Rautaruukin nettovarallisuuden hankinta-analyysi on nyt valmistunut. Hankintahetken 29.7.2014 nettovarallisuuden arvoksi on vahvistettu 9 789 miljoonaa kruunua. Osakevaihtotarjouksen kokonaishinta oli 14 976 miljoonaa kruunua ja syntynyt liikearvo 5 178 miljoonaa kruunua.

Liikearvon lisäksi hankintahinta sisältää eri omaisuus- ja velkaluokkiin kohdistettua yliarvoa noin 0,8 miljardia kruunua. Näiden poistoajat vaihtelevat omaisuusluokan mukaan. Vuonna 2014 liikevoittoa rasittavat yliarvon poistot ovat yhteensä 57 miljoonaa kruunua, joista 23 miljoonaa kruunua ajoittui kolmannelle vuosineljännekselle ja 34 miljoonaa kruunua vuoden viimeiselle neljännekselle. Rautaruukin hankinnasta syntyvän yliarvon poistot ovat vuosittain arviolta 210 miljoonaa kruunua vuosina 2015 ja 2016. Lisätietoa yliarvoista ja poistoista annetaan 10.2.2015 julkaistavan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

SSAB:n tilinpäätöshetken varallisuuden ja päivitettyjen arvostusten tarkastelun yhteydessä on päätetty tehdä 1,3 miljardin kruunun alaskirjaukset tiettyihin kirjanpitoarvoihin. Tämä vaikuttaa negatiivisesti neljännen vuosineljänneksen tulokseen ennen veroja ja se sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Vaikutus liiketulokseen on noin 700 miljoonaa kruunua ja rahoituskuluihin noin 600 miljoonaa kruunua, joka liittyy lähinnä osakkuusyhtiö Fortacon osakaslainaan. Muut alaskirjaukset liittyvät mm. Ruukki Construction -liiketoiminta-alueen liikearvoon sekä odotettavissa oleviin luovutustappioihin, jotka liittyvät Euroopan komission vaatimukseen myydä tiettyjä omaisuuseriä edellytyksenä Rautaruukin ja SSAB:n yhdistymiselle.

Alaskirjauksilla ei ole vaikutusta kassavirtaan, mutta ne heikentävät noin 2 %-yksikköä SSAB:n velkaantuneisuusastetta, joka oli 53 % 30.9.2014.

Vain pieni osa edellä mainituista alaskirjauksista liittyy Rautaruukin hankinnan yhteydessä tunnistettujen synergioiden saavuttamiseen. Synergiatyö on käynnissä ja edistyy hyvin. Tähän mennessä läpikäydyissä toiminnoissa on jo toteutettu noin 300 miljoonan kruunun vuosittaiset säästöt, mikä näkyy tuloksessa vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Tavoite on saavuttaa yhteensä 350 miljoonan kruunun kustannussynergiat vuonna 2015. Tämän hetkisen arvion mukaan säästöt voidaan toteuttaa nopeammin kuin aiemmin on arvioitu ja SSAB:n arvioidaan saavuttavan 1,4 miljardin kruunun vuosittaiset kustannussäästöt jo vuoden 2016 toisesta puoliskosta lähtien eli noin vuotta aiemmin kuin oli arvioitu.

Neljännen vuosineljänneksen tilinpäätös ei ole vielä valmis, mutta alustavan arvion (tilintarkastamattomat luvut) mukaan liikevoitto neljänneltä vuosineljännekseltä nousee 100-150 miljoonaan kruunuun (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, mutta sisältäen suunnitelman mukaiset poistot Ipsco- ja Rautaruukki-kauppojen yliarvoista).

Lisätietoa

Andreas Koch, sijoittajasuhdejohtaja, [email protected], +46 8 454 5729

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 08.30 (CET) 20.01.2015.