Maailman ensimmäinen fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo tuo tulevaisuuden lä-hemmäs

Volvo Group esitteli ensimmäisenä maailmassa SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä valmistetun ajoneuvon. Kaivos- ja louhosteollisuudessa käytettävä maansiirtokone on merkittävä askel kohti hiilipäästötöntä tulevaisuutta.

Ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi on innoittanut in-novatiivista tutkimus- ja kehitystyötä kaikkialla maailmassa. Vuonna 2016 teräsyhtiö SSAB, rau-tamalmintuottaja LKAB ja energiayhtiö Vattenfall yhdistivät osaamisensa HYBRIT-hankkeessa tavoitteenaan luoda fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka. Elokuussa 2021 hanke kantoi he-delmää, kun SSAB onnistui ensimmäisenä maailmassa tuottamaan terästä fossiilivapaasti.

”Fossiilivapaa teräs ei ole läpimurto vain SSAB:lle, vaan se todistaa, että koko terästeollisuus pys-tyy pienentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi”, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lind-qvist.

HYBRIT-hankkeen menestys otettiin vastaan suurella mielenkiinnolla suuryhtiöissä, jotka jo en-tuudestaan olivat olleet kiinnostuneita hiilineutraalin materiaalin kehittämisestä. Kaikesta huoli-matta uusi tuotantotapa on nähtävä sellaisena kuin se on: teollisen murroksen ensiaskel, jonka tu-levaisuus riippuu SSAB:n asiakkaiden halukkuudesta korvata käyttämänsä perinteinen teräs fos-siilivapaalla vaihtoehdolla.

Ensimmäinen ajoneuvo fossiilivapaasta teräksestä

Volvo Group otti valtavan harppauksen kohti kestävää tulevaisuutta valmistamalla ensimmäisenä maailmassa ajoneuvon fossiilivapaasta teräksestä. ”Yhteistyömme Volvon kanssa todistaa vihreän siirtymän olevan paitsi mahdollinen myös tuottoisa”, toteaa SSAB:n toimitusjohtaja Lindqvist.

Volvo Groupin rakennesuunnittelusta, maansiirtokoneista ja pyöräkuormaajista vastaavalle johta-jalle Marcus Anderssonille on selvää, miksi yhtiö pyrkii vihreän vallankumouksen aallonharjalle. ”Sekä yhtiömme että sen tuotteiden täytyy tukea kestävää kehitystä, jotta voimme rakentaa maa-ilmasta paremman paikan elää. Toisaalta teräs on tuotteidemme selkäranka, mikä kasvattaa hiilija-lanjälkeämme. Teräksen tuottaminen fossiilivapaasti tarjoaa ratkaisun tähän ristiriitaan.”


Samat ominaisuudet fossiilivapaasti

Lokakuussa 2021 Volvo Group esitteli maailman ensimmäisen fossiilivapaasta teräksestä valmiste-tun ajoneuvon – itseohjautuvan sähkökäyttöisen maansiirtokoneen, jonka valmistuksessa käytet-tiin yli kolme tonnia SSAB:n fossiilivapaata terästä.

”Ajoneuvolla on suunnattomasti symboliarvoa teknologisena edistysaskeleena kohti täysin sähkö-käyttöisiä ja autonomisia ajoneuvoja”, Andersson kertoo. ”Samalla se on merkki kunnianhi-mostamme kestävän kehityksen saralla. Fossiilivapaan teräksen käyttö maansiirtokoneen valmis-tuksessa oli luonnollinen valinta.”

Vaikka tuotantoprosessi poikkeaa tavanomaisesta, SSAB:n fossiilivapaa teräs on yhtä korkealaa-tuista ja ominaisuuksiltaan täysin vastaavaa kuin perinteinen teräs. Tämä on Volvo Groupille en-siarvoisen tärkeää. ”Kehitystiimini on todennut fossiilivapaan vaihtoehdon laadun ja ominaisuuk-sien olevan täysin vastaavat kuin perinteisellä teräksellä”, kertoo Volvo Construction Equipmentin pääjohtaja Melker Jernberg. ”Emme joutuneet tekemään hitsauksen ja leikkaamisen tuotantopro-sesseihin lainkaan muutoksia, mikä on oleellista, kun alamme laajentaa tuotantoa.”

”Toivomme esimerkkimme innoittavan muitakin vauhdittamaan vihreää siirtymää.”

Kohti tulevaisuutta

Sekä Volvo Groupin että SSAB:n edustajat korostavat yhtiöiden yhteistyön merkitystä ja kertovat uskovansa vakaasti, että vastaavanlainen yhteistyö on avainasemassa, kun pyritään leikkaamaan teollisuuden hiilipäästöjä.

”Asiakkaamme sekä heidän asiakkaansa ovat olleet erittäin kiinnostuneita fossiilivapaasta teräk-sestä. Viimekädessä juuri he ohjaavat esimerkiksi vähittäismyynnin ja rakennusalan logistiikka-ketjujen kestävää kehitystä”, sanoo Volvo Groupin toimitusjohtaja Martin Lundstedt. ”Loppujen lopuksi kaikessa on kyse kiertotaloudesta: yhdistämällä koko arvoketjun vahvuudet saavutamme parempia tuloksia.”

Maansiirtokone on vasta ensimmäinen virstanpylväs Volvo Groupille, joka suunnittelee jo konsep-tiajoneuvojen ja -työkoneiden valmistusta SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä. Yhtiö pyrkii aloitta-maan pienen mittakaavan sarjatuotannon vuonna 2022, minkä jälkeen on tarkoitus siirtyä vaiheit-tain massatuotantoon. Volvo Group ja SSAB ovat myös sopineet painoa ja laatua koskevasta tut-kimus- ja kehitysyhteistyöstä optimoidakseen fossiilivapaan teräksen käytön Volvo Groupin tuot-teissa.

”Paremman huomisen luominen on meille äärimmäisen inspiroivaa. Työskentelemme ympäristön ja tulevien sukupolvien hyväksi ja samalla edistämme liiketoimintaa,” toimitusjohtaja Lundstedt iloitsee.

Lisätietoa fossiilivapaasta teräksestä

Car in fossil-free steel

Volvo Group esittelee SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä valmistetun ajoneuvon

Volvo Group esitteli ensimmäisenä maailmassa SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä valmistetun ajoneuvon. Kaivos- ja louhosteollisuudessa käytettävä maansiirtokone on merkittävä askel kohti hiilipäästötöntä tulevaisuutta.

steel bridge over water

Fossiilivapaan teräksen avulla kohti kestävää tulevaisuutta

Ilmastonmuutoksen nykytahdin pysäyttäminen ja suunnan kääntäminen on maailmanlaajuinen haaste, johon on vastattava kiireesti. Terästeollisuudella on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä tuotantovaiheessa että tukemalla nykyistä kierrätysastetta.