtajan lisäksi palkitsemisvaliokuntaan kuuluu yksi tai useampi yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen, joiden on yleensä oltava riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön ylimmästä johdosta. Palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava tarvittava tieto ja kokemus ylimmän johdon palkka-asioista. Toimitusjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin raportoidakseen asioista. Palkitsemisvaliokunnan tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Palkitsemisvaliokunta lähettää hallitukselle ehdotuksia, jotka koskevat toimitusjohtajan palkkaa ja muita työehtoja, määrittää palkkoja ja työehtoja muille konsernin johtoryhmän jäsenille ja asettaa rajoituksia muiden ylemmän johdon jäsenten palkka- ja työehtoihin. Palkitsemisvaliokunnan muihin tehtäviin kuuluu hallituksen päätösten valmistelu palkkausperiaatteita koskevista kysymyksistä, hallituksen ehdotuksen valmistelu toimitusjohtajan ja muiden ylimmän johdon jäsenten palkkojen ja muiden palkkioiden määrittämiseksi sekä niiden soveltamisen seuranta ja arviointi. Palkitsemisvaliokunta valvoo ja arvioi myös yrityksen ylimmän johdon kannustinpalkkiojärjestelmää koskevia ohjelmia.

Palkitsemisvaliokunta piti vuoden 2020 aikana kolme kokousta, joista laadittiin pöytäkirjat. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Bernard Fontana, Petra Einarsson ja Lennart Evrell (puheenjohtaja). Toimitusjohtaja on kutsuttu valiokunnan jäseneksi, mutta hän ei osallistu omia palkka- ja työehtojaan koskeviin keskusteluihin.