Extraordinary General Meeting 2016

SSAB:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 27.5.2016 Tukholmassa. Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös hyväksyä hallituksen päätöksen B-sarjan osakkeiden uusosakeannista kaikille nykyisille osakkeenomistajille (A- ja B-sarjan) annettavin etuoikeuksin.

Merkintäoikeusannin ehdot oikeuttavat henkilön, joka on rekisteröity SSAB:n osakkeenomistajaksi täsmäytyspäivänä 31.5.2016, saamaan yhden (1) B-sarjan merkintäoikeuden jokaista omistettua SSAB:n osaketta kohden riippumatta osakesarjasta. Kahdeksan (8) merkintäoikeutta oikeuttaa seitsemän (7) B-sarjan osakkeen merkintään. Merkintähinta on 10,50 Ruotsin kruunua uudelta osakkeelta. Arvopaperikeskuksena toimivaan Euroclear Finlandiin rekisteröitävien ja Nasdaq Helsingissä listattavien osakkeiden merkintään liittyen maksu tehdään euroissa summalla, joka vastaa 10,50 Ruotsin kruunun merkintähintaa uudelta osakkeelta perustuen Euroopan keskuspankin vahvistamaan valuuttakurssiin 31.5.2016 kello 15.00 CEST. Euromääräinen merkintähinta julkaistaan 31.5.2016 arviolta kello 16.30 CEST.

Merkintäoikeusannilla kerätään enintään 5 050 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen annin kulujen vähentämistä.

Olettaen, että merkintäoikeusanti merkitään kokonaan, osakkeiden määrä kasvaa 549 245 510 osakkeesta 1 029 835 326 osakkeeseen, mikä vastaa noin 87,5 prosentin kasvua. Osakepääoma kasvaa 4 833 360 488 Ruotsin kruunusta 9 062 550 868,80 Ruotsin kruunuun.
Merkintäoikeusannin tarkoituksena on vahvistaa tasetta ja parantaa taloudellista joustavuutta, mikä tukee tavoitetta saavuttaa toimialan johtava kannattavuus, sekä luoda taloudellinen valmius sellaisten ajanjaksojen hallintaan, jolloin teräksen kysyntä on heikompaa.

 

Merkintäoikeusannin alustava aikataulu

27.5.2016:Viimeinen kaupankäyntipäivä osakkeilla, jotka sisältävät oikeuden osallistua merkintäoikeusantiin
30.5.2016: Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeilla, jotka eivät sisällä oikeutta osallistua merkintäoikeusantiin

31.5.2016: Täsmäytyspäivä merkintäoikeusantiin osallistumiselle, eli osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity osakeluetteloon tänä päivänä, saavat merkintäoikeuksia antiin osallistumiseen
31.5.2016:Listalleottoesitteen arvioitu julkaisupäivä

31.5.2016:Euromääräinen merkintähinta julkaistaan
3.6.-13.6.2016: Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingissä

3.6.-15.6.2016: Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Stockholmissa
3.6.-17.6.2016: Merkintäaika

3.6.-30.6.2016: Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla
22.6.2016: Merkintäoikeusannin alustavan tuloksen julkistaminen

27.6.2016: Merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen julkistaminen

 

Lisätietoja

Andreas Koch, IR-johtaja, [email protected], +46 8 454 57 29
Viktoria Karsberg, Ulkoisen viestinnän johtaja, 

[email protected], +46 8 454 57 34
Liisa-Maija Seppänen, Sijoittajasuhdepäällikkö

[email protected], +358 20 593 9232
SSAB AB (publ) julkaisee tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkisesti julkaistaviksi 27.5.2016 kello 11.15 CEST.TÄRKEITÄ TIETOJA

Tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot eivät sisällä tai muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten tehdä liiketoimia osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla SSAB:n arvopapereilla. Kaikki tarjoukset henkilöille, joita SSAB:n osakkeiden merkitseminen koskee, tehdään ainoastaan listalleottoesitteellä, jonka SSAB odottaa julkaisevansa arviolta 31.5.2016.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista tai levittää, suoraan tai epäsuorasti, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen vaatisi lisäksi esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä, kuin niitä, joita Ruotsin, Suomen, Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Irlannin lainsäädäntö vaatii. Tätä lehdistötiedotetta ei saa myöskään levittää tällaisissa maissa tai maihin tai mihinkään muuhun maahan, jossa levittäminen vaatii tällaisia toimenpiteitä tai rikkoisi muuten sovellettavaa sääntelyä. Mikä tahansa epäonnistuminen kuvattujen rajoitusten noudattamisessa voi johtaa sovellettavan arvopaperisääntelyn rikkomiseen.
Merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai SSAB:n osakkeita ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, myydä, myydä edelleen, toimittaa tai muuten siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu, ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti. Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä näitä arvopapereita ole tarkoitus tarjota julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyjä tulevaisuutta koskevia tietoja, jotka heijastavat SSAB:n nykyistä käsitystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä. Sanat kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo” ja muut ilmaisut, jotka antavat viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin faktoihin, muodostavat tulevaisuutta koskevia tietoja. Tulevaisuutta koskeviin tietoihin liittyy luonnostaan sekä tunnettuja että tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne riippuvat tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskevat tiedot eivät ole tae tulevista tuloksista tai kehityksestä ja todelliset lopputulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa tiedoissa esitetyistä lausumista.