Žena s úsměvem odpovídá na otázky
Žena s úsměvem odpovídá na otázky

Časté dotazy: odpovědi na důležité otázky

Cílem společnosti SSAB je uvést na trh první bezfosilní ocel na světě již v roce 2026 – ocel SSAB Fossil-free™. V roce 2023 uvedla společnost SSAB na trh ocel vyrobenou z recyklovaných kovů bez emisí uhlíku – SSAB Zero™. Tyto vysoce kvalitní ocelové výrobky představují v ocelářství přelomový moment, neboť produkty nevytvářejí emise CO2 z fosilních paliv.

Na této stránce

Obecné informace

Rozbalit vše

Jaký je hlavní cíl společnosti SSAB v oblasti vývoje oceli bez uhlíkových emisí?

Ocelářský průmysl je v současné době jedním z největších producentů emisí uhlíku – na jejich celosvětovém objemu se podílí 7 %. Přestože společnost SSAB již patří mezi světově nejefektivnější výrobce oceli, víme, že odvětví má před sebou ještě dlouhou cestu. Naším cílem je přivést ocelářský průmysl k dekarbonizované budoucnosti.

Zjistěte, co pro vás znamená budoucnost bez fosilních zdrojů (v angličtině)

Proč nakupovat ocel vyrobenou bez emisí uhlíku?

Investice do oceli získané bez emisí uhlíku zvýší hodnotu vašeho podnikání eliminací uhlíkové stopy v ocelářské fázi hodnotového řetězce. Kromě reakce na poptávku koncových zákazníků se zákazníci společnosti SSAB stávají určitým předvojem, jež může zaujmout vedoucí pozici ve svých průmyslových odvětvích a nabízet výrobky špičkové kvality s velmi nízkou uhlíkovou stopou.

Šest důvodů

Jaký je rozdíl mezi ocelemi SSAB Zero™, SSAB Fossil-free™ a standardní ocelí?

Ocel SSAB Zero™ i SSAB Fossil-free™ jsou oceli vyrobené bez emisí uhlíku. Základní surovinou materiálu SSAB Zero je ocelový šrot. Ocel SSAB Fossil-free se vyrábí ze železné rudy získané bez použití fosilních paliv – technologií HYBRIT®. Nezávisle na původní surovině bude mít společnost SSAB podle našich informací v nabídce ocel s nejnižšími emisemi. Oceli SSAB Zero™ i SSAB Fossil-free™ budou mít náležitou kvalitu a vlastnosti.

Jaká je uhlíková stopa oceli SSAB Zero™ v porovnání s ocelí SSAB Fossil-free™ a se standardní ocelí?

Oceli SSAB Zero™ i SSAB Fossil-free™ jsou z hlediska využití energie a výroby bezemisními ocelemi (emise kategorie 1 a 2). Z pohledu doby životnosti je uhlíková stopa oceli SSAB Fossil-free mnohem menší než v případě oceli SSAB Zero. Obě oceli pak nabídnou výrazně nižší uhlíkovou stopu než standardní ocelové výrobky.

Emise uhlíku u technologií SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™ činí 0,0 kg CO2e na kg oceli ze spotřebované energie a výroby oceli. Emise uhlíku nejsou zcela nulové. Jsou však natolik nízké, že zaručujeme jejich hodnotu pod 0,05 kg emisí CO2e na kg oceli, takže je zaokrouhlujeme na 0,0. Typickou hodnotou pro vysokopecní ocel na bázi železné rudy je 2,0 kg emisí CO2e na kg oceli.

Emise uhlíku u materiálů SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™ včetně surovin (emise kategorie 1, 2 a vstupní emise kat. 3) jsou nižší než 0,3 kg CO2e na kg oceli ve srovnání s typickými hodnotami 2,4kg CO2e na kg vysokopecní oceli na bázi železné rudy.

Kde získat více informací o udržitelné oceli SSAB?

Nedaří-li se vám najít požadované informace na tomto místě, kontaktujte nás zde. Nebo se obraťte přímo na svého obchodního zástupce SSAB.

Jaké jsou výhody a nevýhody ocelí SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™ pro zákazníka?

Hlavní výhodou ocelí SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™ je skutečnost, že tento materiál v provozech společnosti SSAB nevytváří žádné emise uhlíku z fosilních zdrojů. Fosilní suroviny zůstávají v nalezištích, takže se spolu s koncovými uživateli stáváte součástí bezemisního hodnotového řetězce. Jedinou nevýhodou materiálů SSAB Zero a SSAB Fossil-free jsou vyšší náklady na zahájení výroby, která je dražší, a materiál má tedy vyšší pořizovací cenu.

Bude společnost SSAB i nadále nabízet souběžně s ocelí SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™ i materiál vyrobený vysokopecní technologií?

Naším cílem je nabízet ocel vyráběnou vysokopecní technologií souběžně s materiály zhotovenými bez uhlíkových emisí.

Změnili jste své plány na 100% bezfosilní ocel?

Ne. Společnost SSAB má jedinečnou bezemisní strategii. SSAB vyrábí ocel ze železné rudy (přes vysoké pece) i z recyklované oceli (elektrické obloukové pece). V rámci reakce na výraznou poptávku zákazníků po bezemisní oceli a s cílem vytvořit kompletní nabídku bezemisní oceli jsme v roce 2023 svou nabídku již oznámené oceli SSAB Fossil-free™ obohatili o materiál SSAB Zero™, jenž bude ve větším objemu k dispozici do roku 2026. Bez ohledu na suroviny nabídne společnost SSAB nejnižší emise. Společnost SSAB bude i nadále využívat jako surovinu ocelový šrot a hodlá pokračovat ve výrobě 100% recyklovatelných ocelových výrobků. V tom spočívá skutečná cirkularita.

Bude uvedení SSAB Zero™ znamenat, že dodávky oceli SSAB Fossil-free™ budou zpožděny?

Ne. Výroba materiálu SSAB Zero™ poběží od počátku na jiných technologických linkách než produkce oceli SSAB Fossil-free™. V dalších letech začneme vyrábět produkty na více místech.

Proč mají oceli SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™ cenovku s vyšší hodnotou než tradiční ocel?

Oceli SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™ jsou prémiové výrobky s vyšší cenou než ocelové výrobky společnosti SSAB vyráběné využitím fosilních surovin. Hlavními nákladovými faktory výroby bezemisní oceli jsou investice do výroby a infrastruktury s přechodem od fosilních paliv (uhlí a zemní plyn) k bezfosilní elektřině, zelenému vodíku a bioplynu.

Zaručujete uhlíkovou stopu certifikátem?

Ano, uhlíková stopa jednotlivých skupin výrobků z oceli SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™ bude publikována certifikací ověřovacího orgánu třetí strany.

Začnou i ostatní výrobci v ocelářském průmyslu vyrábět ocel bez emisí uhlíku?

Společnost SSAB je jako inovátor v oblasti výroby bezfosilní oceli přesvědčena, že všichni výrobci své postupy na bázi fosilních zdrojů časem nahradí bezfosilními technologiemi. SSAB se o nové technologie dělí prostřednictvím zveřejňování výzkumných zpráv, pořádání veřejných webinářů, účasti na odborných konferencích po celém světě a pořádání akcí ke sdílení poznatků v ocelářském a těžebním průmyslu. Ať už stejnou technologii budou či nebudou používat i další dodavatelé oceli, doufáme, že se nám podaří zbytek ocelářského průmyslu inspirovat k přechodu na bezemisní výrobu.

Co je zelená ocel?

Zelená ocel nemá oficiálně uznávanou definici. Pojem „zelená ocel“ je neoficiální označení používající se v případech, kdy výrobek nesplňuje předem schválená nebo definovaná kritéria. SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™ jsou bezemisní oceli se specifickými zárukami: využívá se pouze elektřina vyrobená bez fosilních zdrojů a bioplynu, bez kompenzací emisí uhlíku a bez rozdělení produktů podle hmotnostní bilance.

Zjistěte, jak se liší bezfosilní ocel od zelené oceli

SSAB Zero™

Rozbalit vše

Co je SSAB Zero™?

SSAB Zero™ je materiál vyrobený z recyklované oceli. Při výrobě vznikají prakticky nulové emise, bez nutnosti alokace hmotnostní bilance snížení emisí nebo kompenzací emisí uhlíku.

Je ocel SSAB Zero™ bezfosilní?

SSAB Zero™ je ocel s prakticky nulovými emisemi vzniklými při výrobě surového železa, oceli a válcování, avšak není zcela bezfosilní, neboť výchozí surovinou je kovový šrot. Recyklovaná ocel byla totiž původně vyrobena s využitím uhlí a fosilních paliv.

Jak se vyrábí ocel SSAB Zero™?

Prvním krokem při výrobě oceli SSAB Zero™ je naplnění elektrické obloukové pece (EAF) ocelovým šrotem. Teplo vzniká elektrickým obloukem mezi elektrodami. Do pece se vhání kyslík a přidá se vápenec s napěňovačem strusky, které se spojí s nečistotami a vytvoří strusku. Získaná tavenina se vypouští odpichovým otvorem. V celém procesu se využívá pouze elektřina a paliva bez fosilních zdrojů a výsledným finálním produktem bude ocel SSAB Zero™.

Jak blízko k nulovým emisím je materiál SSAB Zero™?

Ocel SSAB Zero™ vykazuje 0,0 kg emisí CO2e na kg oceli ze spotřebované energie a výroby oceli (emise kat. 1 a 2). Emise uhlíku nejsou zcela nulové. Jsou však natolik nízké, že zaručujeme jejich hodnotu pod 0,05 kg emisí CO2e na kg oceli, takže je zaokrouhlujeme na 0,0. Typickou hodnotou pro vysokopecní ocel na bázi železné rudy je 2,0 kg emisí CO2e na kg oceli. Se zahrnutím surovin jsou emise uhlíku (emise kat. 1, 2 a vstupní emise kat. 3) nižší než 0,3 kg CO2e ve srovnání s typickými hodnotami 2,4 kg CO2e na kg vysokopecní oceli ze železné rudy.

Kdy bude na trhu k dispozici ocel SSAB Zero™?

První výrobky z oceli SSAB Zero™ představíme v roce 2023, přičemž pořadí jejich zavádění určí požadavky zákazníků. Ambicí společnosti SSAB je nabídka širokého sortimentu vlastních jakostí oceli. Obchodní zástupce vám v otázkách obchodních potřeb jistě poradí konkrétněji.

Kde získat více informací o materiálu SSAB Zero™?

Nedaří-li se vám najít požadované informace na tomto místě, kontaktujte nás zde. Nebo se obraťte přímo na svého obchodního zástupce SSAB.

Jaké jsou výhody a nevýhody oceli SSAB Zero™ pro zákazníka?

Hlavní výhodou oceli SSAB Zero™ je skutečnost, že tato ocel v provozech společnosti SSAB nevytváří prakticky žádné emise uhlíku z fosilních zdrojů. Fosilní suroviny zůstávají v nalezištích, takže se spolu s koncovými uživateli stáváte součástí bezemisního hodnotového řetězce. Jedinou nevýhodou oceli SSAB Zero jsou vyšší náklady na zahájení výroby, která je dražší, a materiál má tedy vyšší pořizovací cenu.

Co je hlavním cílem společnosti SSAB při výrobě oceli SSAB Zero™?

V kontextu našeho záměru přivést ocelářský průmysl k dekarbonizované budoucnosti a s ohledem na obrovskou poptávku zákazníků po bezfosilní oceli se společnost SSAB rozhodla vyvinout také ocel s téměř nulovými emisemi na bázi kovového šrotu. Cílem je poskytnout kompletní nabídku oceli s prakticky nulovými emisemi. Bez ohledu na proces výroby oceli představí společnost SSAB širší nabídku s nižšími emisemi, než kdokoli jiný. Oceli SSAB Zero™ na bázi šrotu a SSAB Fossil-free™ na bázi železné rudy bez fosilních paliv.

Zjistěte, co pro vás znamená budoucnost bez fosilních zdrojů (v angličtině)

Proč se z ocelového šrotu nevyrábí veškerá ocel?

Společnost SSAB vyrábí dva typy oceli s téměř nulovými emisemi: SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™. Základem materiálu SSAB Zero je recyklovaná ocel. Ocel SSAB Fossil-free vyrábíme ze železné rudy bez použití fosilních paliv. Recyklovaná ocel je omezený zdroj. Oba typy bezemisních ocelí SSAB umožňují opětovné využití – jsou 100% recyklovatelné. V tom spočívá skutečná cirkularita.

Jak zaručíte, že bude při výrobě oceli SSAB Zero™ použita elektřina vyrobená bez podpory fosilních zdrojů?

Společnost SSAB zavedla systém interních záruk původu zacílený na řízení a zajištění správných zdrojů s využitím elektřiny vyrobené bez fosilních zdrojů, jež bude k výrobě oceli SSAB Zero™ použita. Systém kontroluje nezávislý ověřovací orgán.

Proč uvádíte na trh materiál SSAB Zero™, když už bezfosilní ocel existuje?

Ocel SSAB Zero™ není náhradou za ocel SSAB Fossil-free™, ale jejím doplňkem. Společnost SSAB vyrábí ocel jak na bázi železné rudy (vysokopecní cestou), tak na bázi šrotu (v elektrických obloukových pecích). Ocel SSAB Fossil-free™ je založena na patentované technologiiHYBRIT® s přímou redukcí železné rudy využitím vodíku získaného bez použití fosilních zdrojů. Tento proces nahrazuje zpracování železné rudy ve vysoké peci. V reakci na značnou poptávku zákazníků po bezfosilní oceli se společnost SSAB rozhodla vyvinout také ocel s téměř nulovými emisemi na bázi šrotu. Cílem je nabídnout kompletní nabídku oceli s prakticky nulovými emisemi. Bez ohledu na proces výroby oceli představí společnost SSAB širší nabídku, než kdokoli jiný.

Nahradí SSAB Zero™ ocel SSAB Fossil-free™?

Ne. Obě společně tvoří kompletní nabídku materiálů s prakticky nulovými emisemi. Oceli SSAB Zero™ z recyklovaných materiálů a SSAB Fossil-free™ na bázi železné rudy bez fosilních paliv. Cílem je uvést ocel SSAB Fossil-free™ na trh v roce 2026. První uvedení výrobků z oceli Zero™ zahájíme v roce 2023, přičemž pořadí zavádění určí požadavky našich zákazníků. Ambicí společnosti SSAB je nabídka širokého sortimentu vlastních jakostí oceli. Obchodní zástupce vám v otázkách obchodních potřeb jistě poradí konkrétněji.

Má ocel SSAB Zero™ lepší vlastnosti než standardní ocel SSAB?

Kvalita a vlastnosti oceli SSAB Zero™ budou stejné jako v případě standardní oceli SSAB. Vlastnosti se oceli SSAB vtiskují při výrobě, válcování a tepelném zpracování. Uvedené postupy se nemění. Jediný rozdíl spočívá ve využívání bezfosilní elektřiny a eliminaci dalších fosilních zdrojů.

Proč má ocel SSAB Zero™ cenovku s vyšší hodnotou než standardní ocel?

Ocel SSAB Zero™ je prémiový produkt s vyšší cenou než ocelové produkty SSAB vyráběné využitím fosilních surovin. Hlavními nákladovými faktory výroby bezemisní oceli jsou investice do výroby a infrastruktury s přechodem od zemního plynu k bezfosilní elektřině a bioplynu.

Jaká bude cena oceli SSAB Zero™?

Výrobní náklady na ocel SSAB Zero™ jsou vyšší než u současné oceli, což znamená, že bude dražší. O konkrétních cenách si můžete promluvit s obchodním zástupcem SSAB.

Lze si bezemisní ocel jako je SSAB Zero™ zakoupit u jiných výrobců?

Podle našich nejlepších znalostí je společnost SSAB jediným výrobcem nabízejícím ocel s téměř nulovými emisemi na bázi šrotu s využitím elektřiny vyrobené bez fosilních zdrojů a bioplynu, bez kompenzací emisí uhlíku a bez rozdělení produktů podle hmotnostní bilance.

Ocel SSAB Fossil-free™

Rozbalit vše

Co je bezfosilní ocel?

Označení „bezfosilní“ znamená, že produkt či služba byly vytvořeny bez použití fosilních zdrojů či fosilních surovin. Bezfosilní ocel vzniká bez emisí uhlíku, použitím bezfosilních zdrojů energie. Veškerá železná ruda použitá k výrobě bezfosilní oceli SSAB Fossil-free™ bude v budoucnu pocházet z těžby nevyužívající fosilní zdroje.

Jak se vyrábí ocel SSAB Fossil-free™?

Prvním krokem při výrobě oceli SSAB Fossil-free™ je přeměna železné rudy na železo odstraněním kyslíku. K tomu se tradičně používá uhlí a koks ve vysoké peci. Nyní však tento krok proběhne využitím plynného vodíku v procesu HYBRIT. K elektrolytické výrobě vodíku z vody poslouží bezfosilní elektřina. Vedlejším produktem tohoto procesu je voda, nikoli CO2. Výsledným produktem procesu HYBRIT bude železo (v houbovité formě), které se následně roztaví v elektrické obloukové peci. V celém procesu se využívá pouze elektřina a paliva z bezfosilních zdrojů a konečným produktem tedy bude bezfosilní ocel.

Jaké výrobky SSAB a rozměry budou z bezfosilní oceli k dispozici?

První uvedení výrobků z oceli SSAB Fossil-free™ zahájíme v roce 2026, přičemž pořadí zavádění určí požadavky našich zákazníků. Ambicí společnosti SSAB je nabídka široké škály ocelí v bezfosilních verzích. Obchodní zástupce vám v otázkách obchodních potřeb jistě poradí konkrétněji.

Má ocel SSAB Fossil-free™ lepší vlastnosti než tradiční ocel SSAB?

Ocel SSAB Fossil-free™ bude mít stejnou kvalitu a vlastnosti jako standardní ocel SSAB. Vlastnosti oceli SSAB se dnes utvářejí při výrobě, válcování a tepelném zpracování. Uvedené postupy se nemění. Jediný rozdíl spočívá ve výhradním využívání bezfosilní elektřiny a eliminaci dalších fosilních zdrojů.

Proč má ocel SSAB Fossil-free™ cenovku s vyšší hodnotou než standardní ocel SSAB?

Ocel SSAB Fossil-free™ je prémiový produkt s vyšší cenou než ocelové produkty SSAB vyráběné využitím fosilních surovin. Hlavními nákladovými faktory výroby bezfosilní oceli jsou investice do výroby a infrastruktury, jež umožní přechod od uhlí na bezfosilní elektřinu a vodík, od zemního plynu na bioplyn a od pelet železné rudy na houbovité železo.

Kde získat více informací o oceli SSAB Fossil-free™?

Nenajdete-li požadované informace na tomto místě, kontaktujte nás prosím zde. Nebo se obraťte přímo na svého obchodního zástupce SSAB.

Jak zjistím, zda je ocel SSAB skutečně bezfosilní?

Společnost SSAB investovala do bezfosilní oceli značné prostředky a v rámci těchto aktivit bude výrobní proces zdokumentován v environmentálním prohlášení o výrobku (EPD). Dokumenty EPD jsou kontrolovány třetí stranou a řídí se přísnými evropskými a mezinárodními normami.

Jaké produkty a průmyslová odvětví mohou bezfosilní ocel využívat?

Bezfosilní ocel bude mít stejné vlastnosti a kvalitu jako tradičně vyráběný protějšek a plně jej zastoupí ve všech průmyslových aplikacích. Bezfosilní ocel vyhoví aktuálním standardům a bude použitelná stejně, jako aktuálně vyráběná ocel.

Jaký je hlavní cíl společnosti SSAB v oblasti vývoje oceli bez uhlíkových emisí?

Ocelářský průmysl je v současné době jedním z největších producentů emisí uhlíku – na jejich celosvětovém objemu se podílí 7 %. Přestože společnost SSAB již patří mezi světově nejefektivnější výrobce oceli, víme, že odvětví má před sebou ještě dlouhou cestu. Naším cílem je přivést ocelářský průmysl k dekarbonizované budoucnosti.

Zjistěte, co pro vás znamená budoucnost bez fosilních zdrojů (v angličtině)

Změnili jste své plány na 100% bezfosilní ocel?

Ne. Společnost SSAB má jedinečnou bezemisní strategii. SSAB vyrábí ocel ze železné rudy (přes vysoké pece) i z recyklované oceli (elektrické obloukové pece). V rámci reakce na výraznou poptávku zákazníků po bezemisní oceli a s cílem vytvořit kompletní nabídku bezemisní oceli jsme v roce 2023 svou nabídku již oznámené oceli SSAB Fossil-free™ obohatili o materiál SSAB Zero™, jenž bude ve větším objemu k dispozici do roku 2026. Bez ohledu na suroviny nabídne společnost SSAB nejnižší emise. Společnost SSAB bude i nadále využívat jako surovinu ocelový šrot a hodlá pokračovat ve výrobě 100% recyklovatelných ocelových výrobků. V tom spočívá skutečná cirkularita.

Jaké jsou výhody a nevýhody oceli SSAB Fossil-free™ pro zákazníka?

Hlavní výhodou oceli SSAB Fossil-free™ je skutečnost, že tento materiál v provozech společnosti SSAB nevytváří žádné emise uhlíku z fosilních paliv. Fosilní suroviny zůstávají v nalezištích, takže se spolu s koncovými uživateli stáváte součástí bezemisního hodnotového řetězce. Jedinou nevýhodou bezfosilní oceli jsou vyšší náklady na zahájení výroby, která je dražší, a materiál má tedy vyšší pořizovací cenu.

Je těžba železné rudy bezfosilním procesem?

Ano, veškerá železná ruda využívaná k výrobě oceli SSAB Fossil-free™ bude pocházet z bezfosilní těžby.

Budou všechny současné závody SSAB vyrábět bezfosilní ocel?

Ano. To je náš cíl.


Jaká bude cena oceli SSAB Fossil-free™?

Výrobní náklady na ocel SSAB Fossil-free™ jsou vyšší než u běžné oceli, což znamená, že bude dražší. O konkrétních cenách si můžete promluvit s obchodním zástupcem společnosti SSAB.

Lze si zakoupit bezfosilní ocel i od jiných výrobců?

Společnost SSAB je v současné době jediným výrobcem, jenž se k bezfosilní výrobě oceli zavázal a investuje do ní. Použitím bezfosilní ocelářské technologie HYBRIT a eliminací uhlíkové stopy z výrobního procesu oceli zanechá společnost SSAB fosilní zdroje uloženy v nalezištích.