Điều khoản Sử dụng - Trang web và Dịch vụ Kỹ thuật số của SSAB (Điều khoản Sử dụng)

Cập nhật lần cuối: tháng 10 năm 2022

1. Điều khoản chung
Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các trang web và dịch vụ kỹ thuật số do SSAB AB hoặc các pháp nhân khác thuộc Tập đoàn SSAB Group (sau đây gọi là "SSAB") cung cấp tại các trang web, ứng dụng di động và đôi khi là các nền tảng kỹ thuật số khác của SSAB, chẳng hạn như Thương mại điện tử, cổng thông tin MySSAB, máy tính và các ứng dụng khác (sau đây gọi là “Dịch vụ”). Một số dịch vụ và ứng dụng kỹ thuật số do SSAB cung cấp có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể được ưu tiên áp dụng hơn so với các Điều khoản Sử dụng này trong trường hợp có sự khác biệt.

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho mối quan hệ giữa SSAB và người dùng Dịch vụ cũng như các tổ chức mà họ đại diện.  “Người dùng” có nghĩa là người dùng cá nhân truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng như các pháp nhân và tổ chức mà đại diện là người dùng cá nhân đó có hành động liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Người dùng cá nhân xác nhận rằng họ có quyền hợp pháp đại diện cho pháp nhân hoặc tổ chức của mình khi chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này.

Để sử dụng Dịch vụ, người dùng phải chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này, thông qua việc xác nhận rõ ràng hoặc ngụ ý bằng cách sử dụng Dịch vụ và đôi khi cần phải đăng ký với tư cách là Người dùng Dịch vụ và/hoặc phải thanh toán phí cấp phép. 

SSAB có quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung các Điều khoản Sử dụng này nếu thấy phù hợp. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào như vậy, Người dùng sẽ được xem là đã chấp nhận phiên bản mới khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Đối với một số Dịch vụ, Người dùng có thể phải chấp thuận phiên bản mới của Điều khoản Sử dụng này vào lần đăng nhập tiếp theo, khi gia hạn đăng ký hoặc bằng các phương tiện khác do SSAB yêu cầu.. . Bất kỳ thời điểm nào SSAB cũng có quyền xác định Dịch vụ nào khả dụng cho Người dùng. SSAB cũng có quyền sửa đổi và điều chỉnh Dịch vụ cũng như bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ theo thời gian.

Ngoài các Điều khoản Sử dụng này, các điều khoản và điều kiện hợp đồng cụ thể sẽ được áp dụng cho việc đặt hàng và mua các sản phẩm và dịch vụ của SSAB được giao dịch thông qua eCom hoặc các hình thức khác. Trong trường hợp các Điều khoản Sử dụng này có mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản giao dịch nào được ký kết giữa SSAB và Người dùng, thì các điều khoản giao dịch sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp đó, các Điều khoản Sử dụng này sẽ được áp dụng trong trường hợp chúng không có mâu thuẫn với các điều khoản của một giao dịch cụ thể.  

Các Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. SSAB không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào được tạo ra, sở hữu hoặc phát hành bởi các bên thứ ba mà Dịch vụ của SSAB có thể liên kết đến cũng như SSAB không chứng thực hoặc giới thiệu nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của các bên thứ ba đó.

Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào trong đó chỉ áp dụng cho các sản phẩm của SSAB. Không được áp dụng hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung/thông tin nào của Dịch vụ để thiết kế cho bất kỳ sản phẩm nào khác với các sản phẩm gốc của SSAB.

2. Truy cập Dịch vụ; Sử dụng Mật khẩu
Quyền truy cập vào một số Dịch vụ có thể yêu cầu ID người dùng cá nhân và mật khẩu cá nhân (ID người dùng và mật khẩu sau đây gọi chung là "Mật khẩu") trừ khi dịch vụ cụ thể được cung cấp miễn phí bởi SSAB mà không cần sử dụng mật khẩu và ID người dùng. SSAB sẽ gửi Mật khẩu đến địa chỉ email có tên của Người dùng sau khi đăng ký và gửi cũng như kiểm tra các thông tin bắt buộc cần thiết khác. Người dùng cam kết thông báo ngay cho SSAB về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin được gửi trong quá trình đăng ký, ví dụ: khi hợp đồng lao động của một người được gọi là người dùng có thẩm quyền bị hết hạn hoặc bị chấm dứt. Người dùng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào bằng Mật khẩu của mình cũng như bất kỳ chi phí và thiệt hại nào do đó gây ra.

Người dùng sẽ giữ bí mật tuyệt đối Mật khẩu của mình và sẽ giám sát cũng như đảm bảo rằng Mật khẩu không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc được sử dụng bởi bất kỳ người nào không được ủy quyền. Người dùng phải thông báo ngay việc sử dụng Dịch vụ trái phép, mất Mật khẩu hoặc bất kỳ sự kiện nào khác có nguy hại đến an ninh cho người liên hệ đã xác định trước tại SSAB.

Người dùng không có quyền cấp cho bên thứ ba quyền truy cập vào Dịch vụ, nhất là bằng cách phân phối, chuyển giao, trình bày hoặc hiển thị một cách công khai mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SSAB hoặc các chủ thể có quyền khác.

SSAB không chịu trách nhiệm pháp lý rằng Mật khẩu của Người dùng thuộc quyền sở hữu của những người phù hợp. Trách nhiệm này thuộc về Người dùng. Nếu Mật khẩu được cung cấp chính xác khi truy cập vào Dịch vụ, SSAB không có nghĩa vụ xác minh danh tính của người đăng ký Dịch vụ hoặc quyền đại diện cho Người dùng theo bất kỳ cách nào khác.

Sau khi Người dùng đã thông báo cho SSAB về việc sử dụng trái phép hoặc mất Mật khẩu hoặc một số vi phạm bảo mật khác, SSAB sẽ chấm dứt quyền của người dùng và/hoặc đóng các Dịch vụ sử dụng các Mật khẩu đó. Sau khi chấm dứt và/hoặc đóng các Dịch vụ, bạn không thể sử dụng Dịch vụ với các Mật khẩu đó. 

3. Tính toàn vẹn của hệ thống
Có thể truy cập các dịch vụ thông qua các thiết bị đầu cuối khác nhau cũng như tính khả dụng, các tính năng hoặc thiết kế có thể khác với thiết bị đầu cuối được sử dụng. 

Người dùng chịu trách nhiệm về chức năng kỹ thuật của phần cứng, phần mềm và các dịch vụ truyền thông dữ liệu được sử dụng để truy cập Dịch vụ. Người dùng không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào có chứa vi rút hoặc có mục đích phá hoại, làm gián đoạn hoặc can thiệp vào chức năng thích hợp của Dịch vụ. Người dùng không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào, với mục đích lén lút đánh cắp hay chiếm đoạt dữ liệu hoặc thông tin cá nhân từ Dịch vụ hoặc sao chép hệ thống của Dịch vụ.

Người dùng không được thực hiện bất kỳ hành động nào lạm dụng hoặc tải cơ sở hạ tầng của SSAB không hợp lý hoặc không tương xứng, bao gồm nhưng không giới hạn ở"spam" hoặc các kỹ thuật gửi thư điện tử hàng loạt khác không theo yêu cầu.

Nếu Người dùng gây nguy hiểm hoặc vi phạm tính toàn vẹn của hệ thống, Người dùng sẽ bồi thường toàn bộ những thiệt hại phát sinh cho SSAB, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp. SSAB không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng sai hoặc xử lý sai hệ thống.

4. Đơn đặt hàng sản phẩm, Điều khoản Bán hàng trong Thương mại điện tử Các điều khoản sử dụng này cũng áp dụng cho việc sử dụng nền tảng Thương mại điện tử của SSAB. Hợp đồng cung cấp sản phẩm sẽ được ký kết trên nền tảng Thương mại điện tử của SSABs khi các điều kiện sau được đáp ứng một cách lũy tiến:
- Người dùng đăng nhập đúng vào cổng thông tin
- đặt hàng cho một số sản phẩm nhất định
- SSAB xác nhận đơn hàng bằng phương thức điện tử theo các điều kiện quy định trong thư xác nhận đơn hàng.

Các Điều kiện Chung, ALBIF 2000, để Cung cấp Sản phẩm Sắt và Thép, v.v. sẽ áp dụng để cung cấp sản phẩm, trong giới hạn các điều kiện này không mâu thuẫn với những gì đã được thỏa thuận bằng văn bản hoặc điện tử giữa SSAB và pháp nhân của khách hàng mà Người dùng đại diện.

5. Xử lý dữ liệu và Bảo vệ Quyền riêng tư

SSAB có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như sau: tên, địa chỉ email, công ty mà Người dùng đại diện, dữ liệu vị trí tương đối của địa chỉ IP nếu có, và dữ liệu cá nhân khác do Người dùng tự nguyện gửi hoặc thu thập trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Nếu dữ liệu cá nhân được chuyển qua Dịch vụ, Người dùng phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mình có quyền hoặc đã có được sự đồng ý cần thiết để chuyển dữ liệu cá nhân đó đến SSAB cho các mục đích của Dịch vụ.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân được mô tả chi tiết hơn trong Chính sách Quyền riêng tư của SSAB
https://www.ssab.com/privacy-statement.

 
Dịch vụ sử dụng cookie để truy cập và sử dụng các trang web của SSAB. Xem Tuyên bố về Cookie của SSAB  để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie.

6. Nội dung của Người dùng
“Nội dung của Người dùng” có nghĩa là nội dung do Người dùng gửi đến Dịch vụ, chẳng hạn như thông tin liên quan đến công ty hoặc công việc kinh doanh và sản xuất, cũng như thông tin được thu thập từ Người dùng thông qua Dịch vụ hoặc trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Người dùng tiếp tục sử dụng quyền sở hữu của bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào đã được sở hữu trước đó đối với tài liệu mà người dùng gửi đến Dịch vụ. 

Người dùng theo đây cấp cho SSAB quyền vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, được thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền và trên toàn thế giới để thu thập, truy cập, lưu trữ, sử dụng lâu dài, tải xuống, sửa đổi và sử dụng Nội dung của Người dùng để 
- cung cấp và vận hành Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc khắc phục sự cố, bảo trì, hỗ trợ Người dùng, tối ưu hóa và cải thiện cũng như đáp ứng các mục đích về tính toàn vẹn của hệ thống và an ninh dữ liệu.
- để quản lý mối quan hệ kinh doanh giữa Người dùng và SSAB cũng như để cung cấp và cải thiện các dịch vụ và sản phẩm cho Người dùng
- để phát triển và cải thiện Dịch vụ cũng như các dịch vụ trong tương lai, đồng thời cải thiện và phát triển việc cung cấp sản phẩm của SSAB.
Người dùng đảm bảo rằng họ sẽ không gửi bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào đến Dịch vụ được bảo vệ bởi Quyền Sở hữu Trí tuệ của bên thứ ba hoặc các tài liệu và nội dung không hợp pháp.

Người dùng đồng ý bồi thường cho SSAB trong trường hợp có bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện hành động chống lại SSAB liên quan đến nội dung mà Người dùng gửi đến Dịch vụ.

7. Bảo mật

Nội dung và thông tin được cung cấp cho Người dùng trong Dịch vụ có thể chứa bí mật kinh doanh và thông tin bảo mật của SSAB, chẳng hạn như thông tin hoặc dữ liệu kỹ thuật hoặc thương mại liên quan đến sản xuất và điều hành, kế hoạch kinh doanh, thông tin tài chính, thông tin sản phẩm không công khai, thiết kế và bản vẽ, trong phạm vi thông tin đó được đánh dấu là bảo mật hoặc cần được hiểu một cách hợp lý là có tính chất bảo mật (sau đây gọi là “Thông tin bảo mật”).

Người dùng sẽ coi mọi Thông tin bảo mật là dạng thông tin bảo mật tuyệt đối, cho dù là dữ liệu điện tử, bản in trên giấy hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác, được tiết lộ cho Người dùng trong Dịch vụ hoặc liên quan đến việc sử dụng những Dịch vụ này. Người dùng không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng, cũng như không được để lộ hoặc cho sử dụng Thông tin bảo mật, trực tiếp hay gián tiếp ngoài mục đích sử dụng của Dịch vụ.

Thông tin bảo mật sẽ loại trừ các loại thông tin:

a) tại thời điểm tiết lộ đã được biết đến công khai hoặc trong phạm vi công cộng hoặc nói chung là có thể truy cập được mà không bị hạn chế.
b) được công khai mà không vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc các nghĩa vụ hợp đồng khác của Người dùng 
c) được Người dùng sở hữu mà không có giới hạn bảo mật trước khi được SSAB tiết lộ.
d) được người nhận lấy một cách hợp pháp từ các bên thứ ba với điều kiện là thông tin đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thứ ba đó.

Người dùng đảm bảo rằng những người khác, những người có hoặc có thể có quyền truy cập vào thông tin bảo mật, nhận thức được tính bảo mật và họ có nghĩa vụ bị ràng buộc về điều đó. Người dùng có trách nhiệm thực hiện các bước cần thiết để duy trì tính bảo mật. 

8. Quyền Sở hữu Trí tuệ

SSAB sở hữu tất cả Quyền Sở hữu Trí tuệ trong Dịch vụ và nội dung trong đó. Quyền Sở hữu Trí tuệ có nghĩa là bất kỳ bằng sáng chế, quyền của bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền, phát minh, bằng sáng chế thiết kế, bí mật kinh doanh, bí quyết và/hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc công nghiệp nào khác và các ứng dụng. Mọi quyền được bảo hộ.

9. Trách nhiệm hữu hạn

SSAB TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY CÁCH KHÁC, BAO GỒM CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÊU TRÊN, SSAB KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN. SSAB SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI VÀ/HOẶC CHI PHÍ NÀO PHÁT SINH TỪ ĐÓ, CHO DÙ LÀ CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC KẾT QUẢ CÓ TRONG DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN DỰ KIẾN HOẶC VIỆC KINH DOANH BỊ THUA LỖ HOẶC DOANH SỐ BÁN HÀNG SỤT GIẢM NẾU SSAB ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ "THIỆT HẠI"). DỊCH VỤ VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC KẾT QUẢ NÀO CỦA DỊCH VỤ ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”.

NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý RẰNG SSAB CŨNG NHƯ BẤT CỨ VIÊN CHỨC, CHI NHÁNH, GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG, ĐẠI LÝ HOẶC NHÂN VIÊN NÀO HOẶC BẤT KỲ TỔ CHỨC NÀO CỦA SSAB SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI NGƯỜI DÙNG HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TỪ HOẶC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CỤ THỂ LÀ BẤT KỲ ĐIỀU NÀO SAU ĐÂY:

A) SSAB KHÔNG CHO NGƯỜI DÙNG TRUY CẬP VÀO CÁC DỊCH VỤ ĐÃ XÁC ĐỊNH VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ
B) THÔNG TIN HOẶC KẾT QUẢ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG/BỞI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ LÀ GIẢ, LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC KHÔNG CHẮC CHẮN;
C) VIỆC GIÁN ĐOẠN, TẠM NGỪNG HOẶC CHẤM DỨT DỊCH VỤ VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ
D) VIỆC NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI GÂY RA DO HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC NGƯỜI DÙNG ĐÓ TIN TƯỞNG VÀO DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ SAI LẦM, THIẾU SÓT, LỖI, KHIẾM KHUYẾT HOẶC CHẬM TRỄ TRONG VẬN HÀNH, KHÔNG GIAO HÀNG, GIAO HÀNG NHẦM, HOẶC BẤT KỲ LỖI HIỆU SUẤT NÀO CỦA DỊCH VỤ.
E) BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LẤY VÀ/HOẶC SỬ DỤNG MẬT KHẨU CỦA NGƯỜI DÙNG, HOẶC
F) MỌI CÁO BUỘC, KHIẾU KIỆN, KHIẾU NẠI HOẶC THỦ TỤC TỐ TỤNG KHÁC DỰA TRÊN TRANH CHẤP RẰNG VIỆC NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG ĐÃ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC QUYỀN THEO HỢP ĐỒNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ DO HỌ TỰ LỰA CHỌN VÀ CHỊU RỦI RO VÀ RẰNG NGƯỜI DÙNG SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. 
Trách nhiệm của các Bên đối với các thỏa thuận cụ thể sẽ được bao gồm trong các thỏa thuận đó và các điều khoản cũng như điều kiện liên quan đến các thỏa thuận đó.

10. Chấm dứt Sử dụng 
SSAB hoặc Người dùng có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Không bên nào phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khoản bồi thường nào khi chấm dứt hợp đồng đó. Sau khi chấm dứt hợp đồng, Người dùng sẽ mất quyền truy cập vào các Dịch vụ đã xác định. 

11. Luật áp dụng và Trọng tài

Các Điều khoản Sử dụng và Dịch vụ này được điều chỉnh và xây dựng theo luật pháp của Thụy Điển. Các tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này và Dịch vụ cuối cùng sẽ được trọng tài giải quyết theo các quy tắc của Cơ quan Trọng tài của Phòng Thương mại Stockholm. Thủ tục trọng tài sẽ diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh.