Turvallisuus ja ympäristö

Tehtaan turvallisuuden varmistaminen ja ympäristön seuranta

Turvallisuus ja sen varmistaminen on erittäin tärkeä osa tehtaan toiminnan laatua. SSAB:n tehtaalla Raahessa toimitaan ISO 9001 laatustandardin ja 14001 ympäristöstandardin vaatimusten mukaisesti ja noudatetaan työsuojelustandardien BSI OHSAS 18001 ja CEPAA SA 800 –periaatteita.

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi laitteistoja valvotaan ja niiden kunnosta huolehditaan jatkuvasti. Turvallisuusjohtaminen on keskeinen osa toimintaa. Henkilöstön korkeaa ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella.

Toimintaa tarkastetaan ja arvioidaan säännöllisesti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi. Uusien prosessien ja tuotteiden vaikutukset pyritään selvittämään ennalta esim. riskianalyysein. Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät suuronnettomuuden vaarat on tunnistettu ja onnettomuuksien ennaltaehkäisystä on huolehdittu mahdollisimman hyvin.

Tehtaan alueella on rajoitettu yleistä liikkumis- ja oleskeluoikeutta turvallisuuden takaamiseksi. Liikkumiskielto osoitetaan sisääntuloväylillä sekä myös alueella oleville ajoreiteille sijoitetuilla kieltotauluilla. Tehdasalue on aidattu ja alueilla liikkuminen on aina luvanvaraista.

Mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle on laadittu suunnitelmat tehokkaiksi pelastus-, ensiapu- ja torjuntatoimiksi. Tehtaalla on palokunta, josta on suora yhteys Jokilaaksojen pelastuslaitokseen.

Raahen tehtaalla on ympäristö- ja päästökauppaluvat, joiden mukaista toimintaa valvovat viranomaiset. Lisäksi tehtaalla on käytössä ISO 14001 –johtamisjärjestelmä.

Tehtaan toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia tarkkaillaan jatkuvatoimisten ja kertaluontoisten mittausten avulla ilma-, vesi- ja kaatopaikkavaikutusten osalta. Tarkkailu toteutetaan viranomaisen hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti.

Vuoden 2020 yhteenveto ympäristötyöstämme ja –vaikutuksistamme löytyy täältä.

Osallistumme myös Raahen kaupungin ilmanlaadun seurantaan. Viimeisin ilmanlaaturaportti on saatavilla Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Kerro meille havainnoistasi

Voit antaa palautetta Raahen tehdasalueen toimintaan liittyvistä havainnoista, kuten mahdollisista melu- tai pölyhavainnoista, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Sisällytäthän palautteeseesi myös tiedon missä ja milloin teit havainnon. Näin pystymme selvittämään, mitä tehtaalla on juuri silloin tapahtunut, ja voimme käyttää havaintoja toiminnan jatkuvan kehittämisen pohjana. Mahdollisissa kiireellisissä havainnoissa tulee soittaa tehtaan porttivalvontaan, p. 020 59 22336, joka palvelee vuorokauden ympäri.

Tehdasalueella käytettävien aineiden ominaisuuksia

Tehdasalueella käytetään kaasuja, joilla on terveys- ja ympäristövaikutuksia. Normaalin toiminnan aikana nämä kaasut kulkevat suljetuissa putkistoissa eikä niistä ole vaaraa.

Onnettomuustilanteessa kaasua saattaa päästä ilmaan. Tehtaalla on varauduttu kaasuun liittyviin erikoistilanteisiin.

Tutustu tehtaalla käytettäviin kaasuihin ja niiden ominaisuuksiin.

 

Koksikaasu

Koksikaasu on vedyn, metaanin, hiilimonoksidin (häkä) ja typen seos. Koksikaasu on väritöntä, ilmaa kevyempää ja pahan hajuista. Koksikaasu on erittäin helposti syttyvää ja hengitettynä myrkyllistä. Koksikaasu voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.
Vuotava koksikaasu voi vuotokohdan lähellä aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia. Vuotava koksikaasu voi muodostaa syttyvän kaasupilven.
Koksikaasun myrkyllisyysvaikutukset eivät ulotu tehdasalueen ulkopuolelle. Koksikaasupilvi ei säily syttymiskelpoisena tehdasalueen ulkopuolella. Suuren koksikaasupilven räjähtäessä tehdasalueella paineaalto voi rikkoa ikkunoita vielä tehdasalueen ulkopuolella.

 

Masuunikaasu

Masuunikaasu on hiilimonoksidin (häkä), hiilidioksidin, vedyn ja typen seos. Masuunikaasu on väritöntä, ilmaa kevyempää ja lähes hajutonta. Masuunikaasu on erittäin helposti syttyvää ja hengitettynä myrkyllistä. Masuunikaasu voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.
Vuotava masuunikaasu voi vuotokohdan lähellä aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia. Vuotava masuunikaasu voi muodostaa syttyvän kaasupilven vuotokohdan läheisyydessä.
Masuunikaasu ei aiheuta vaaraa tehdasalueen ulkopuolella.

 

Nestekaasu

Nestekaasuna käytettävä propaani on väritöntä, ilmaa raskaampaa ja se on hajustettu pistävän hajuiseksi. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvää. Se varastoidaan tehdasalueella nesteytettynä paineenkestävissä maapeitteisissä säiliöissä.
Vuotava nestekaasu voi muodostaa syttyvän kaasupilven.
Nestekaasupilvi ei säily syttymiskelpoisena tehdasalueen ulkopuolella. Suuren nestekaasupilven räjähtäessä tehdasalueella paineaalto voi rikkoa ikkunoita vielä tehdasalueen ulkopuolella.

 

Happi

Happi on väritön, hajuton ja mauton kaasu. Happi ylläpitää ja kiihdyttää palamista. Happea varastoidaan tehdasalueella nesteytettynä. Nestemäinen happi on erittäin kylmää. Nesteytetyt kaasut kuljetetaan asiakkaalle maanteitse.
Nestemäinen happi voi aiheuttaa vaikeita paleltumavammoja. Sekoittuessaan palaviin aineisiin happi aiheuttaa räjähdysvaaran. Ilman happipitoisuuden nousu lisää palamisnopeutta.

 

Raakabentseeni

Raakabentseeni on nestemäinen bentseenin, tolueenin ja ksyleenin seos. Raakabentseeni on kellertävää ja sen haju on aromaattinen. Raakabentseeni on erittäin helposti syttyvää ja myrkyllistä. Bentseeni on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi.
Bentseenistä ilmaan haihtuvien höyryjen hengittäminen aiheuttaa väsymystä, huimausta, päänsärkyä ja pahoinvointia. Maahan vuotanut bentseeni vi syttyä ja palaa lammikkona. Bentseeni on vesieliöille myrkyllistä.
Bentseeni voi aiheuttaa hajuhaittoja tehdasalueen ulkopuolelle. Pitoisuudet ovat niin pieniä, että niistä ei ole vaaraa terveydelle. Mereen päässyt bentseeni voi aiheuttaa ympäristövahinkoja.

 

Nesteytetty maakaasu (LNG)

Nesteytetty maakaasu eli LNG on nestemäisessä muodossa olevaa maakaasua. Ennen tehtaan kaasuverkkoon siirtoaLNG höyrystetään maakaasuksi sekä hajustetaan. Maakaasu on myrkytöntä, väritöntä ja hajutonta, ja hajustettuna pistävän hajuista. Se on helposti syttyvää ja voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Suljetussa tilassa suuri kaasupitoisuus syrjäyttää hapen ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Nestemäisenä maakaasu ei syty.  Iholle joutuessaan se aiheuttaa iholle paleltumisvaaran. Vuotaessaan nestemäinen maakaasu höyrystyy nopeasti kaasumaiseksi, jolloin se ilmaa kevyempänä haihtuu nopeasti. Vuodosta muodostuu näkyvä höyrypilvi, jonka näkyvä osa on enimmäkseen vesihöyryä. Isosta vuodosta voi aiheutua suljetussa tilassa räjähdysvaara. Suuren maakaasupilven räjähtäessä tehdasalueella paineaalto voi rikkoa ikkunoita vielä tehdasalueen ulkopuolella.

 

Turvallisuustiedote Raahen seudun asukkaille.pdf

Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Yleisen hälytysmerkin kuullessasi

  • Siirry sisälle. Pysy sisällä.
  • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto.
  • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
  • Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.
  • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.
Tämä sivun sisältö koskee vain SSAB:n toimintaa Raahessa.