Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade om en utdelning på 1,50 krona per aktie för räkenskapsåret 2018 med avstämningsdag onsdagen den 10 april 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske måndagen den 15 april 2019.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 800 000 kronor till ordföranden, med 835 000 kronor till vice ordförande (förutsatt att styrelsen utsett sådan) och med 600 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 135 000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 225 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 110 000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 170 000 kronor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Pasi Laine, Matti Lievonen och Martin Lindqvist samt nyval av Bo Annvik och Marie Grönborg. Avgående var ledamöterna Annika Lundius och Lars Westerberg.

Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Nyval av Ernst & Young AB till och med årsstämman 2020.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning 

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Det totala antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning eller kvittning kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning att emission genomförs på marknadsmässiga villkor.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912