De affärsetiska bestämmelserna är överordnade samtliga olika policyer på affärsområdes- eller dotterbolagsnivå och kan i vissa fall vara mer långtgående än lagar och regler. SSAB har en särskild instruktion avseende muta och bestickning. Frågor som rör mångfald och lika möjligheter regleras i en särskild policy.

SSABs Miljö- och hållbarhetspolicy i sammanfattning

 • SSAB ska fortsätta utveckla produkter och tjänster tillsammans med kunder så att det aktivt bidrar till en miljöriktig och lönsam affär.
 • SSAB lägger vikt vid effektiv användning av råmaterial och energi, samt att minimera avfall
 • SSAB visar respekt för medarbetare och tillhandahåller en säker och utvecklande arbetsmiljö
 • Transparens och öppenhet eftersträvas

SSABs Affärsetiska bestämmelser ger vägledning inom

 • Hälsa och säkerhet för medarbetarna
 • Mångfald och internationellt erkända arbetsrättsliga riktlinjer
 • Affärsetik och integritet
 • Mänskliga rättigheter
 • Intressent- och samhällsrelationer
 • Miljö
 • Kommunikation

SSABs Instruktion mot mutor

 • Syftet med denna instruktion är att ange vilka principer som gäller inom SSAB för tagande och givande av förmåner; samt
 • underlätta medarbetarnas bedömning av om förmån är tillåten eller ej.