Käytä parempaa terästä: SSAB:n asiakkaat hyötyvät hiilidioksiditehokkaasta tuotannosta

SSAB:lla olemme kehittäneet ja parannelleet teräksenvalmistusprosessejamme vuosia ja sen tuloksena SSAB:n masuunipohjainen tuotanto on maailman hiilidioksiditehokkaimpia. Tämä luo kilpailuetua sekä SSAB:lle että asiakkaille.

CO2 tehokas teräksentuotanto

Teräksen valmistukseen on kaksi eri tapaa. Prosessit eroavat toisistaan siinä, mitä raaka-ainetta niissä käytetään: rautamalmia (masuunipohjainen tuotanto) vai kierrätysterästä (valokaariuuni-tuotanto). Koska saatavilla oleva kierrätysteräs kattaa nykyään noin 30 prosenttia uuden teräksen tarpeesta, olemme nykyään riippuvaisia sekä kierrätysteräspohjaisesta että rautamalmipohjaisesta teräksestä. Vuonna 2050 kierrätysteräspohjaisen teräksen arvioidaan kattavan noin 50 prosenttia tarpeesta, mikä merkitsee sitä, että 50 prosenttia tarpeesta on edelleen täytettävä rautamalmipohjaisella teräksellä.

Lue lisää SSAB:n teräksenvalmistusprosesseista

Terästuotanto on resurssi-intensiivistä ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä (CO2). Noin 90% SSAB:n suorista CO2 -päästöistä syntyy rautamalmipohjaisessa tuotannossa Luulajan, Oxelösundin ja Raahen tehtaillamme, erityisesti niiden masuuneissa. SSAB:n päästöt ovat 10% Ruotsin ja 7% Suomen kokonaishiilidioksidipäästöistä. Rautamalmipellettien ja koksin korkean laadun sekä tehokkaiden ja häiriöttömien prosessien ansiosta pohjoismainen rautamalmipohjainen terästuotantomme on yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista. Esimerkiksi SSAB:n kylmävalssatun teräksen tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat noin 6% pienemmät kuin Euroopassa keskimäärin ja peräti 17% pienemmät kuin Kiinassa keskimäärin.

chart

Suorat (Scope 1) päästöt

Vuonna 2020 SSAB:n suorat CO2-päästöt olivat yhteensä 8 844 (9 587) tuhatta tonnia. Noin 90 % SSAB:n suorista CO2-päästöistä syntyi rautamalmipohjaisessa tuotannossa Luulajan, Oxelösundin ja Raahen tehtaillamme, erityisesti niiden masuuneissa. Noin 98 % päästöistä liittyy metallurgisiin prosesseihin eli koksin ja hiilen käyttöön pelkistysaineina. Vuonna 2020 Pohjoismaisen terästuotannon suorat CO2-päästöt olivat 8 105 (8 873) tuhatta tonnia ja päästöjen intensiteetti (CO2-päästötonnia raakaterästonnia kohden) oli 1,64 (1,75). Pohjoismaisen terästuotannon CO2-päästöt sisältyvät Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään.

Yhdysvaltojen tehtaillamme teräs valmistetaan valokaariuuneissa kierrätysteräksestä (lähes 100% raaka-aineesta), ja sen vuoksi suorat hiilidioksidipäästöt ovat selkeästi pienemmät kuin masuunipohjaisessa tuotannossa Pohjoismaissa.Vuonna 2020 Yhdysvaltain kierrätyspohjaisen terästuotannon suorat CO2-päästöt olivat 722 (697) tuhatta tonnia ja päästöjen intensiteetti (CO2-päästötonnia raakaterästonnia kohden) oli 0,68 (0,68).

Epäsuorat (Scope 2 ja 3) päästöt

Epäsuorat energiaan liittyvät CO2-päästöt (Scope 2) syntyvät ostetun sähkön ja lämmön tuotannosta. Vuonna 2020 SSAB:n epäsuorat CO2-päästöt olivat yhteensä 1 145 (1 173) tuhatta tonnia. Yhdysvaltain kierrätyspohjaisen terästuotannon epäsuorat energiaan liittyvät CO2-päästöt ovat suoria CO2-päästöjä suuremmat, sillä kierrätysmetalli sulatetaan valokaariuuneissa sähkön avulla.

SSAB:n muut epäsuorat (Scope 3 -luokan) CO2-päästöt olivat arviolta 5,6 miljoonaa tonnia vuonna 2019. Suuri osa muista epäsuorista päästöistä (40% kaikista Scope 3 -luokan päästöistä) syntyi myytyjen tuotteiden prosessoinnissa. Muista Scope 3 -luokan päästöistä 38% aiheutui ostettujen raaka-aineiden ja palvelujen tuotannosta, 7% on ostetun polttoaineen ja sähkön alkuvaiheen päästöjä (joita ei luokitella Scope 1- ja Scope 2 -päästöiksi) ja 9% syntyy loppuvaiheen kuljetuksessa ja jakelussa. Scope 3 -luokiteltujen päästöjen osuus SSAB:n kokonaishiilidioksidipäästöistä oli 34% vuonna 2019.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Nykyisten terästuotantoprosessien CO2 ja energiatehokkuutta.

Vaikkakin kierrätysteräksen määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja mahdollistamaan kierrätysteräkseen pohjautuvan teräksentuotannon kasvun, ei lisääntyvää teräksen kysyntää pystytä tyydyttämään ilman malmipohjaisen teräksentuotannon jatkumista. Ollakseen linjassa vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisessä, terästeollisuuden on saavutettava suuria päästövähennyksiä kehittämällä vaihtoehtoisia teräksenvalmistusteknologioita.

Tämän vuoksi, vuonna 2016 yhdistimme voimamme LKAB:n (Euroopan suurin rautamalmintuottaja) ja Vattenfallin (yksi Euroopan suurimmista sähköntuottajista) kanssa ja käynnistimme HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää ensimmäisenä maailmassa fossiilivapaa teräksenvalmistusteknologia. HYBRIT-teknologian avulla tavoitteemme on tuoda ensimmäisenä fossiilivapaa teräs markkinoille vuonna 2026.

Linjassa näiden tavoitteiden kanssa SSAB on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 35% vuoteen 2032 mennessä (vuodesta 2018 ja hiilidioksidipäästöekvivalentteina, CO2e, mitattuna). Tavoite koskee sekä suoria (Scope 1) että epäsuoria (Scope 2) päästöjä, ja se vastaa tavoitteeseen pitää ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2°C:ssa.
Kaikki SSAB:n tuotantolaitokset kehittävät ovat suunnitelmansa, ja päästöjenvähennystavoite saavutetaan portaittaisilla päästövähennyksillä HYBRIT-aloitteen mukaisesti. Noin 90% vähennyksestä tullaan saavuttamaan siirtymällä fossiilivapaaseen teräksenvalmistukseen ja loput 10% saavutetaan vähentämällä polttoaineeseen liittyviä maakaasun, propaanin ja öljyn käytön aiheuttamia päästöjä, joiden on tulevaisuudessa oltava fossiilittomia – tähän päästään sähköistämällä ja käyttämällä biopolttoaineita. Fossiilivapaan teräksen kehittäminen luo kilpailuetua sekä SSAB:lle että asiakkaille. Lue lisää

Science based targets logo

Ympäristöselosteet todentavat vastuullisen tuotannon

Ympäristöseloste eli EPD (Environmental Product Declaration) on riippumattomasti vahvistettu asiakirja, josta käy läpinäkyvällä ja vertailukelpoisella tavalla ilmi tuotteen ympäristövaikutus elinkaarinäkökulmasta. SSAB:n ympäristöselosteet noudattavat kansainvälisiä standardeja ja tarjoavat puolueetonta tietoa SSAB:n tuotteiden pienestä hiilijalanjäljestä. Ne ovat myös hyvä työkalu SSAB:n asiakkaille, jotka haluavat vähentää omaa ympäristövaikutustaan. Ympäristöselosteissa kerrotaan arvot tuotteen koko elinkaaren ajalta. Se tarkoittaa, että mukaan on laskettu tuottajien aiheuttamat päästöt sekä tuotannossa käytetty energia. Kaikille SSAB:n tuotteille on saatavilla ympäristöselosteet. Ne on rekisteröity kansainväliseen EPD® -järjestelmään.

EcoSmart: SSAB Americasin vastuullisuusohjelma asiakkaille

Vuonna 2016 lanseerattu EcoSmart™-ohjelma on SSAB Americasin innovatiivinen asiakkaille tarkoitettu vastuullisuusohjelma, jonka tarkoituksena on esitellä SSAB:n sitoutumista kestävään kehitykseen. EcoSmart-ohjelma korostaa sekä SSAB Americasin terästuotteiden että prosessien tärkeimpiä ominaisuuksia. Yli 50 asiakasyritystä on mukana EcoSmart-ohjelmassa, ja lisää liittyy mukaan vuonna 2021 ja siitä eteenpäin. Tärkeimpiä SSAB Americasin tuotteiden ja tuotantoprosessien ominaisuuksia:

SSAB Americas: tuotteet

  • SSAB Americas -divisioonan teräs on täysin kierrätettävää ja sen valmistuksessa on käytetty 97% kierrätettyä materiaalia.
  • SSAB Americasin valmistaman teräksen kestävyys ja lujuus lisää tuotteiden elinkaareen vuosia.

Tuotantoprosessi – SSAB Americas

  • SSAB Americas -divisioona käyttää käytöstä poistettuja renkaita hiilen tuotantoprosessissa korvaavana raaka-aineena. Vuosittain käytetään yli 400 000 rengasta, ja yhteensä renkaita on tähän mennessä käytetty jo yli 7,1 miljoonaa.
  • SSAB:n Iowan tehtaan on määrä käydä yksinomaan uusiutuvalla energialla vuoteen 2022 mennessä.
  • SSAB Americas -divisioonan tuotantoprosessi tuottaa 62% vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna Yhdysvaltain terästeollisuuden keskiarvoon vuonna 2018.
  • SSAB Americas on vähentänyt energiankulutustaan lähes 20% vuoteen 2010 verrattuna.
  • SSAB Americas kierrättää miljoonia gallonia vettä vuosittain veden säästämisen vuoksi.