Vid slutet av 2013 var SSABs tre kapitalmässigt största ägare Industrivärden, LKAB och Swedbank Robur fonder. Det bör noteras att huvuddelen av de utländska ägarna har sina innehav i SSAB förvaltarregistrerade. Antalet aktieägare i SSAB uppgick i slutet av 2013 till 65 272, en minskning med cirka 700 under året. De tio största identifierade ägarna ägde sammanlagt knappt 37 procent av kapitalet och 45 procent av rösterna. Det utlandsregistrerade ägandet i SSAB var oförändrat under året och uppgick i slutet av december till cirka 27 procent av kapitalet.

Antal aktier

Antalet aktier och aktiekapitalet har sedan 1989 förändrats enligt följande:

År A-aktier B-aktier Totalt
2005-12-31   67 231 119 23 697 941    90 929 060
2006-12-31 192 612 666 66 535 155 259 147 821
2007-12-31 240 765 832 83 168 943 323 934 775
2008-12-31 240 765 832 83 168 943 323 934 775
Nuvarande 240 765 832 83 168 943 323 934 775

Under 2006 genomfördes en aktiesplit 3:1
Under 2007 genomfördes en nyemission 1:4 till teckningskurs SEK 155

 

Aktiehistorik

Antalet aktier och aktiekapital har sedan noteringen på OMX Nordic Exchange Stockholm 1989 förändrats enligt följande: 

År Förändring av antalet aktier Antal aktier Förändringav aktie-kapitalet  (MSEK) Aktiekapital(MSEK)
1989 Konvertering +1 500 000   26 500 000      +150 2 650
1994 Konvertering +5 500 000   32 000 000      +550 3 200
1994 Split 4.1 +96 000 000 128 000 000            0 3 200
1998 Inlösen -15 891 199 112 108 199       -397 2 803
2001 Nedsättning -11 210 880 100 897 921        -281 2 522
2005 Inlösen -9 968 861 90 929 060        -249 2 273
2006 Inlösen -4 546 453 86 382 607        -114 2 159
2006 Fondemission           +121 2 280
2006 Split 3:1 +172 765 214 259 147 821       2 280
2007 Nyemission 1:4 SEK 155 +64 786 954 323.934.775       +571 2 851

 

Aktieslagens rösträtt

En aktie av serie A medger en röst och en aktie av serie B medger en tiondels röst. I övrigt finns inga skillnader mellan de två aktieserierna.

Aktieslag Antal aktier Antal röster % av röster % av kapital
         A 240 765 832 240 765 832        97       74
         B   83 168 943      8 316 894          3       26
       Totalt 323 934 775 249 082 726      100     100