Thép hiệu suất Strenx
Thép hiệu suất Strenx

Strenx® 1100 E/F

Tải bảng dữ liệu

On this page
Hiển thị đặc điểm kỹ thuật trong Metric Imperial