- Meillä on kaikki mahdollisuudet saada takaisin asemamme yhtenä vertailuryhmämme kannattavimmista teräsyhtiöistä. Meillä on globaalisti ainutlaatuinen asema erikoislujien terästen segmentissä, jossa on hyvät tulevaisuuden kasvumahdollisuudet. Olemme markkinajohtaja kvarttolevyissä Pohjois-Amerikassa, joka on kasvava ja houkutteleva markkina-alue. Lisäksi meillä on selkeä suunnitelma lisätä kannattavuuttamme Euroopan toiminnoissamme. Hiljattain tapahtunut yhdistyminen Rautaruukin kanssa mahdollistaa kustannuspohjamme rakenteellisen alentamisen 1,4 miljardilla kruunulla Euroopassa. Lisäksi uudella SSAB:lla on entistä enemmän voimaa kasvaa globaalisti erikoislujissa teräksissä sekä vahvistaa tarjontaansa kotimarkkinoillaan,” sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

SSAB alentaa kustannuksiaan 1,4 miljardilla kruunulla

Yhdistyminen Rautaruukin kanssa toteutui 29.7.2014. Syyskuun alusta lähtien uusi organisaatio on koostunut viidestä uudesta divisioonasta: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor ja Ruukki Construction. Liitteessä esitetään konsernin ja divisioonien pro forma -luvut vuosineljänneksittäin alkaen vuoden 2013 alusta. SSAB:n tavoitteena on kolmen vuoden kuluessa alentaa vuotuista kustannustasoaan 1,4 miljardilla kruunulla, mikä saavutetaan täysimääräisesti vuoden 2017 puolivälissä. Kustannussäästöjen arvioidaan olevan yhteensä noin 350 miljoonaa kruunua vuonna 2015, noin 800 miljoonaa kruunua vuonna 2016, noin 1 200 miljoonaa kruunua vuonna 2017 ja noin 1 400 miljoonaa kruunua vuonna 2018. Synergia-arvio perustuu tämän hetken markkinatilanteeseen. Mikäli markkinatilanne paranee, synergiat voivat olla alemmat, mutta kaikissa markkinatilanteissa saavutetaan vähintään 1,0 miljardin kruunun vuosittaiset kustannussäästöt.

Kustannussäästöjen lisäksi SSAB:n on mahdollista välttää strategisia investointeja ja ylläpitoinvestointeja yhteensä noin 1,4 miljardin kruunun arvosta. Lisäksi arvioidaan, että yhdistymisen seurauksena käyttöpääomaa voidaan alentaa ensisijaisesti varastoja pienentämällä yhteensä noin 500 miljoonan kruunun arvosta. Noin puolet tästä summasta vapautuu vuoden 2015 aikana.

Suoraan kaupan toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ovat yhteensä noin 325 miljoonaa kruunua ja vaikuttavat vuoden kolmannen neljänneksen tulokseen. Nämä kustannukset ovat lähinnä siirtoveroja, neuvonantajien palkkioita ja rahoituskuluja. Lisäksi SSAB arvioi synergioiden saavuttamisen edellyttävän uudelleenjärjestelykuluja noin 550 miljoonaa kruunua. Näistä kuluista noin 400 miljoonaa kruunua on kassavirtavaikutteisia kuluja ja noin 150 miljoonaa kruunua ei-kassavirtavaikutteisia johtuen mahdollisista omaisuuserien alaskirjauksista. Uudelleenjärjestelykulut kirjataan tuloslaskelmaan sitä mukaa kun toimenpiteitä määritetään.

Uuden yhtiön taseen loppusumma on 89 miljardia kruunua ja nettovelkaantumisaste oli 51 % kesäkuun lopussa 2014. Liitteessä esitetään pro forma -tase per 30.6.2014.

Tällä hetkellä SSAB omistaa 95,1 % Rautaruukki Oyj:n osakkeista. Loput osakkeet hankitaan jo aloitetun osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn kautta. Rautaruukki on yhdistetty kokonaan SSAB:n tulokseen 1.8. lähtien.

Hyvä lähtötilanne toimialan parhaan kannattavuuden ja kasvun uudelleen saavuttamiseksi
Terästeollisuuden markkinatilanne on viime vuosina ollut haastava. Tällä hetkellä on näkyvissä tekijöitä, jotka ennakoivat markkinatilanteen parantumista viime vuosien alhaiselta tasolta. Lisäksi markkinatrendit, kuten kasvavat vaatimukset energia- ja materiaalitehokkuudelle, lisäävät erikoislujien terästen kysyntää.

Uusi SSAB saavuttaa hyötyjä sekä kustannussäästöjen että kasvaneen myyntipotentiaalin ansiosta. Uutta myyntipotentiaalia syntyy ristiinmyynnin, vahvemman tuotevalikoiman sekä suurempien sovelluskehitysresurssien kautta.

Pitkällä aikavälillä on useita mahdollisuuksia jatkaa työtä uuden yhtiön kehittämiseksi, esimerkiksi vahvistamalla läsnäoloa kehittyvillä markkinoilla, kasvattamalla palvelutarjontaa ja jälkimarkkinointia sekä lisäämällä tuotantokapasiteettia Yhdysvalloissa..

SSAB näkee hyviä mahdollisuuksia parantaa kannattavuuttaan ja olla yksi vertailuryhmänsä kannattavimmista teräsyrityksistä EBITDA-marginaalilla mitaten.

CMD-esitysten webcast alkaa klo 13.00 CET 1.10.2014. Linkki alla:

http://www.media-server.com/m/p/uxwo5ufc

Lisätietoja: Andreas Koch, Head of Investor Relations, +46 8 45 45 729, [email protected]

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä. www.ssab.com.

Liitteet

Uuden SSAB:n pro forma -luvut sisältäen Rautaruukki Oyj:n

Konserni
miljoonaa SEK 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 2013
Liikevaihto 14 114 14 557 13 800 14 542 14 598 15 208 57 013
EBITDA 828 954 360 614 833 1 179 2 756
EBITDA-% 6 % 7 % 3 % 4 % 6 % 8 % 5 %
Liikevoitto -105 18 -519 -253 -10 321 -859
Liikevoitto-% -1 % 0 % -4 % -2 % 0 % 2 % -2 %
Rahoituserät -208 -247 -227 -238 -305 -259 -920
Voitto/tappio rahoituserien jälkeen -313 -229 -746 -491 -315 62 -1 779

Divisioonien liikevaihto vuosineljänneksittäin
miljoonaa SEK 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 2013
SSAB Special Steels 3 430 3 355 2 819 3 243 3 348 3 477 12 847
SSAB Europe 6 262 6 409 5 796 6 199 6 649 6 568 24 666
SSAB Americas 2 647 2 606 2 873 3 004 2 831 3 152 11 130
Tibnor 2 098 2 157 1 871 1 968 2 055 2 077 8 094
Ruukki Construction 1 229 1 731 1 941 1 730 1 224 1 625 6 631
Muut -1 552 -1 701 -1 500 -1 602 -1 509 -1 691 -6 355
Liikevaihto 14 114 14 557 13 800 14 542 14 598 15 208 57 013

Divisioonien EBITDA vuosineljänneksittäin
miljoonaa SEK 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 2013
SSAB Special Steels 429 383 -125 364 377 471 1 051
SSAB Europe 318 311 104 -21 364 383 712
SSAB Americas 149 76 209 276 194 299 710
Tibnor 62 89 30 17 51 57 198
Ruukki Construction -64 96 187 82 -37 74 301
Muut -66 -1 -45 -104 -116 -105 -216
EBITDA 828 954 360 614 833 1 179 2 756

Divisioonien liikevoitto vuosineljänneksittäin
miljoonaa SEK 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 2013
SSAB Special Steels 292 246 -262 225 242 338 501
SSAB Europe -62 -78 -280 -402 -16 10 -822
SSAB Americas 33 -40 90 158 74 176 241
Tibnor 39 67 8 -5 29 34 109
Ruukki Construction -128 39 128 8 -92 1 47
Muut -78 -10 -52 -114 -123 -113 -254
Poistot/arvonalentumiset yliarvoista* -201 -206 -151 -123 -124 -125 -681
Liikevoitto -105 18 -519 -253 -10 321 -859

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta
miljoonaa SEK 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 2013
Liikevoitto -105 18 -519 -253 -10 321 -859
Poistot/arvonalentumiset 933 936 879 867 843 858 3 615
Käyttöpääoman muutos -38 335 571 1 001 -1 117 84 1 869
Ylläpitoinvestoinnit -215 -340 -347 -425 -250 -397 -1 327
Muut -23 -81 1 44 22 223 -59
Liiketoiminnan nettorahavirta 552 868 585 1 234 -512 1 089 3 239

Terästoimitukset
Tuhatta tonnia 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 2013
SSAB Special Steels 276 287 243 258 291 295 1 065
SSAB Europe 883 909 817 927 984 952 3 535
SSAB Americas 494 466 530 558 496 522 2 047
Toimitukset yhteensä 1 653 1 662 1 590 1 742 1 772 1 768 6 647

Konsernin tase**
miljoonaa SEK 31.12.2013 30.6.2014
Liikearvo 23 223 24 141
Muut aineettomat hyödykkeet 2 485 2 348
Aineelliset käyttömaisuushyödykkeet 26 071 25 771
Muut käyttöomaisuushyödykkeet 3 985 3 953
Käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 55 764 56 213
Vaihto-omaisuus 13 739 13 927
Myyntisaamiset 6 952 8 219
Muut lyhytaikaiset saamiset 2 108 2 510
Lyhytaikaiset sijoitukset ja rahavarat 2 540 7 779
Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 339 32 435
Varat yhteensä 81 103 88 648

Oma pääoma uyhteensä 40 478 41 739
Pitkäaikaiset velat yhteensä 23 541 28 264
Ostovelat 7 064 6 806
Muut lyhytaikaiset velat 10 020 11 839
Lyhytaikaiset velat yhteensä 17 084 18 645
Oma pääoma ja velat yhteensä 81 103 88 648

Korollinen nettovelka 20 735 21 467
Nettovelkaantumisaste 51.2% 51.4%

*Liittyy SSAB Americas -divisioonaan.
**Hankintamenon kohdistus on alustava. Yliarvo on kokonaisuudessaan kohdistettu liikearvoon.