Thư viện bao gồm các loại thép của SSAB và các loại thép cũng như kim loại tiêu chuẩn khác cho phần mềm SolidWorks. SolidWorks là một công cụ chuyên dụng có tính năng thiết kế cơ khí CAD 3D, mô phỏng FEA, hiển thị và quản lý dữ liệu sản phẩm.

Vui lòng tải xuống tệp sldmat và cài đặt theo mô tả trong hướng dẫn.

Độ bền chảy Rp0,2 và độ bền kéo Rm là các mức độ bền điển hình hoặc các giá trị tối thiểu được đảm bảo theo bảng dữ liệu, như được nêu trong tệp dữ liệu về vật liệu.
Trong trường hợp có sự khác biệt, dữ liệu được cung cấp trong phiên bản tiếng Anh của bảng dữ liệu sản phẩm sẽ được áp dụng.

Tải về phiên bản mới nhất của bảng dữ liệu sản phẩm từ các trang sản phẩm.

Hướng dẫn Solidworks

Thư viện tài liệu về SolidWorks® của Dassault Systèmes

Để truy cập Thư viện tài liệu cho SolidWorks® của Dassault Systèmes, bạn cần cung cấp thông tin liên hệ của mình trong biểu mẫu dưới đây để đăng ký.

Tôi muốn được liên hệ bởi bộ phận bán hàng