Thư viện bao gồm các loại thép SSAB cũng như các loại thép và kim loại tiêu chuẩn khác cho phần mềm Autodesk Inventor. Autodesk Inventor là một công cụ chuyên dụng có tính năng thiết kế cơ khí CAD 3D, mô phỏng FEA, hiển thị và lưu trữ tài liệu.

Vui lòng tải xuống tập tin adsklib và cài đặt theo mô tả trong hướng dẫn.

Độ bền chảy Rp0,2 và độ bền kéo Rm là các mức độ bền điển hình hoặc các giá trị tối thiểu được đảm bảo theo bảng dữ liệu, như được tuyên bố trong tệp dữ liệu về vật liệu.
Trong trường hợp có sự khác biệt, dữ liệu được cung cấp trong phiên bản tiếng Anh của bảng dữ liệu sản phẩm sẽ được áp dụng.

Tải về phiên bản mới nhất của bảng dữ liệu sản phẩm từ các trang sản phẩm.

Thư viện tài liệu cho Autodesk® Inventor®

Để truy cập Thư viện tài liệu cho Autodesk® Inventor®, bạn cần cung cấp thông tin liên hệ của mình trong biểu mẫu dưới đây để đăng ký.

Tôi muốn được liên hệ bởi bộ phận bán hàng