SSAB Ecougraded olarak tasarlanmış bir uygulama, hem üretiminde hem de ürünün kullanım ömrü boyunca daha az karbondioksit salınımı sağlar. Toplam karbondioksit tasarrufu, malzemenin ve taşıma verimliliklerinin arttırılmış olmasından kaynaklanır. Bir malzeme yüksek mukavemetli çelik kullanıla- rak tasarlandığında daha hafif toplam ağırlıkla üretilebilir. Bu- nun sonucu olarak da üretiminde daha az çelik kullanımına ihtiyaç duyulur. Uygulamanın ağırlığı düştüğünde de toplam ağırlığın artırılmasına gereksinim duyulmadan daha yüksek miktarlarda yük taşınabilir. Ortaya çıkan sonuç, artırılmış ka- pasite ile aynı miktarda yükü taşımak için daha az sayıda tur atma ihtiyacıdır. Bu da nihai olarak daha az yakıtın tüketimini beraberinde getirir. Daha hafif bir uygulama aynı zamanda boş kullanımda daha iyi bir yakıt verimliliği sonucunu doğurur. Tüm bunlara ek olarak aşınmaya dirençli, yüksek mukavemetli çelik ayrıca daha uzun bir kullanım ömrü sunar.

SSAB’nin Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Thomas Hörnfeldt, “SSAB EcoUpgraded” isimli programın oldukça yeni olduğunu belirtirken, SSAB’nin yük- sek mukavemetli çelikleriyle müşterilerinin uygulamalarını yıllardan beridir daha üst seviyelere çıkardığının altını çiziyor. Hörnfeldt, SSAB EcoUpgraded programıyla elde edilen kar- bondioksit tasarrufunun çok iyi bir şekilde belgelendirildiğini belirtiyor.

“Yüksek mukavemetli çeliğe geçmenin faydalarıyla ilgili veriler sağlam hesaplamalarla destekleniyor. Ayrıca bu ve- riler farklı kurumlar tarafından da doğrulanabiliyor.” diyor. Hörnfeldt, SSAB’nin güncelleme sürecinin ilgili müşterinin ön- celikleri ve uygulamasının kendine has zorluklarının yanı sıra son ürüne bağlı olarak pek çok adımdan oluştuğunu açıklı- yor. SSAB, kapsamlı uzmanlığının yardımıyla farklı hesaplama yöntemlerinden istifade ederek müşterinin ürününü değer- lendirip kritik tasarım parametreleri ile geliştirme alanlarını tespit ediyor. Bunun akabinde müşterinin ürününün ihtiyaç duyulan kaynaklama maliyeti veya diğer süreçlerdeki üretim maliyetleri göz önünde bulunduruluyor. Bu verilerden hare- ketle ürün ağırlığı, kullanım ömrü ve üretim verimliliği alan- larındaki gelişme potansiyeli ortaya çıkarılarak farklı düzey yükseltme seçenekleri müşteriyle müzakere ediliyor. Düzey yükseltme işlemlerinin tamamlanması bir aydan 12 aya ka- dar sürebiliyor. “Karmaşık gibi görünebilir, ancak ortaya çıkan sonuç daha uzun süreler dayanabilecek, daha az yakıt kulla- nacak ve öncekinden çok daha verimli bir ürün oluyor,” diyor Hörnfeldt.

SSAB EcoUpgraded etiketli bir ürün, tüm hizmet ömrü bo- yunca daha az karbondioksit salınımı yapar, üründe kullanılan çeliğin üretimindeki karbondioksit emisyonunu çok daha kısa sürede karşılar. Başabaş noktasına ulaşıldığı andan itibaren, uygulama karbondioksit tasarrufu yapmaya devam eder.

Hörnfeldt sözlerini, “Aynı şey maliyet tasarrufu alanında da geçerli. Taşıtı çalıştırmak için gerekli yakıt miktarının düşme- siyle kısa zaman zarfında tasarruf edilmeye başlanıyor. Ulaşı- lan tasarruf ve amortisman süresi her ne kadar son ürüne bağ- lı olarak farklılık gösterse de, amortisman süresi ürün ömrüne kıyasla kısadır,” diyerek bitiriyor.

Hesaplama: CO2 TASARRUFU NASIL YAPILIR

SSAB EcoUpgraded uygulamalarında malzeme verimliliği, karbondioksit tasarrufunun yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Malzeme verimliliği, daha az çelik üretip uygulamanın hizmet ömrünün artırılmasıyla sağlanır. Karbondioksit tasarrufunun yüzde 90’lık miktarı, artan nakliye verimliliği sayesinde elde edilir. Nakliye verimliliğine etki eden faktörlerden bazıları daha düşük ağırlık ile daha yüksek taşıma kapasitesidir.