Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan päätehtävä on varmistaa, että yhtiön strategian ja tavoitteiden toteutumista valvotaan asianmukaisesti ja että omistajien sijoitukset ovat turvassa.

Lisäksi sisäinen valvonta varmistaa, että ulkoinen taloudellinen raportointi on luotettavaa ja laadittu yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita, soveltuvia lakeja, säännöksiä ja pörssiyhtiöille asetettuja vaatimuksia noudattaen.

Koko konsernin tehtävänä on varmistaa, että riskit eivät materialisoidu ja että mahdollisten vahinkojen ja onnettomuuksien vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Konsernin riskienhallintaorganisaatio ohjaa työtä, joka liittyy vahinkojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen sekä tapahtuneiden vahinkojen ja onnettomuuksien vaikutusten lieventämiseen. Jokainen divisioona ja tytäryhtiö vastaa omalta osaltaan vahinkojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisystä. Jokaiseen divisioonaan on nimetty riskienhallintapäällikkö.

SSAB:n riskienhallinta ennaltaehkäisee ja hallinnoi tapaturmiin sekä omaisuus- ja ympäristövahinkoihin liittyviä (vakuutuskelpoisia) riskejä, jotka sisältyvät yhtiön toimintaan. Vakuutusturva on vain yksi monista tavoista, joilla lievennetään mahdollisten onnettomuuksien ja vahinkojen vaikutuksia.

Konsernin riskienhallintapäällikkö vastaa toiminnallisesti yhtiön riskienhallintatyöstä ja tekee yhteistyötä liiketoimintayksiköiden ja tytäryhtiöiden paikallisten riskienhallintapäälliköiden kanssa. Työtä toteutetaan esimerkiksi riskifoorumin kautta, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista riskienhallintaan liittyvistä aiheista ja vakuutuksista.