คลังข้อมูลนี้ประกอบด้วยเหล็ก SSAB รวมถึงเหล็กและโลหะมาตรฐานเพิ่มเติมสําหรับซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor Autodesk Inventor เป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพสําหรับ 3D CAD mechanical design, FEA simulation, visualization และการจัดทําเอกสาร

โปรดดาวน์โหลดไฟล์ adsklib และติดตั้งตามคําแนะนํา

ค่า yield strength เป็น Rp0.2 และค่า tensile strength เป็น Rm เป็นระดับความแข็งแรงทั่วไปหรือค่าต่ำสุดที่รับประกันตามเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุในไฟล์ข้อมูลวัสดุ
ในกรณีที่ข้อมูลมีความแตกต่างกันให้ใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นล่าสุดจากหน้าผลิตภัณฑ์

Material Library สําหรับ Autodesk® Inventor®

หากต้องการเข้าถึง Material Library สําหรับ Autodesk® Inventor® คุณต้องลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลการติดต่อของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง

ฉันต้องการได้รับการติดต่อจากฝ่ายขาย