Valtamerikonferenssi (Oceans Conference) keskittyy YK:n yleiskokouksen vuonna 2015 hyväksymän Agenda 2030:n 14. tavoitteeseen (yhteensä tavoitteita on 17). 14. tavoite on ”säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä”.

SSAB osallistuu konferenssiin yhdessä Jernkontoretin kanssa. SSAB:n Per Bondemark ,Vice President and Chief Procurement Officer, on paikan päällä Jernkontoretin tapahtumassa esittelemässä SSAB:n aloitteita, jotka koskevat merten kestävää kehitystä ja SSAB:n tuotantotapoja.

SSAB on myös esittänyt kaksi niin sanottua vapaaehtoista sitoumusta. Toinen SSAB:n sitoumuksista on HYBRIT, jossa keskitytään teräksentuotantoon, jossa päästöinä syntyy hiilidioksidin sijasta vettä. Toinen sitoumus on Bothnia Bulk -aloite, jossa pyritään vähentämään Raahen, Luulajan ja Oxelösundin välisten kuljetusten hiilidioksidipäästöjä 40–50 %. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sopii yhteen tavoitteen 14 kanssa, sillä pienemmät päästöt vähentävät merten happamoitumista.

Merten kestävä kehitys esityslistalla – sekä globaalisti että paikallisesti

SSAB:n työ veteen liittyvien kysymysten parissa tapahtuu myös monien paikallisten aloitteiden ja ohjelmien kautta. SSAB:n Oxelösundin tehtaalla suoritetaan ”koordinoituja tarkastuksia” parhaan mahdollisen laadun takaamiseksi. SSAB:n, Oxelösundin sataman ja OxelöEnergin kaltaiset toimijat ovat aloittaneet yhteistyön luodakseen parhaat mahdolliset edellytykset Oxelösundin edustan rantavesien tilan kunnollisille tarkastuksille sekä EU:n vesidirektiivin vaatimusten täyttämiselle. Ohjelman kautta voidaan luoda kustannustehokas ja strukturoitu tapa valvoa ympäristöä, joka antaa samalla ajallisesti vertailukelpoisia tuloksia.

- Eri toimijoiden välinen yhteistyö takaa paremmat tulokset, SSAB:n Oxelösundin tehtaalla työskentelevä ja yhteistyöstä vastaava Ann-Sofe Ördén sanoo.

 

Purkuvesistöstä otettavien näytteiden koordinoidun tarkastuksen tekee Tukholman yliopisto, ja tuloksia käytetään myös tutkimustarkoituksiin. Merenpohjan eläimistön ekologinen tila SSAB:n alueen ulkopuolella Oxelösundissa on hyvä. Vastaava yhteistyö säännöllisten näytteiden otossa on aloitettu SSAB:n Raahen ja Luulajan tehtailla yhteistyössä muiden alueen yritysten kanssa.

Yksi tapa valvoa meren tilaa on valvoa meressä eläviä eläimiä: kaloja ja muita vesieläimiä. Näin tehdään muun muassa Luulajassa, jossa SSAB:n suorittamien kaloja koskevien tarkastusten avulla selvitetään ympäröivien vesistöjen tila.

 

Tutkimuksia on tehty usean vuoden ajan ja on sisältänyt muun muassa kokeita, joissa kalat elävät valikoidussa vedessä määrätyn ajan sekä tutkimuksia sellaisten aineiden analysoimiseksi, joita on vaikea mitata tavallisin mittausmetodein purkuvesistä. Ensimmäisessä kalatutkimuksessa käsiteltiin taimenia, jotka elivät kuukauden säiliöissä, jotka sisälsivät SSAB:n Luulajan tehtaan otto- ja poistovettä. Säiliössä oleskelun jälkeen kalojen terveydentila eri aineiden pitoisuudet tarkastettiin. Tulosten mukaan kaikkien kalojen hapenottokyky oli normaali eikä infektioista ollut merkkejä. Lisäksi saimme paljon tietoa liiketoimintamme aiheuttamista päästöistä.

Ohjelman puitteissa suoritetaan myös erikokoisten ahventen kalastusta. Ahven valittiin sen elintapojen vuoksi. Ahven pysyy samoissa paikoissa, joten se antaa paljon tietoa olosuhteista tietyssä nimenomaisessa paikassa. Aluekalastustulokset osoittavat, että jäähdytysveden lämpötila nopeuttaa kalojen kasvua ja sukukypsäksi kehittymistä. Kalat myös altistuvat joko aiemmille tai nykyisille PAH-päästöille, mutta eivät siinä määrin, että sillä olisi vaikutusta kalojen terveydentilaan.

Lue lisää valtamerikonferenssista (englanniksi)