Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valitsee puheenjohtajan jäsenistään. Tarkastusvaliokunnan jäsenet valitaan hallituksen jäsenistä, jotka eivät ole yrityksen työntekijöitä. Ainakin yhdellä jäsenellä on oltava pätevyys kirjanpito- tai tilintarkastusasioissa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät on ilmoitettu hallituksen työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vastuulla on varmistaa, että koko hallitus saa säännöllisesti tietoa komitean työstä. Tarvittaessa puheenjohtaja tuo asioita hallituksen päätettäväksi. Tarkastusvaliokunnan päätehtävänä on tukea hallitusta varmistamalla taloudelllisen raportoinnin laatu.

Valiokunta valvoo yrityksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa taloudellisen raportoinnin osalta. Tarkastusvaliokunta avustaa myös yrityksen nimityskomiteaa valmistelemalla ehdotuksia yhtiökokouksen päätöslauselmaksi tilintarkastajien valinnasta.

Valiokunta tapaa säännöllisesti yrityksen tilintarkastajia, arvioi auditointityötä ja laatii ohjeet siitä, mitä lisäpalveluita yritys voi hankkia ulkoisilta tilintarkastajilta Tällaiset lisäpalvelut, joiden arvo on enintään 100 000 Ruotsin kruunua toimeksiantoa kohden, on hyväksytettävä etukäteen yhtiön talousjohtajalla. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan on hyväksyttävä yli 100 000 Ruotsin kruunun arvoiset toimeksiannot etukäteen. Kaikista lisäpalveluista on ilmoitettava tarkastusvaliokunnalle neljännesvuosittain.

Yhtiöllä on vakiintunut riskienhallintaprosessi, joka perustuu yhtiön prosesseihin ja virtoihin. Tässä prosessissa tarkastusvaliokunta tarkastelee ja käsittelee tunnistettuja riskialueita (jotka kattavat sekä kaupalliset riskit että taloudellisen raportoinnin virheisiin liittyvät riskit). Sisäisen ja ulkoisen riskinarvioinnin tulosten perusteella valiokkunta analysoi säännöllisesti tarkastustoiminnan painopistettä ja laajuutta yhtiön ulkoisten ja sisäisten tarkastajien kanssa.

Tarkastusvaliokunta hyväksyy vuosittain sisäisen auditointisuunnitelman, joka perustuu muun muassa edellä kuvattuun riskinhallintaprosessiin liittyviin riskeihin. Suunnmitelmasta keskustellaan ulkoisten tilintarkastajien kanssa, jotta säännöllisen auditointityön tehokkuutta ja laatua voidaan parantaa. Sisäisen tarkastuksen johtaja esittää suoritetut auditoinnit ja mahdolliset ”ilmiantajat”, joista on ilmoitettu tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta myös analysoi ja selvittää konserniin vaikuttavia merkittäviä kirjanpitokysymyksiä.

Vuoden 2020 aikana valiokunta on keskittynyt voimakkaasti yhtiön likviditeettiin ja rahoitukseen liittyviin asioihin Covid-19-pandemian rahoitusmarkkinoille luoman epävarmuuden vuoksi. Lisäksi IT-turvallisuus ja yrityksen verotuksellinen asema, mukaan lukien Ruotsissa meneillään oleva verotarkastus, ovat asioita, joihin valiokunta on kiinnittänyt huomiota vuoden aikana. Tarkastusvaliokunta osallistui lakisääteisen auditoinnin perustana toimivan riskianalyysin ja auditointisuunnitelman laatimiseen ja analysoi niitä yhdessä ulkoisten tilintarkastajien kanssa.

Tarkastuskomiteaan kuuluvat Petra Einarsson (Puheenjohtaja), Lennart Evrell ja Maija Strandberg.