Paikka

 

Clarion Hotel Stockholm (lähellä Skanstull-metroasemaa)
Ringvägen 98, Tukholma

 

Ilmoittautuminen

 

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakeluetteloon viimeistään tiistaina 31.3.2015 ja joka on ilmoittanut aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 31.3.2015, mielellään ennen klo 12.00.

 

Ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen voidaan tehdä yhtiön internet-sivujen kautta osoitteessa Yhtiökokous 2015 tai puhelimitse +46 8 45 45 760.

 

Ilmoituksessa on mainittava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus (tai yritystunnus), osoite ja puhelinnumero.

 

Hallintarekisteröidyt osakkeet

 

Ollakseen oikeutettuja osallistumaan yhtiökokoukseen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee tilapäisesti rekisteröidä osakkeensa omiin nimiinsä. Tilapäinen rekisteröinti on toteutettava Euroclear Sweden AB:ssa viimeistään tiistaina 31. maaliskuuta 2015. Omaisuudenhoitajaan tulee siis olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen kyseistä päivämäärää.

 

Koska ne suomalaiset osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään Euroclear Finland Oy:ssä, ovat hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia Euroclear Sweden AB:ssa, tulee niiden suomalaisten osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, ottaa yhteyttä Euroclear Finland Oy:öön sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse numeroon +358 (0)20 770 6609 rekisteröidäkseen osakkeensa omiin nimiinsä hyvissä ajoin ennen tiistaita 31. maaliskuuta 2015.

 

Valtakirjat

 

Alkuperäiset valtakirjat ja oikeushenkilöiden osalta rekisteriote tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: SSAB AB, Årsstämman, Box 7832, SE-103 98 Stockholm, Sweden. Yhtiöllä on valtakirjalomakkeita osakkeenomistajille, jotka haluavat heitä edustettavan valtakirjalla. Lomake on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla www.ssab.com ja se lähetetään niille osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät ja ilmoittavat postiosoitteensa. Tilauksen voi tehdä puhelimitse numerosta +46 8 45 45 760.

 

Pääsylipuke

 

Yhtiökokoukseen oikeuttavat pääsylipukkeet lähetään ilmoittautuneille osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajien odotetaan saavan pääsylipukkeet viimeistään 7. huhtikuuta 2015. Osakkeenomistaja, joka ei ole saanut pääsylipuketta ennen yhtiökokousta, voi hakea lipukkeen neuvontapisteestä esittämällä todisteen henkilöllisyydestään.


Esityslista

 

1.Kokouksen puheenjohtajan valinta

2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen

3. Hallituksen ehdottaman esityslistan hyväksyminen

4. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen. Siihen liittyen:

a) Hallituksen puheenjohtajan katsaus
b) Toimit
usjohtajan katsaus
c) Päävastuullisen tilintarkastajan kertomus tilintarkastuksesta

7. Päätettävät asiat:

a) Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen hyväksyminen
b) Taseen osoittaman yhtiön tuloksen käyttäminen
c) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

8. Selvitys nimitystoimikunnan työstä

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

11. Hallituksen valinta

12. Hallituksen puheenjohtajan valinta

13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valinta

14. Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaa ja muita korvauksia koskevista periaatteista päättäminen

15. a) – f) Osakkeenomistaja Thorwald Arvidsson ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi nollavisiosta työtapaturmien suhteen sekä täyden tasa-arvon visiosta yhtiössä ja että yhtiökokous asettaisi työryhmät näiden tavoitteiden toteuttamiseksi sekä että näistä asioista annettaisiin vuosittain kirjallinen selvitys

16. Yhtiökokouksen päättäminen

A: Nimitystoimikunta ehdottaa seuraavaa:

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Anders Nyberg, Industrivärden (nimitystoimikunnan puheenjohtaja); Kari A. J. Järvinen, Solidium Oy, Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Lars-Eric Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder; ja Sverker Martin-Löf (hallituksen puheenjohtaja).

1Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Sven Unger.

9. Hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

10. Vuosittaisten palkkioiden maksamista hallituksen jäsenille seuraavasti: puheenjohtajalle 1 650 000 Ruotsin kruunua sekä jokaiselle sellaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole konsernin palveluksessa 550 000 Ruotsin kruunua. Hallituksen jäsenille maksetaan korvausta tehdystä valiokuntatyöstä 100 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jolle maksettava korvaus on 125 000 Ruotsin kruunua. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valinta: Petra Einarssonin, Kim Granin, Matti Lievosen, Martin Lindqvistin, Annika Lundiuksen, John Tullochin ja Lars Westerbergin uudelleenvalinta. Sverker Martin-Löf ja Jan Johansson ovat kieltäytyneet uudelleenvalinnasta. Bengt Kjellin valinta uudeksi jäseneksi.

12. Hallituksen puheenjohtajan valinta: hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Bengt Kjell.

13. Tilintarkastajien lukumäärä: ehdotetaan yhden rekisteröidyn tilintarkastusyhteisön valintaa. Ehdotetaan PwC:n uudelleen valintaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, eli yhdeksi (1) vuodeksi.

 

B. Hallitus ehdottaa seuraavaa:

7 b). Voiton käyttäminen

Että osinkoa ei jaeta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

14. Toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon palkkaa ja muita korvauksia koskevista periaatteista päättäminen.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon palkkiot koostuvat:

• kiinteästä palkasta,
• mahdollisesta tulospalkkiosta,
• muista eduista, kuten autoedusta, sekä
• eläke-etuuksista.

Yrityksen muulla ylimmällä johdolla tarkoitetaan konsernin johtoryhmän jäseniä, joita on tällä hetkellä toimitusjohtajan lisäksi yksitoista. Kokonaiskorvauksen on oltava markkinaehtoinen ja kilpailukykyinen niillä työmarkkinoilla, joilla kyseinen johtaja toimii. Kiinteä palkka sekä tulospalkkio määräytyvät johtoryhmän jäsenen vastuualueen ja roolin mukaan. Tulospalkkion tulee perustua saavutettujen tulosten ja asetettujen mitattavissa olevien tavoitteiden toteutumiseen. Tulospalkkiolle on määritetty kiinteään palkkaan suhteutettu enimmäistaso. Tulospalkkiota ei käytetä eläkkeen laskennan perustana lukuun ottamatta tapauksia, jotka on määritetty yleisen eläkesuunnitelman säännöissä (esimerkiksi Ruotsin ITP-suunnitelma). Ruotsin ulkopuolella toimivan ylimmän johdon tulospalkkiot voidaan sisällyttää eläkkeen laskentaperusteeseen kokonaan tai osittain lainsäädännön tai paikallisten markkinoiden käytäntöjen mukaisesti.

 

Tulospalkkio-ohjelmat on määritettävä siten, että yhtiön hallituksella on poikkeustilanteissa mahdollisuus rajoittaa tulospalkkioiden maksamista tai hylätä maksaminen silloin, kun se on kohtuullista ja vastuullista yhtiön osakkeenomistajia, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä kohtaan.

 

Hallitustyön lisäksi voidaan maksaa markkinaehtoisia konsultointipalkkioita, jos hallituksen jäsen tekee tehtäviä yhtiön puolesta.

 

Ylimmän johdon työsuhteen irtisanomisaika on Ruotsissa kuusi kuukautta, jos johtaja irtisanoutuu itse. Jos yhtiö irtisanoo johtajan työsuhteen, irtisanomisaika ja erorahan maksuaika eivät saa ylittää 24 kuukautta. Eläke-etuuksien tulee olla etuusperusteisia, maksuperusteisia tai niiden yhdistelmiä. Eläkeikä on yksilöllinen, mutta eläke-etuudet voivat alkaa aikaisintaan 60 vuoden iässä. Etuusperusteiset eläke-etuudet riippuvat etuuksista, jotka on ansaittu ennalta määritetyn työsuhdejakson aikana. Jos johtajan työsuhde päättyy ennen eläkeikää, hän saa vapaakirjan ansaitusta eläkkeestä. Ruotsin ulkopuolella toimivan ylimmän johdon irtisanomisaika ja eroraha voivat vaihdella lainsäädännön tai paikallisten markkinoiden kilpailevien käytäntöjen mukaan.

 

Hallituksella on oikeus tehdä poikkeus määritetyistä ohjeista yksittäistapauksissa erityisen painavista syistä.

 

Lisätietoa tämänhetkisestä palkitsemisesta ja eduista on vuoden 2014 tilinpäätöksen liitteessä 2.

 

C. Osakkeenomistaja Thorwald Arvidsson ehdottaa seuraavaa: 

15. Osakkeenomistaja Thorwald Arvidsson ehdottaa, että yhtiökokous päättää:

a) nollavision hyväksymisestä liittyen työtapaturmiin yhtiössä
b) valtuuttaa yhtiön hallituksen asettamaan työryhmän nollavision toteuttamiseksi
c) että tavoitteen toteutumisesta annetaan vuosittain kirjallinen selvitys yhtiökokoukselle, esimerkiksi osana painettua vuosikertomusta
d) naisten ja miesten täyden tasa-arvon vision hyväksymisestä yhtiössä kaikilla tasoilla
e) valtuuttaa yhtiön hallituksen asettamaan työryhmän tämän vision toteuttamiseksi ja seuraamaan tiivisti kehitystä sukupuolten tasa-arvon ja etnisen tasa-arvon alueilla
f) että tavoitteen toteutumisesta annetaan vuosittain kirjallinen selvitys yhtiökokoukselle, esimerkiksi osana painettua vuosikertomusta

Tietoja yhtiökokouksessa

 

Osakkeenomistajilla on oikeus pyytää varsinaisessa yhtiökokouksessa tiettyjä tietoja: hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava, mikäli osakkeenomistaja niin pyytää ja hallitus katsoo, ettei siitä aiheudu yhtiölle aineellista vahinkoa, tietoja sellaisista olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa esityslistalla olevan asian arviointiin sekä sellaisista olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön taikka tytäryhtiöiden taloudellisen tilanteen arviointiin tai yhtiön suhteisiin muihin konserniyhtiöihin.

 

Tapahtumat

 

Vuosikertomus, tilintarkastuskertomus, tilintarkastajan lausunto ylimmän johdon palkkioperiaatteiden soveltamisesta sekä osakkeenomistajan esitys ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Klarabergsviadukten 70, D6, Tukholma, ja yhtiön verkkosivuilla www.ssab.com keskiviikosta 18.3.2015 alkaen. Jäljennökset näistä asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille heidän ilmoittamaansa osoitteeseen. Asiakirjat voidaan tilata puhelimitse +46 8 4545 760.

 

Vuosikertomus on myös saatavana painetussa muodossa edellä mainitusta osoitteesta viikolta 13 alkaen.

 

Osakkeiden ja äänten määrä

 

Yhtiöllä on 304.183.270 A-osaketta, joista jokainen edustaa yhtä ääntä ja 245.062.240 B-osaketta, joista jokainen edustaa 1/10 ääntä, joten Yhtiöllä on yhteensä 549.245.510 osaketta ja 328.689.494 ääntä.

 

Tukholmassa, maaliskuussa 2015

 

SSAB AB (publ)

 

Hallitus

 

Rekisteröityminen alkaa klo 11.30 Ruotsin aikaa. Ennen kokousta on kahvitarjoilu.

 

Tervetuloa!

 

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 08.30 (CET) 4.3.2015.