SSAB kiertotaloudessa

Kiertotalous tarkoittaa siirtymistä lineaarisista liiketoimintamalleista, joissa tuotteet valmistetaan raaka-aineista, käytetään ja heitetään pois, kierrättäviin liiketoimintamalleihin, joissa tuotteet tai osat korjataan, käytetään uudelleen, palautetaan ja kierrätetään.

Kiertotaloudella ehkäistään jätteen syntymistä kestävämmän maailman luomiseksi. Lisäksi siinä tuetaan kierrätystä edistävää innovatiivista suunnittelua, luonnon raaka-aineiden käytön vähentämistä ja kaikkien materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä. Kun tuotteita tarkastellaan elinkaarinäkökulmasta ja niiden sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset mitataan elinkaaren jokaisessa vaiheessa – myös tuotteen käytön päätyttyä – voidaan harjoittaa todellista kiertotaloutta. Tiivistäen voidaan todeta, että terästuotteet edistävät kiertotalouden ydintavoitetta, sillä teräs voidaan käyttää aina vain uudelleen ilman, että sen laatu heikkenee.

Me SSAB:llä olemme määritelleet lähestymistapamme kiertotalouteen ja tärkeimmät vaikutuksemme siihen neljän painopistealueen kautta. Ne ovat resurssitehokkuus, korjaus ja vaihto, kierrätys sekä uudistaminen. Kun pyrimme koko ajan parantamaan suoriutumistamme näillä alueilla, vähennämme ympäristövaikutuksiamme ja voimme osaltamme ehkäistä globaalia ilmastonmuutosta.circular economy image

Resurssitehokkuus

Energiatehokkuus

Terästuotannon energiatehokkuus on tärkeässä asemassa SSAB:llä. Se on mahdollisuus pienentää kustannuksia ja vähentää SSAB:n ympäristöjalanjälkeä. SSAB:n teräksentuotannon energiatehokkuutta parannetaan hyödyntämällä prosessikaasuja ja prosesseista talteen otettua lämpöä, minkä kautta voidaan vähentää ostetun energian tarvetta sekä polttoaineiden että sähkön osalta.

Lue lisää energiatehokkuudesta SSAB:llä täältä


SSAB:n tavoitteena on vähentää ostetun energian määrää sekä sähkön että polttoaineiden osalta. Tavoitteena on vähentää ostetun energian määrää vuoden 2020 loppuun mennessä pysyvästi 400 GWh:lla vuoden 2014 tasosta.

Read more about SSAB´s sustainability strategy and targets


Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus tarkoittaa, että vähemmästä materiaalista saadaan aikaan enemmän, mikä tehostaa luonnonvarojen käyttöä. Raudan ja teräksen tuotannossa syntyy monenlaisia sivutuotteita. Vuonna 2014 Pohjoismaiden teräksentuotantolaitoksilla tuotettiin neljä miljoonaa tonnia sivutuotteita. Materiaalien kierrättäminen takaisin teräksentuotantoprosessiin vähentää luonnon raaka-aineiden tarvetta. Tämä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja luo kustannussäästöjä. Materiaalit, joita ei pystytä kierrättämään omassa tuotannossa, voidaan jalostaa sivutuotteiksi ja myydä yrityksen ulkopuolelle, mistä syntyy tuloja. Samalla hiilidioksidipäästöjä vähennetään, kun luonnonvaroja korvataan kierrätysmateriaalilla muilla teollisuudenaloilla. Sivutuotteiden tehokkaampi sisäinen kierrätys sekä sivutuotteiden myynti yrityksen ulkopuolelle vähentää jätteen ja kaatopaikalle toimitettavan materiaalin määrää.

Lue lisää SSAB:stä ja materiaalitehokkuudesta täältä


Myös energian kierrättäminen SSAB:n tuotannossa parantaa materiaalitehokkuutta. Prosesseissa syntyvät kaasut, höyry ja kuuma vesi otetaan talteen ja hyödynnetään prosessin muissa osissa sähkön ja lämmön tuottamiseksi.

Lue lisää energiatehokkuudesta SSAB:llä täältä


Teräksen ominaisuuksien ansiosta sitä voidaan kierrättää loputtomiin ilman, että sen ominaisuudet heikkenevät. Kierrätysmetallin hyödyntäminen SSAB:n teräksentuotannossa on myös tärkeä osa materiaalitehokkuuden parantamista yrityksessä.

Lue lisää SSAB:stä ja teräksestä täältä


SSSAB:n tavoitteena on lisätä sivutuotteiden hyödyntämistä parantamalla materiaalien sisäistä kierrätystä ja sivutuotteiden myyntiä yrityksen ulkopuolelle. Tavoitteena on vähentää kaatopaikoille toimitettavan materiaalin määrää vuoden 2020 loppuun mennessä pysyvästi 50 000 tonnilla vuoden 2014 tasosta.

Read more about SSAB´s sustainability targets


Hiilidioksiditehokasta teräksen valmistusta

Hiilidioksidipäästöjen kannalta SSAB on yksi maailman tehokkaimmista teräksentuottajista: se on 7 % Euroopan keskiarvoa tehokkaampi ja 20 % kiinalaisia terästehtaita tehokkaampi. Tämä tarkoittaa, että teräksen valmistamiseen tarvitaan vähemmän luonnon raaka-aineita (rautamalmia, koksia ja hiiltä).

Read more about SSAB and CO2 efficiency


SSAB:n tavoitteena on vähentää teräksentuotannossaan syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 loppuun mennessä pysyvästi 300 000 tonnilla vuoden 2014 tasosta.

Read more about SSAB´s sustainability targets

Korjaus ja vaihto

Hardox Wearparts on noin 500 yrityksen verkosto, joka toimii yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Se on johtava kulutusosien valmistaja ja kulutusosapalvelujen tarjoaja, ja sitä hallinnoi SSAB. Liiketoimintamallin perusajatuksena on neuvoa loppukäyttäjiä koneiden suorituskyvyn parantamisessa kulutuksen kannalta ja valmistaa laadukkaita osia SSAB:n tuottamasta Hardox-kulutuslevystä. Hardoxin erittäin hyvä kulutuskestävyys lisää erityyppisten laitteiden käyttöikää. Tällä on useita myönteisiä vaikutuksia ympäristöön. Vähemmän laitteita joutuu romutettavaksi, ja jätteen määrä vähenee. Myös uusien laitteiden valmistustarve vähenee, minkä ansiosta luonnonvaroja säästyy ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. Hardox Wearparts palvelee useimpia aloja, kuten kaivos- ja louhosteollisuutta, rakennusalaa, sementti- ja betoniteollisuutta, hiili- ja energiateollisuutta, sulattoja, kierrätys- ja maataloussektoria sekä metsä- ja kalatalousaloja.

Kierrätys

Teräs on maailman kierrätetyin materiaali. Terästä kierrätetään enemmän kuin kaikkia muita kierrätettäviä materiaaleja yhteensä. Teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävää, ja ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta sitä voidaan kierrättää loputtomasti ilman, että sen ominaisuudet tai suorituskyky heikkenevät. Keskeistä teräksen elinkaaren aikana syntyvien hiilipäästöjen vähentämisessä on teräksen kierrätyksen optimointi. Kierrätysteräksen määrä ei kuitenkaan riitä kattamaan teräksen kysyntää. Tämä tarkoittaa, että rautamalmipohjainen teräksenvalmistus tulee olemaan jatkossakin tärkeässä asemassa. SSAB:n tuotanto Yhdysvalloissa perustuu 100-prosenttisesti kierrätysteräkseen, ja Pohjoismaissa kierrätysteräksellä korvataan 20 prosenttia teräksen raaka-aineena käytettävästä rautamalmista.

Uudistaminen

Erikoislujien terästen ympäristöedut

Käyttämällä erikoislujia teräksiä standarditerästen sijaan voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöetuja. Erikoislujat teräkset ovat lujempia kuin tavalliset teräkset, ja ne voidaan jakaa rakenne- ja kulutusteräksiin. Ajoneuvon uudistaminen erikoislujalla teräksellä merkitsee, että terästä tarvitaan vähemmän.Tämä puolestaan vähentää terästuotannossa syntyviä päästöjä, sillä teräksen valmistustarpeen vähentyessä myös valmistuksessa käytettyjä resursseja (rautamalmia, seosaineita, koksia, hiiltä ja energiaa) tarvitaan vähemmän.

Erikoislujan teräksen käytön edistäminen on SSAB:n merkittävin panos ympäristövaikutusten vähentämiseen. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää eniten käyttövaiheen osalta. Ympäristövaikutuksen vähentämisestä 90 prosenttia voidaan kytkeä kevyempien ajoneuvojen käyttövaiheeseen: vähentyneen polttoaineenkulutuksen kautta SSAB voi vaikuttaa myönteisesti arvoketjunsa loppupäähän

Erikoislujista rakenneteräksistä valmistetut ajoneuvot, kauhat ja nosturit ovat kevyempiä ja niiden kuorma- ja nostokapasiteetti on parempi, mikä puolestaan vähentää niiden polttoaineenkulutusta (vähemmän kuljetusta ja kevyemmät ajoneuvon rakenteet) ja pidentää tuotteen käyttöikää vähentäen näin myös päästöjä [esim. Strenx]. Kulutusteräksen käyttö rakenteissa, koneissa ja ajoneuvoissa parantaa merkittävästi niiden säänkestävyyttä ankarissa ja vaihtelevissa olosuhteissa, mikä puolestaan pidentää niiden käyttöikää ja vähentää huollon tarvetta. Näin myös uuden teräksen tuotannossa syntyvät päästöt vähenevät [esim. Hardox]. Iskunkestävien terästen käyttö parantaa tuotteiden turvallisuutta. Nämä teräkset ovat lujempia ja niillä on parempi myötölujuus, mikä tarkoittaa, että terästä tarvitaan vähemmän [esim. Docol].

Read more about benefits of high- strength steels

Strenx performance steel

Hardox wear plate

Docol high strength steel


Tuotesuunnittelu ja innovaatiot

SSAB tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa jo sovellusten ja prosessien kehitysvaiheissa suunnitellakseen lisäarvoa tuovia ja kestävämpiä tuotteita. SSAB:n vahvuus on asiakkaiden kilpailukykyä parantavissa ja ympäristövaikutuksia vähentävissä ratkaisuissa, jotka toteutetaan erikoislujasta teräksestä valmistettujen tuotteiden ja SSAB:n teräksen ominaisuuksiin liittyvän ainutlaatuisen asiantuntemuksen kautta [esim. Knowledge Service Center ja tekninen tuki].