Paikka

World Trade Center Stockholm

Kokoushuone ”New York”

Klarabergsviadukten 70, Tukholma

Ilmoittautuminen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakeluettelon tulosteeseen lauantaina 21. toukokuuta 2016 ja joka on ilmoittanut aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 23. toukokuuta 2016, mieluiten klo 12.00 mennessä. Täsmäytyspäivän ollessa lauantai on huomioitava, että osakkeenomistajan on oltava merkittynä osakeluetteloon jo perjantaina 20. toukokuuta 2016.

Ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen voidaan tehdä yhtiön internet-sivujen (www.ssab.com) kautta tai puhelimitse +46 8-45 45 760.

Ilmoituksessa on mainittava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus (tai yhtiörekisteritunnus), osoite, puhelinnumero ja mahdollisten avustajien lukumäärä.

Hallintarekisteröidyt osakkeet

Ollakseen oikeutettuja osallistumaan yhtiökokoukseen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee tilapäisesti rekisteröidä osakkeensa omiin nimiinsä. Tilapäinen rekisteröinti on toteutettava Euroclear Sweden AB:ssa viimeistään perjantaina 20. toukokuuta 2016, koska täsmäytyspäivä on lauantai 21. toukokuuta 2016. Omaisuudenhoitajaan tulee siis olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen 20. toukokuuta 2016.

Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään Euroclear Finland Oy:n kautta rekisteröidyt suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet on hallintarekisteröity Euroclear Sweden AB:n rekisteriin, on niiden osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, otettava yhteyttä Euroclear Finland Oy:öön sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse numeroon +358 (0)20 770 6609 rekisteröidäkseen osakkeensa omiin nimiinsä hyvissä ajoin ennen perjantaita 20. toukokuuta 2016, koska täsmäytyspäivä on lauantai 21. toukokuuta 2016.

Valtakirjat

Alkuperäiset valtakirjat ja oikeushenkilöiden osalta rekisteriote tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: SSAB AB, Bolagsstämma, Box 7832, 103 98 Stockholm, Sweden. Yhtiöllä on valtakirjalomakkeita osakkeenomistajille, jotka haluavat heitä edustettavan valtakirjalla. Lomake on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla www.ssab.com ja se lähetetään niille osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät ja ilmoittavat postiosoitteensa. Tilaukset voidaan tehdä puhelimitse numerosta +46 8 45 45 760.

Pääsylipukkeet

Yhtiökokoukseen oikeuttavat pääsylipukkeet lähetään ilmoittautuneille osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajien odotetaan saavan pääsylipukkeet viimeistään torstaina 26. toukokuuta 2016. Osakkeenomistaja, joka ei ole saanut pääsylipuketta ennen yhtiökokousta, voi hakea lipukkeen kokouksessa neuvontapisteestä esittämällä todisteen henkilöllisyydestään.

Esityslista

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen

3. Hallituksen ehdottaman esityslistan hyväksyminen

4. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Päätös koskien (A) hallituksen ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ja (B) B-sarjan osakkeiden merkintäoikeusantia koskevan hallituksen päätöksen, joka edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää, hyväksymisestä

7. Kokouksen päättäminen

Hallituksen ehdotukset koskien kohtia 1 ja 6

Kohta 1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Hallitus ehdottaa, että asianajaja Sven Unger valitaan kokouksen puheenjohtajaksi.

Kohta 6 Hallituksen ehdotus (A) yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ja (B) B-sarjan osakkeiden merkintäoikeusantia koskevan hallituksen päätöksen, joka edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää, hyväksymisestä.

A Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Johtuen hallituksen tekemästä päätöksestä koskien B-sarjan osakkeiden merkintäoikeusantia yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudella alla olevan kohdan (B) mukaisesti, joka edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää, hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiön yhtiöjärjestyksen osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän rajojen (§§ 4 ja 5) muuttamisesta seuraavasti:

§ 4

Tämänhetkinen sanamuoto

Osakepääoma on vähintään 3 500 000 000 Ruotsin kruunua ja enintään 14 000 000 000 Ruotsin kruunua

Ehdotettu sanamuoto

Osakepääoma on vähintään 4 800 000 000 Ruotsin kruunua ja enintään 19 200 000 000 Ruotsin kruunua.

§ 5

Tämänhetkinen sanamuoto

Osakkeiden kokonaismäärän tulee olla vähintään 400 000 000 kpl ja enintään 1 600 000 000 kpl. Osakkeita voidaan laskea liikkeeseen kahdessa sarjassa, merkittynä A-sarja ja B-sarja. A-sarjan osakkeita voidaan laskea liikkeeseen enintään 1 600 000 000 kpl ja B-sarjan osakkeita voidaan laskea liikkeeseen enintään 1 600 000 000 kpl. A-sarjan osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen ja B-sarjan osake oikeuttaa yhteen kymmenesosaääneen (1/10). Sekä A-sarjan osake että B-sarjan osake tuottaa yhtäläiset oikeudet yhtiön varoihin ja tuottoihin.

Ehdotettu sanamuoto

Osakkeiden kokonaismäärän tulee olla vähintään 545 000 000 kpl ja enintään 2 180 000 000 kpl. Osakkeita voidaan laskea liikkeeseen kahdessa sarjassa, merkittynä A-sarja ja B-sarja. A-sarjan osakkeita voidaan laskea liikkeeseen enintään 2 180 000 000 kpl ja B-sarjan osakkeita voidaan laskea liikkeeseen enintään 2 180 000 000 kpl. A-sarjan osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen ja B-sarjan osake oikeuttaa yhteen kymmenesosaääneen (1/10). Sekä A-sarjan osake että B-sarjan osake tuottaa yhtäläiset oikeudet yhtiön varoihin ja tuottoihin

(B) Päätös B-sarjan osakkeiden merkintäoikeusantia koskevan hallituksen päätöksen, joka edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää, hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen päätöksen koskien B-sarjan osakkeiden merkintäoikeusantia seuraavin ehdoin.

1. Hallitus, tai kuka tahansa kenet hallitus nimittää jäsentensä keskuudesta, on valtuutettu päättämään, viimeistään 25.5.2016, enimmäismäärästä, jolla osakepääomaa korotetaan, liikkeeseenlaskettavien B-sarjan osakkeiden enimmäismäärästä, olemassa olevien osakkeiden lukumäärästä, joka oikeuttaa merkitsemään tietyn määrän uusia B-sarjan osakkeita ja osakekohtaisesta merkintähinnasta. Hallitus voi päättää, että merkintähinta on matalampi kuin vasta-arvo aiemmille osakkeille (tällä hetkellä 8,80 Ruotsin kruunua), jolloin merkintähinnan ja juuri liikkeeseenlaskettujen B-sarjan osakkeiden vasta-arvon välistä eroa vastaava määrä lisätään osakepääomaan siirtämällä yhtiön vapaasta omasta pääomasta.

2. Yhtiön osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus merkitä uusia B-sarjan osakkeita aiemmin omistettujen osakkeiden suhteessa, riippumatta siitä omistavatko he A-sarjan osakkeita vaiko B-sarjan osakkeita.

3. Täsmäytyspäivä oikeudelle osallistua merkintäoikeusantiin etuoikeudella on 31.5.2016.

4. Jos kaikki B-sarjan osakkeet eivät tule merkityiksi käyttäen merkintäoikeuksia, hallitus päättää, merkintäoikeusannin enimmäismäärään saakka, niiden B-sarjan osakkeiden allokaatiosta, jotka on merkitty ilman merkintäetuoikeuksien käyttämistä, jolloin etusija annetaan ensisijaisesti heille, jotka ovat merkinneet B-sarjan osakkeita merkintäoikeuksilla osakkeiden merkintään käytettyjen merkintäoikeuksien suhteessa riippumatta siitä, ovatko he osakkeenomistajia täsmäytyspäivänä vai ei, toissijaisesti muille tahoille, jotka ovat ilmaisseet yhtiölle kiinnostuksestaan merkitä B-sarjan osakkeita ilman merkintäoikeuksia sanottujen kiinnostustenosoituksien suhteessa. Kaikki jäljelle jääneet osakkeet allokoidaan niille, jotka ovat taanneet merkintäoikeusannin, annettujen takausten suhteessa. Siltä osin, kun yllä olevaa allokaatiota ei voida tehdä pro rata -perusteisesti, allokaatio tehdään arpomalla.

5. Osakkeiden merkintä tulee tehdä 3.6.2016 ja 17.6.2016 (tämä päivä mukaan lukien) välisenä aikana, tai, takaajien osalta, 23.6.2016 (tämä päivä mukaan lukien) mennessä. Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa.

6. B-sarjan osakkeiden merkintä merkintäoikeuksia käyttämällä tulee tehdä samanaikaisella käteismaksulla. B-sarjan osakkeiden merkintä ilman merkintäoikeuksia tulee tehdä erilliselle merkintälistalle, jolloin B-allokoidut osakkeet maksetaan käteisellä viimeistään kolmen (3) pankkipäivän sisällä siitä, kun sopimusdokumentti, jossa osakkeiden allokaatio ilmoitetaan, on lähetetty merkitsijälle.

7. Uudet B-sarjan osakkeet oikeuttavat kaikkiin osinkoihin ensimmäisestä osingon täsmäytyspäivästä lähtien sen jälkeen, kun uusi merkintäoikeusanti on rekisteröity Ruotsin yhtiörekisteriin.

8. Merkintäoikeusanti edellyttää muutosta yhtiöjärjestykseen yllä olevan kohdan (A) mukaisesti.

Ruotsin osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän mukaiset asiakirjat on laadittu.

Yhtiökokouksen päätös muuttaa yhtiöjärjestystä yllä olevan kohdan (A) mukaisesti edellyttää, että osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista kannattavat ehdotusta.

Päätös yllä olevan kohdan (A) ehdotuksen mukaisesti on ehdollinen sille, että yhtiökokous hyväksyy yllä olevan kohdan (B).

Hallitus, tai kuka tahansa kenet hallitus nimittää, on valtuutettu tekemään sellaisia vähäisiä muutoksia yllä olevaan päätökseen, jotka osoittautuvat tarpeellisiksi rekisteröimisen yhteydessä Ruotsin yhtiörekisteriin, Euroclear Sweden AB:hen tai Euroclear Finland Oy:öön.

Tietoja yhtiökokouksessa

Osakkeenomistajilla on oikeus pyytää yhtiökokouksessa tiettyjä tietoja. Hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava, mikäli osakkeenomistaja niin pyytää ja hallitus katsoo, ettei siitä aiheudu yhtiölle merkittävää vahinkoa, tietoja sellaisista olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa esityslistalla olevan asian arviointiin sekä yhtiön suhteisiin muihin konserniyhtiöihin.

Asiakirjat

Hallituksen yllä olevan kohdan 6 mukainen ehdotus ja päätös sekä Ruotsin osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän mukaiset asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Klarabergsviadukten 70, D6, Tukholma sekä Yhtiön verkkosivuilla www.ssab.com viimeistään 6.5.2016 ja ne lähetetään postissa niille osakkeenomistajille, jotka tätä pyytävät ja toimittavat osoitteensa. Tilauksia voi tehdä puhelimitse numeroon +46 8-45 45 760.

Osakkeiden ja äänten määrä

Yhtiöllä on 304 183 270 A-sarjan osaketta, joista jokainen oikeuttaa yhteen ääneen, ja 245 062 240 B-sarjan osaketta, joista jokainen oikeuttaa yhteen kymmenesosaääneen (1/10), joten yhtiöllä on yhteensä 549 245 510 osaketta ja 328 689 494 ääntä

Tukholmassa, huhtikuussa 2016

SSAB AB (publ)

Hallitus

Lisätietoja:
Andreas Koch, Sijoittajasuhdejohtaja, [email protected], puh. +46 8 45 45 729

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 08.30 (CEST) 25.4.2016.

Epävirallinen käännös.