Kestävän kehityksen johtamisperiaatteet

SSAB: n kestävän kehityksen johtaminen perustuu yrityksen visioon, arvoihin ja eettisiin ohjeisiin, joita täydentävät hallintoasiakirjamme. Kestävyys, mukaan lukien ilmastokysymykset, on olennainen osa SSAB:n strategiaa. Hallituksella on korkein päätöksentekovalta näissä asioissa. SSAB:n hallitus on kollektiivisesti vastuussa ilmastokysymysten strategisesta hallinnasta ja SSAB:n muuttumisesta fossiilivapaaksi yritykseksi.

Vastuullisuustyön organisointi

SSAB:n hallitus hyväksyy hyvän liiketavat periaatteet ja kestävän kehityksen strategian sekä valvoo SSAB:n vastuullisuustyötä, mukaan lukien ilmastoon liittyviä asioita. Hallitus hyväksyy konsernin tehokkuustavoitteet, mukaan lukien vastuullisuuteen ja ilmastoon liittyvät tavoitteet. SSAB-konsernin johtoryhmä on vastuussa yrityksen kestävän kehityksen strategian suuntaviivojen asettamisesta ja olennaisten aiheiden sisällyttämisestä ja pitää silmällä sitä, miten kestävä kehitys näkyy divisioonissa, tytäryhtiöissä ja tukitoiminnoissa. Kestävän kehityksen kysymykset ovat usein SSAB-konsernin johtoryhmän asialistalla, jotta voimme varmistaa, että korkein johto työskentelee tiiviisti näiden kysymysten parissa.

Kestävästä kehityksestä vastaava johtaja on konsernin johtoryhmän jäsen ja vastuussa strategian kehittämisestä sekä kestävän kehityksen koordinoinnista konsernitasolla, sekä konsernin työterveyteen ja -turvallisuuteen, eettisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä seikoista. Kestävästä kehityksestä vastaava johtaja johtaa kestävän kehityksen johtamisen tiimiä, johon kuuluu henkilöitä, joilla on asiantuntemusta kestävän kehityksen eri osa-alueilta, sekä edustajia divisioonista ja tytäryhtiöistä. Tiimin vastuulla on koordinoida ja edistää SSAB:n kestävän kehityksen hankkeita.

Konsernin johtoryhmään kuuluu useita johtajia, jotka vastaavat fossiilivapaaksi siirtymiseen liittyvän muutosprosessin eri osien toteuttamisesta. Esimerkiksi teknisen kehityksen johtaja vastaa HYBRIT-hankkeen toteutuksesta ja toimii myös HYBRIT Development AB:n hallituksessa. Tämän yhteishankkeen tavoitteena on fossiilivapaa teräksentuotanto. Kestävän kehityksen johtaja vastaa operatiivisista aloitteista SSAB:n fossiilivapaaksi kehittymisen eteen. Strategiasta vastaavan johtajan vastuulla on puolestaan SSAB:n riskienhallintaprosessi, johon ilmastoriskit sisältyvät. Talousjohtaja vastaa investoinneista ja taloudellisista asioista, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja siihen mukautumiseen.

Työtä ympäristökysymysten parissa tukevat SSAB:n ympäristöneuvostot, joissa on edustajia divisioonista, päätuotantolaitoksilta ja SSAB:n tytäryhtiöistä (Ruukki Construction ja Tibnor). SSAB:llä on vastuullisista hankinnoista vastaava hankintaneuvosto, jonka tehtävänä on parantaa maailmanlaajuisia hankintaprosesseja ja -hankkeita sekä kestävää kehitystä koskevia asioita. Neuvoston tulee myös jatkaa keskittymistä vastuulliseen hankintaan. Vuonna 2019 perustettiin liiketoiminnan edustajista koostuva terveys- ja turvallisuusneuvosto, joka vastaa koordinoinnista ja yhteistyön tekemisestä sekä käytäntöjen, strategisten aloitteiden ja muutosten ehdottamisesta konsernin johtoryhmälle.

Työtä ympäristökysymysten parissa tukevat SSAB:n ympäristöneuvostot, joissa on edustajia divisioonista, päätuotantolaitoksilta ja SSAB:n tytäryhtiöistä (Ruukki Construction ja Tibnor). SSAB:llä on vastuullisista hankinnoista vastaava hankintaneuvosto, jonka tehtävänä on parantaa maailmanlaajuisia hankintaprosesseja ja -hankkeita sekä kestävää kehitystä koskevia asioita. Neuvoston tulee myös jatkaa keskittymistä vastuulliseen hankintaan. Vuonna 2019 perustettiin liiketoiminnan edustajista koostuva terveys- ja turvallisuusneuvosto, joka vastaa koordinoinnista ja yhteistyön tekemisestä sekä käytäntöjen, strategisten aloitteiden ja muutosten ehdottamisesta konsernin johtoryhmälle.

SSAB:llä riskienhallinta on sisällytetty vuosittaiseen strategiaprosessiin ja siinä ovat mukana konsernin johtoryhmä, auditointikomitea ja hallitus. Vastuullisuusriskit, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, on sisällytetty riskienhallintaprosessiin, joka esitellään hallitukselle vuosittain.

Toimintaa säätelevät asiakirjat ja kestävän kehityksen periaatteet

The SSAB Way ja yrityksen ydinarvot määrittelevät keitä olemme ja miten meidän tulee toimia. Hyvän liiketavan periaatteet, kestävän kehityksen strategia sekä kestävää kehitystä eli ympäristö- ja turvallisuusasioita konsernin tasolla säätelevät asiakirjat ovat tärkeimpiä asiakirjojamme. On olemassa myös paikallisia toimintaa sääteleviä asiakirjoja, jotka täsmentävät sisäisiä sääntöjä edelleen. Kaikkia näitä asiakirjoja tarkastetaan ja muokataan tasaisin väliajoin.

Hallintajärjestelmät

Hallintajärjestelmien ja toimintasuunnitelmien avulla voidaan varmistaa, että SSAB työstää systemaattisesti tärkeitä kestävään kehitykseen liittyviä aiheita. Käytössä on monia eri hallintajärjestelmiä ja -työkaluja, sekä yrityksen itse kehittämiä, että kolmannen osapuolen sertifioimia. Niiden avulla voidaan tehokkaasti varmistaa, että toiminta on SSAB:n hyvän liiketavan periaatteiden ja toimintaa säätelevien asiakirjojen mukaista. Kaikissa tuotantolaitoksissa on otettu käyttöön turvallisuusjärjestelmiä, joiden avulla työterveys- ja työturvallisuustyötä voidaan tarkkailla systemaattisesti OHSAS 18001 tai ISO 45001:2018 -standardin (korvaa OHSAS-standardin vuonna 2021) mukaisesti. Ympäristö- ja ilmastotyöstä huolehditaan ensisijaisesti ympäristöasioiden hallintaa koskevan ISO 14001 -standardin mukaisesti sekä paikallisten energianhallintajärjestelmien avulla.

Global compact

SSAB osallistuu YK:n Global Compact -hankkeeseen ja noudattaa sen kymmentä periaatetta. SSAB pyrkii myös edistämään sopimuksen hengessä ihmisoikeuksia, työelämän normeja, ympäristönsuojelua ja korruptionvastaista toimintaa. SSAB tukee myös kansainvälistä ihmisoikeuslakia, ILO:n keskeisiä yleissopimuksia, monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja.Global Compact