Tloušťka, rovinnost, ohyb

Zaručená tloušťka

Záruka tloušťky plechů Strenx®

Tolerance tloušťky jsou podle záruky tloušťky SSAB přesnější než hodnoty stanové normou EN 10 029 s v ýjimkou tloušťky ≥ 80 mm, kdy je rozsah tolerance shodný s normou.

Jmenovitá tloušťka (mm) TTolerance tloušťky (mm)
          Min            Max.    V jednom plechu 
4.0 ≤ t < 5.0       -0.3       +0.3  0.4
 5.0 ≤ t < 8.0       -0.3       +0.4  0.5
 8.0 ≤- t < 15.0       -0.5       +0.4  0.6
 15.0 ≤ t < 25.0      -0.6       +0.4  0.6
 25.0 ≤ t < 40.0       -0.7       +0.8
 0.7
 40.0 ≤ t < 80.0      -0.9       +1.4  1.2
 80.0 ≤ t < 160.0      -1.1       +2.1  1.5

Další tolerance lze zajistit na základě zvláštní dohody. Další informace vám poskytne místní prodejní zástupce.

Záruka tloušťky pásů Strenx® válcovaného za tepla

Tolerance tloušťky jsou podle záruky tloušťky SSAB přesnější než hodnoty stanovené normou EN 10 051 pro pásové výrobky. Všechny hodnoty uvedené v tabulce splňují požadavky 1/2 hodnoty dle EN pro kategorii D.

Jmenovitá tloušťka Tolerance tloušťky pro jmenovitou šířku w (mm)
(mm) w ≤ 1200 1200 < w ≤ 1500 1500 < w ≤ 1800
            t ≤ 2,00  ± 0,12  ± 0,13
 ± 0,14
2,00 < t ≤ 2,50  ± 0,12
 ± 0,14
 ± 0,16
2,50 < t ≤ 3,00  ± 0,14
 ± 0,15
 ± 0,17
 3,00 < t ≤ 4,00  ± 0,15
 ± 0,17
 ± 0,18
 4,00 < t ≤ 5,00  ± 0,17
 ± 0,18
 ± 0,19
5,00 < t ≤ 6,00
 ± 0,18
 ± 0,19
 ± 0,20
 6,00 < t ≤ 8,00
 ± 0,20
 ± 0,21
 ± 0,21
 8,00 < t ≤ 10,00
 ± 0,22
 ± 0,23
 ± 0,24
 10,00 < t ≤ 12,50
 ± 0,24
 ± 0,25
 ± 0,26
12,50 < t ≤ 15,00
 ± 0,26
 ± 0,26
 ± 0,28

Další tolerance lze zajistit na základě zvláštní dohody. Další informace vám poskytne místní obchodní zástupce.

Záruka tloušťky pásu Strenx® válcovaného za studena

Tolerance tloušťky jsou v souladu se zárukou tloušťky SSAB, jež odpovídá 3/4 hodnoty normálních tolerancí dle EN 10 131 pro výrobky válcované za studena.

 Jmenovitá tloušťka (mm) Tolerance tloušťky pro jmenovitou šířku w (mm)
    w ≤ 1200   1200 < w ≤ 1500 w > 1500  
 0,70 ≤ t ≤ 0,80
 ± 0,04
 ± 0,06
 ± 0,07
 0,80 < t ≤ 1,00
 ± 0,06
 ± 0,07
 ± 0,08
1,00 < t ≤ 1,20
 ± 0,07
 ± 0,08
 ± 0,09
1,20 < t ≤ 1,60
 ± 0,09
 ± 0,10
 ± 0,12
1,60 < t ≤ 2,00
 ± 0,12
 ± 0,12
 ± 0,14
2,00 < t ≤ 2,10
 ± 0,14
 ± 0,15
 ± 0,16

Další tolerance lze zajistit na základě zvláštní dohody. Další informace vám poskytne místní obchodní zástupce.

Tolerance rovinnosti

Společnost SSAB definuje čtyři třídy tolerance rovinnosti materiálu Strenx v závislosti na typu produktu a pevnosti materiálu. Všechny třídy vyhovují požadavkům příslušných norem nebo je dokonce přesahují. Tolerance rovinnosti pro třídy C a D sp lňují požadavky normy EN 10 029, třída A splňuje požadavky normy EN 10 051 a třída B požadavky normy EN 10 131.

Třída Produkt  Jmenovitá tloušťka (mm)
Rovinnost
(dílenské pravítko,
mm/1 m)
Rovinnost oceli
 A Strenx® 600MC D/E
Strenx® 650MC D/E
Strenx® 100 XF
Strenx® 110 XF
Strenx® 700MC D/E
Strenx® 700MC Plus
Strenx® 900MC
Strenx® 900 Plus
Strenx® 960MC
Strenx® 960 Plus
Strenx® 1100MC
Strenx® 1100 Plus
 1,5 ≤ t ≤ 12,7  3
 B Strenx® 700 CR
Strenx® 960 CR
Strenx® 1100 CR
 0,7 ≤ t ≤ 2,1  6
 C Strenx® 100
Strenx® 700 E/F
Strenx® 700 OME
Strenx® 900 E/F
Strenx® 960 E/F
 4,0 ≤ t < 5,0  5
 5,0 ≤ t < 8,0  4
 8,0 ≤ t < 40,0  3
 40,0 ≤ t ≤ 160,0  3
 D Strenx® 1100 E/F
Strenx® 1300 E/F
 4,0 ≤ t < 5,0  7
 5,0 ≤ t < 6,0  5
 6,0 ≤ t < 20,0  4
 20,0 ≤ t ≤ 40,0  3

Třída A je přesnější než požadavky norem EN 10 051 a EN 10 029.
Třída B je přesnější než speciální třída tolerance dle EN 10 131.
Třídy C a D jsou přesnější než ocel typu L dle EN 10 029.

Krátké vlny (300–1000 mm) dle EN 10 029. V p řípadě nesrovnalostí má přednost daná třída v anglické verzi.

Zaručená ohýbatelnost

ZARUČOVANÁ OHÝBATELNOST PLECHŮ STRENX®

Společnost SSAB definuje čtyři třídy záruky ohýbatelnosti plechu Strenx® podle následující tabulky. Záruky ohýbatelnosti plechů Strenx® platí pro matrice s válečky na hranách a pro normálním tření (bez mazání). Záruky ohýbatelnosti vycházejí ze zkoušek ohybem v jednom kroku do úhlu 90° po vyjmutí.

Všechny třídy splňují normu EN 10 025-6 nebo její požadavky přesahují. Záruky ohýbatelnosti splňují také normu EN ISO 7438 nebo její požadavky přesahují.

 Třída Produkt

 Jmenovitá tloušťka
(t)
(mm)
Poloměr ohýbacího
nástroje

Poloměr ohýbacího
nástroje
Min. Rp/t (1)
Směr ohybu (2)

            ┴                         ║

  A Strenx® 100
Strenx® 700 E/F
Strenx® 700 OME
 t < 8  1.5  2.0
 8 ≤ t < 15  1.5  2.0
 15 ≤ t < 20
 2.0  2.5
 t ≥ 20
 2.0  2.5
 B Strenx® 900 E/F
Strenx® 960 E/F
 t < 8  2.5  3.0
 8 ≤ t < 15  2.5  3.0
 15 ≤ t < 20
 2.5  3.0
 t ≥ 20
 3.0  3.5
  C  Strenx® 1100 E/F  t < 8  3.0  3.5
 8 ≤ t < 15  3.0  3.5
 15 ≤ t < 20  3.0  3.5
t ≥ 20
 3.5  4.0
 D Strenx® 1300 E/F  t < 8  3.5  4.0
 8 ≤ t < 15  4.0  4.5

1 )Hodnota Rp/t vyjadřuje poloměr ohýbacího nástroje (Rp) dělený tloušťkou plechu (t).
2) Směr válcování plechu.

Zaručené hodnoty ohýbatelnosti platí za podmínek uvedených v brožuře Ohýbání vysokopevnostní oceli. V případě nesrovnalostí má přednost daná třída v anglické verzi.

ZARUČOVANÁ OHÝBATELNOST PÁSŮ STRENX®

Pro pásové výrobky Strenx® je vztah mezi minimálním vnitřním poloměrem ohybu a tloušťkou materiálu (Ri/t) uveden v tabulce níže. Záruky ohýbatelnosti vycházejí ze zkoušek ohybem v jednom kroku do úhlu 90° po vyjmutí. Šířky otvoru matrice jsou orientační a mohou se mírně lišit – bez vlivu na výsledky ohýbání.

U pásových oceli Strenx® válcovaných za tepla i za studena se zaručuje minimální poloměr ohybu. To platí v podélném i příčném směru. U materiálů válcovaných za tepla jsou záruky lepší, než požaduje norma EN 10 149. Zaručené hodnoty naleznete také v příslušném materiálovém listu.

Produkt

 Jmenovitá tloušťka
(t) (mm)

Vnitřní poloměr
Min. Ri/t (1)
Směr ohybu

            ┴   ║(2)

Šířka otvoru matrice
(W)
Min. W/t
Strenx® 600MC D/E t ≤ 3.0 0.7 10
3.0 < t ≤ 6.0 1.1 10
 t > 6.0
 1.4 10
Strenx® 650MC D/E t ≤ 3.0 0.8 10
3.0 < t ≤ 6.0 1.2 10
 t > 6.0
1.5 10
Strenx® 100 XF
Strenx® 110 XF
Strenx® 700MC D/E
 t ≤ 3.0  0.8  10
3.0 < t ≤ 6.0 1.2 10
  t > 6.0  1.6 10
Strenx® 700 MC Plus 3.0 ≤ t ≤ 10.0 1.0  10
t > 10.0  1.5 10
 Strenx® 700 CR  0.7 ≤ t ≤ 2.1  2.0  10
 Strenx® 900MC 3.0 ≤ t ≤ 8.0
3.0 12
t > 8.0  3.5  12
 Strenx® 900 Plus 2.0 ≤ t ≤ 8.0   3.0  12
Strenx® 960MC  3.0 ≤ t ≤ 10.0   3.5  12
 Strenx® 960 Plus  2.0 ≤ t ≤ 8.0 3.5   12 
 Strenx® 960 CR  0.7 ≤ t ≤ 2.1  3.5  12 
Strenx® 1100 Plus   4.0 ≤ t ≤ 6.0 3.5  12
t > 6.0
 4.0 14
 Strenx® 1100MC   3.0 ≤ t ≤ 8.0 4.0  14
 Strenx® 1100 CR 0.7 ≤ t ≤ 2.1   3.5 14 

1) Hodnota Ri/t vyjadřuje vnitřní poloměr ohybu (Ri) dělený tloušťkou plechu (t).
2) Směr válcování plechu.
Záruky ohýbatelnosti pásů Strenx® jsou založeny na pevných hranách matrice při normálním tření (bez mazání). Zaručené hodnoty ohýbatelnosti platí za podmínek uvedených v brožuře Ohýbání
vysokopevnostní oceli. V případě nesrovnalostí má přednost daná třída v anglické verzi.