Selvitys hallituksen työskentelystä

Hallituksen päätehtävä on huolehtia yhtiön hoidosta osakkeenomistajien puolesta parhaalla mahdollisella tavalla. Hallituksen tehtävä on arvioida konsernin taloudellista asemaa ja operatiivista johtamista. Hallitus päättää muun muassa konsernin strategisista painopistealueista, organisaatiosta ja tärkeistä käyttönomaisuusinvestoinneista, joiden arvo on yli 100 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Hallitus valmistelee tarvittaessa esityksen toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkkaa ja palkkioiden määrittämisestä, jotka päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa

Hallitus hyväksyy vuosittain työjärjestyksen sekä toimitusjohtajan ohjeistuksen, joka koskee muun muassa hallituksen ja toimitusjohtajan välistä työnjakoa.

Työjärjestyksessä määritetään myös hallituksen kokoontumistiheys sekä valiokuntien työnjako. Työjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallituksen jäsenet saavat ennen jokaista kokousta kirjallisen esityslistan sekä päätöksenteon perustana toimivat asiakirjat. Jokaisessa hallituksen kokouksessa tarkastellaan konsernin tapaturmatilastoja, liiketoiminnan nykytilaa, konsernin tulosta, taloudellista asemaa ja sen näkymiä. Hallitus seuraa säännöllisesti myös työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvää työtä.

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työtä, edustaa yhtiötä omistajuusasioissa ja vastaa hallituksen työn arvioinnista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja vastaa säännöllisestä yhteydenpidosta toimitusjohtajan kanssa ja varmistaa, että hallitus hoitaa tehtävänsä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa pitää olla vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Ottaen huomioon yhtiön toiminta, kehitysvaihe ja yleiset olosuhteet hallituksessa on oltava asianmukainen kokoonpano, jonka jäsenillä on laajan osaaminen, kokemus ja monipuolinen tausta. Uusille hallituksen jäsenille järjestettävässä perehdytyksessä jäsenet saavat tarvittavat tiedot, joita tarvitaan edistämään yhtiön ja sen osakkaiden etuja.

Hallituksen sihteerinä toimii SSAB:n lakiasiainjohtaja, joka ei ole hallituksen jäsen.