Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi on ollut tärkeä väline SSAB:n kestävän kehityksen strategian ja tavoitteiden kehitysprosessissa sekä määritellessämme SSAB:n kestävän kehityksen raportoinnin sisältöä ja raportointirajoja. Olennaisuusanalyysi perustuu keskeisiltä sidosryhmiltä saatuun palautteeseen. Näitä ovat asiakkaat, toimittajat, sijoittajat, kansalaisjärjestöt, toimialajärjestöt sekä sisäiset asiantuntijat.

Vuonna 2019 SSAB toteutti uuden olennaisuusanalyysin, jonka tavoitteena oli määritellä olennaisimmat kestävyyteen liittyvät aihealueet uuden kestävän kehityksen strategian ja tavoitteiden muodostamiseksi sekä GRI-raportoinnin sisällön määrittelemiseksi. Olennaiset aihealueet tunnistettiin ja asetettiin tärkeysjärjestykseen prosessissa, johon osallistui ulkoisia ja sisäisiä sidosryhmiä. GRI-periaatteet (sidosryhmien kattavuus, kestävän kehityksen viitekehys, olennaisuus ja kattavyys) huomioitiin läpi koko prosessin.

Ensimmäisenä SSAB toteutti tausta-analyysin alan trendien ja globaalien vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi. Tämä analyysi sekä SSAB:n aiemmin vuonna 2014 toteuttama analyysi ja SSAB:n nykyinen kestävän kehityksen strategia toimivat perustana olennaisten aihealueiden tunnistamiselle SSAB:n arvoketjussa.

Seuraavaksi tausta-analyysissä havaitut aihealueet arvioitiin ja asetettiin tärkeysjärjestykseen SSAB:n ja ulkoisten sidosryhmien näkökulmista. Tämä toteutettiin ulkoisia sidosryhmiä (asiakkaat, tavarantoimittajat, sijoittajat, kansalaisjärjestöt ja alan järjestöt) haastattelemalla ja verkkokyselyllä, jossa tärkeimmät ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät arvioivat aiheiden tärkeysjärjestystä. Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa käydyn vuoropuhelun tulokset arvioitiin työpajoissa ulkoisten asiantuntijoiden kanssa, ja SSAB:n johtoryhmä vahvisti ne.

Olennaiset aihealueet, jotka valittiin olennaisuusanalyysin avulla 37 kestävän kehityksen aihealueen joukosta ovat seuraavat:

  • Asiakkaiden energiankulutuksen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen
  • Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä
  • Pienemmät kasvihuonekaasupäästöt (CO2e)
  • Kiertotalous (jäännös-/sivutuotteet)
  • Työterveys ja -turvallisuus
  • Prosessiturvallisuus
  • Liiketoiminnan etiikka
  • Vastuulliset hankinnat
  • Syrjimättömyys ja monimuotoisuus

Nämä olennaiset aihealueet sisältyvät SSAB:n uudistetuun kestävän kehityksen strategiaan ja tavoitteisiin.