Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana teräsmarkkinoihin vaikutti Ukrainan sota. Kasvanut näkyvä kysyntä, mukaan lukien varastojen kerryttäminen, johti nauha- ja levytuotteiden spot-hintojen voimakkaaseen nousuun Euroopassa ja piti levyjen hinnat korkealla Pohjois-Amerikassa.

Kiinassa nauhojen ja levyjen markkinahinnat nousivat vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä oli hyvä useimmissa asiakassegmenteissä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Jakelijoiden varastotasot olivat edelleen alhaiset.

Euroopassa kysyntää leimasi tilapäisesti lisääntynyt aktiviteetti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuonti Eurooppaan väheni tilapäisesti, koska volyymit Venäjältä ja Ukrainasta supistuivat, mikä vaikutti erityisesti raskaslevymarkkinoihin. Vuosineljänneksen loppua kohden tuontiaktiviteetti muun muassa Turkista ja Aasiasta lisääntyi.

Erikoislujien terästen maailmanlaajuinen kysyntä oli hyvä useimmilla markkinoilla vuosineljänneksen aikana.

 Lähiajan näkymät

Vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle oli ominaista poikkeuksellinen kysynnän kasvu, joka johtui teräksen tarjonnan rajoituksista Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Teräksen kysynnän odotetaan vuoden 2022 toisella neljänneksellä normalisoituvan ja olevan siten jonkin verran alhaisemmalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Epävarmuustekijöitä ovat edelleen komponenttipula sekä logistiikkaketjujen pullonkaulat.

SSAB Special Steelsin toimitusten ja toteutuneiden hintojen odotetaan olevan korkeammat vuoden 2022 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Erikoislujien terästen maailmanlaajuisen kysynnän uskotaan säilyvän hyvällä tasolla toisella vuosineljänneksellä useimmilla markkinoilla.

SSAB Europen osalta sekä toimitusten että hintojen odotetaan olevan jonkin verran korkeammat vuoden 2022 toisella neljänneksellä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten odotetaan olevan toisella vuosineljänneksellä korkeammat kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja hintojen odotetaan olevan jonkin verran korkeampia.

Toteutuneiden hintojen nousun vastapainona ovat korkeammat tuotantokustannukset kaikilla kolmella terästoimialalla raaka-aineiden jyrkän markkinahintojen nousun seurauksena vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtuu normaalista noin neljänneksen viiveestä markkinahintojen muutosten vaikutuksesta SSAB:n tuotantokustannuksiin. Kierrätysteräksen markkinahintojen muutoksilla on Pohjois-Amerikan toiminnoissa noin kuukauden viive.


Teräsdivisioonien lähiajan näkymät

Q2 2022  vs. Q1 2022
Toimitukset Toteutuneet hinna
SSAB Special Steels Korkeammat Korkeammat
SSAB Europe Jonkin verran korkeammat Jonkin verran korkeammat
SSAB Americas Korkeammat Jonkin verran korkeammat

Määritelmät: Selvästi alemmat (>10 %), Alemmat (5-10 %), Jonkin verran alemmat (0-5 %), Vakaat (~0 %), Jonkin verran korkeammat (0-5 %), Korkeammat (5-10 %), Selvästi korkeammat (>10 %)