ข้อกำหนดในการใช้งาน – บริการดิจิทัลและเว็บไซต์ของ SSAB (ข้อกำหนดในการใช้งาน)

อัพเดท ล่าสุด: ตุลาคม 2022

1. ข้อมูลทั่วไป
ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้มีผลใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์และบริการดิจิทัลที่จัดเตรียมโดย SSAB AB หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นของกลุ่มบริษัท SSAB (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "SSAB") ซึ่งมีให้ใช้บริการที่เว็บไซต์, แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ ของ SSAB เป็นครั้งคราว เช่น eCommerce, พอร์ทัล MySSAB, เครื่องมือคำนวณ และแอปพลิเคชันอื่นๆ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริการ”) บริการดิจิทัลและแอปพลิเคชันบางอย่างที่จัดเตรียมให้โดย SSAB อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางอย่างเป็นการเฉพาะ ซึ่งถ้าหากมีเนื้อหาแตกต่างจากข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะมีผลเหนือกว่า

ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้มีผลกับความสัมพันธ์ระหว่าง SSAB กับผู้ใช้บริการ รวมถึงองค์กรที่ผู้ใช้บริการเป็นตัวแทน  “ผู้ใช้” หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เข้าถึงและใช้งานบริการ รวมถึงนิติบุคคลและองค์กรที่ผู้ใช้บุคคลธรรมดาเป็นตัวแทน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ ในการยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน ผู้ใช้บุคคลธรรมดายืนยันว่าพวกเขามีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะเป็นตัวแทนนิติบุคคลหรือองค์กรของตน

ก่อนจะใช้บริการ จำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งทำได้โดยการยืนยันอย่างชัดแจ้ง หรือยืนยันทางอ้อมโดยการใช้งานบริการ และบางครั้งอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้บริการและ/หรือชำระค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ 

SSAB สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ตามที่เห็นสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าผู้ใช้ยังคงใช้งานบริการต่อไป ก็ถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดฉบับใหม่ สำหรับบริการบางอย่าง ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องอนุมัติข้อกำหนดในการใช้งานฉบับใหม่ในการล็อกอินครั้งถัดไป ต่ออายุการลงทะเบียน หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ SSAB กำหนด SSAB สงวนสิทธิ์ในการนิยามว่าบริการใดที่เปิดให้บริการผู้ใช้ในเวลาที่กำหนด และ SSAB ยังสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแก้ไขและปรับเปลี่ยนบริการและฟีเจอร์ใดๆ ของบริการเป็นครั้งคราว

นอกจากข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ยังมีการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเป็นการเฉพาะกับคำสั่งและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ SSAB ที่ดำเนินธุรกรรมผ่านอีคอมเมิร์ซหรือช่องทางอื่นใด หากข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดในการทำธุรกรรมใดๆ ที่ SSAB กับผู้ใช้ได้ตกลงร่วมกัน ข้อกำหนดของธุรกรรมจะมีผลเหนือกว่า ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับในขอบเขตที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดธุรกรรมเฉพาะ  

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ SSAB ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาที่บุคคลภายนอกซึ่งบริการของ SSAB ลิงก์ไปถึงได้สร้าง เป็นเจ้าของ หรือเผยแพร่ และ SSAB ไม่มีส่วนในการสนับสนุนหรือแนะนำเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว

บริการและข้อมูลใดๆ ภายในบริการนั้นมีไว้เพื่อผลิตภัณฑ์ของ SSAB เท่านั้น บริการหรือเนื้อหา/ข้อมูลใดๆ ของบริการดังกล่าวจะต้องไม่นำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นใดนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของแท้จาก SSAB

2. การเข้าถึงบริการ การใช้รหัสผ่าน
การเข้าถึงบริการบางตัวอาจจำเป็นต้องใช้ ID ผู้ใช้ส่วนบุคคลและรหัสผ่านส่วนบุคคล (เรียกว่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งจากนี้จะรวมเรียกว่า "รหัสผ่าน") ยกเว้นในกรณีที่ SSAB เปิดให้ใช้บริการดังกล่าวอย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านและ ID ผู้ใช้ SSAB จะส่งมอบรหัสผ่านให้ทางอีเมลที่ผู้ใช้ระบุหลังจากลงทะเบียนและส่งข้อมูลอื่นๆ ที่อาจจำเป็นต้องใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้รับรองว่าจะแจ้งให้ SSAB ทราบทันที หากข้อมูลที่ส่งให้ระหว่างการลงทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อสถานะการว่าจ้างบุคคลซึ่งมีชื่อเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตนั้น ได้หมดอายุหรือสิ้นสุดลง ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับการใช้งานบริการในลักษณะใดก็ตามด้วยรหัสผ่านของผู้ใช้ รวมถึงค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว

ผู้ใช้จะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับสูงสุด รวมถึงกำกับดูแลและรับรองว่าจะไม่มีการมอบรหัสผ่านให้บุคคลภายนอกใดๆ พร้อมทั้งห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้รหัสผ่าน ผู้ใช้จะแจ้งการใช้งานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต, การทำรหัสผ่านสูญหาย หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแก่บุคคลติดต่อ ณ SSAB ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ผู้ใช้ไม่มีอำนาจในการมอบสิทธิ์เข้าถึงบริการแก่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะการมอบสิทธิ์โดยการแจกจ่าย ส่งต่อ นำเสนอ หรือจัดแสดงต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SSAB หรือผู้ถือครองสิทธิ์รายอื่นๆ

SSAB ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลว่ารหัสผ่านของผู้ใช้อยู่ในความครอบครองของบุคคลที่ถูกต้องหรือไม่ หน้าที่ดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้ใช้เอง หากได้มีการมอบรหัสผ่านอย่างถูกต้องเมื่อเข้าใช้บริการ ทาง SSAB ไม่มีหน้าที่จะต้องยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้บริการหรือสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนผู้ใช้ในลักษณะอื่นใด

หลังจากผู้ใช้แจ้ง SSAB ให้ทราบถึงการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการทำรหัสผ่านสูญหาย หรือการละเมิดด้านความปลอดภัยรูปแบบอื่นๆ ทาง SSAB จะเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ใช้และ/หรือปิดบริการที่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่านดังกล่าว หลังจากการเพิกถอนและ/หรือปิดทำการดังกล่าว ก็จะไม่สามารถใช้บริการด้วยรหัสผ่านอีกต่อไป 

3. บูรณภาพของระบบ
บริการสามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ปลายทางหลากหลายประเภท และความพร้อมในการใช้งาน ฟีเจอร์ หรือการออกแบบอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ 

ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบการทำงานเชิงเทคนิคของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสื่อสารข้อมูลที่อุปกรณ์ปลายทางใช้เพื่อเข้าถึงบริการ ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้งานอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใดๆ ที่มีไวรัส หรือใช้วิธีอื่นใดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเสียหาย ขัดจังหวะ หรือรบกวนการทำงานที่ถูกต้องของบริการ ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแอบติดตามหรือช่วงชิงข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบ หรือทำสำเนาระบบของบริการ

ผู้ใช้จะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของ SSAB ได้รับภาระงานอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดสัดส่วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ "สแปม" หรือการใช้เทคนิคอื่นๆ ในการส่งอีเมลปริมาณมหาศาลโดยที่ผู้รับไม่ได้ขอ

หากผู้ใช้ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือทำให้ระบบสูญเสียบูรณภาพ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มมูลค่าแก่ SSAB รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม SSAB จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือจัดการระบบในวิธีที่ไม่ถูกต้อง

4. คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์, เงื่อนไขการขายในระบบอีคอมเมิร์ซ ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้มีผลใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ SSAB สัญญาในการจัดหาผลิตภัณฑ์จะได้รับการสรุปผลในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ SSAB เมื่อทำตามเงื่อนไขต่อไปได้พร้อมกัน:
- ผู้ใช้ล็อกอินเข้าพอร์ทัลอย่างถูกต้อง
- วางคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บางตัว
- SSAB ยืนยันคำสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำยืนยันคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขทั่วไป ALBIF 2000 สำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ จะมีผลใช้บังคับกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ ในขอบเขตที่ไม่ขัดแย้งกับข้อตกลงที่ทำไว้แล้วก่อนหน้านี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง SSAB กับองค์กรลูกค้าที่ผู้ใช้เป็นตัวแทน

5. การประมวลผลข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัว

SSAB อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ เช่นข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, บริษัทที่ผู้ใช้เป็นตัวแทน, ข้อมูลตำแหน่งโดยประมาณของที่อยู่ IP ถ้ามี และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ซึ่งผู้ใช้ส่งมาหรือรวบรวมระหว่างการใช้งานบริการด้วยความสมัครใจของผู้ใช้ มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการ ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการยืนยันว่าตัวผู้ใช้มีสิทธิ์ หรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ SSAB ตามวัตถุประสงค์ของบริการ

รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SSAB ที่
https://www.ssab.com/privacy-statement

 
บริการใช้คุกกี้เพื่อเข้าถึงและใช้งานหน้าเว็บของ SSAB อ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ SSAB เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

6. เนื้อหาของผู้ใช้
“เนื้อหาของผู้ใช้” หมายถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งให้แก่บริการ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือธุรกิจและการผลิต รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมมาจากผู้ใช้ผ่านทางบริการหรือรวบรวมระหว่างการใช้บริการ สำหรับข้อมูลที่ส่งให้แก่บริการ ผู้ใช้ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูล 

ในที่นี้ ผู้ใช้จะต้องมอบสิทธิ์ให้แก่ SSAB ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่มีผลตลอดไป, ไม่สามารถเพิกถอนได้, ไม่ใช่สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว, ถ่ายโอนได้, ชำระเงินเต็มจำนวน, ไม่มีการเก็บค่าสิทธิ์ และมีผลทั่วโลก ในการรวบรวม เข้าถึง จัดเก็บ ดาวน์โหลด แก้ไข และใช้เนื้อหาของผู้ใช้ด้วยวิธีอื่นใดเพื่อ 
- จัดเตรียมและดำเนินการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขปัญหา การซ่อมบำรุง การสนับสนุนผู้ใช้ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการปรับปรุงข้อบกพร่อง รวมถึงวัตถุประสงค์เพื่อบูรณภาพของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล
- เพื่อการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้ใช้กับ SSAB และเพื่อจัดเตรียมและปรับปรุงบริการกับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ รวมถึงบริการในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของ SSAB
ผู้ใช้รับประกันว่าจะไม่ส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปยังบริการ

ผู้ใช้ตกลงว่าจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ SSAB หากบุคคลภายนอกดำเนินการฟ้องร้องทางคดีกับ SSAB ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งให้บริการ

7. การปกปิดเป็นความลับ

เนื้อหาและข้อมูลที่จัดเตรียมให้แก่ผู้ใช้ในบริการนั้น อาจมีความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับของ SSAB เช่น ข้อมูลทางเทคนิคหรือทางการค้า หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตและการปฏิบัติงานของ SSAB, แผนธุรกิจ, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ, งานออกแบบและภาพวาดแบบ ในขอบเขตที่ข้อมูลดังกล่าวถูกกำกับไว้ว่าเป็นข้อมูลลับ หรือควรเป็นที่เข้าใจได้ว่าควรปกปิดเป็นความลับ (จากนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลลับ”)

ผู้ใช้จะต้องปกปิดข้อมูลลับใดๆ อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารกระดาษ หรือเอกสารรูปแบบอื่นใดที่เปิดเผยให้ผู้ใช้ได้รับทราบในบริการหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับให้บุคคลภายนอกทราบ หรือใช้งานข้อมูลลับ และจะต้องไม่เปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลลับโดยตรงหรือโดยอ้อมในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากทำเพื่อใช้งานบริการ

ข้อมูลลับไม่รวมถึงข้อมูลที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้:

a) ในขณะที่เปิดเผยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วหรือมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือเข้าถึงได้ทั่วไปในลักษณะอื่นใดโดยไม่มีข้อจำกัด
b) มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วโดยไม่ได้เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้หรือภาระผูกพันทางสัญญาอื่นๆ ของผู้ใช้ 
c) มีในครอบครองโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการปกปิดเป็นความลับของผู้ใช้ ก่อนเปิดเผยโดย SSAB
d) ผู้รับได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายจากบุคคลภายนอก หากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บุคคลภายนอกนั้นครอบครองอย่างถูกกฎหมาย

ผู้ใช้จะต้องยืนยันว่าบุคคลอื่นที่มีหรืออาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับนั้น ได้รับรู้ว่าข้อมูลดังกล่าวต้องปกปิดเป็นความลับ และมีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการเช่นนั้น ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อรักษาความลับ 

8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

SSAB เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการและเนื้อหาของบริการ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงสิทธิบัตร, สิทธิ์ในสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า, ลิขสิทธิ์, สิ่งประดิษฐ์, สิทธิบัตรการออกแบบ, ความลับทางการค้า, โนว์ฮาว และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือทางอุตสาหกรรมอื่นใด และการนำสิทธิ์เหล่านั้นไปใช้งาน สงวนลิขสิทธิ์

9. การจำกัดความรับผิดชอบ

SSAB ปฏิเสธการรับประกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยนัย ตามข้อกฎหมาย หรือลักษณะอื่นใด รวมถึงการรับประกัน และการรับรองถึงความเหมาะสมในการใช้งานทั่วไปหรือการใช้งานเฉพาะด้าน หรือความสามารถในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการ SSAB ไม่ให้การรับประกันทุกรูปแบบว่าบริการจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อขัดข้อง โดยไม่จำกัดเพียงข้อความปฏิเสธที่ให้ไว้ก่อนหน้า SSAB จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายลักษณะใด และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายแบบพิเศษ บังเอิญ เป็นผลตามมา หรือโดยตรงและโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานบริการ หรือเนื้อหา ข้อมูล หรือผลลัพธ์ที่รวมอยู่ในบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้หรือผลกำไรที่คาดหมาย หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือการขาย แม้ SSAB จะได้รับแจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม (จากนี้ไปรวมเรียกว่า "ความเสียหาย") บริการและเนื้อหา ข้อมูล หรือผลลัพธ์ใดๆ ของบริการนั้นจัดหาให้ในลักษณะ “ตามสภาพ”

ผู้ใช้ตกลงว่า SSAB รวมถึงเจ้าหน้าที่ พันธมิตร ผู้อำนวยการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน หรือพนักงาน และองค์กรอื่นใดของ SSAB จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้หรือบุคคลภายนอก หากมีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากเหตุใดๆ ต่อไปนี้ หรือเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าว:

A) SSAB ห้ามไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการที่นิยามไว้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
B) ข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ให้ไว้ในบริการ/โดยบริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นเป็นเท็จ มีข้อผิดพลาด ไม่เที่ยงตรง หรือบกพร่อง
C) การขัดจังหวะ ระงับ หรือยุติบริการด้วยเหตุผลใดก็ตาม
D) การใช้งานบริการและเนื้อหาโดยผู้ใช้ รวมถึงความเสียหายที่เป็นผลจากหรือเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาบริการ หรือความผิดพลาด การละเว้น ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือความล่าช้าในการทำงาน การที่ไม่สามารถจัดส่ง การจัดส่งผิดพลาด หรือความผิดพลาดในการทำงานลักษณะอื่นใดเกี่ยวกับบริการ
E) การที่บุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตได้รับและ/หรือใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ หรือ
F) การกล่าวโทษ ฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการดำเนินการทางคดีอื่นๆ โดยมีมูลฟ้องว่าการใช้งานบริการและเนื้อหาโดยผู้ใช้นั้น เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ทางสัญญาของบุคคลภายนอกใดๆ ก็ตาม

ผู้ใช้ตกลงว่าการเข้าถึงหรือใช้งานบริการของตนนั้นอยู่ในวิจารณญาณของตนและจะแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเข้าถึงหรือใช้บริการ
การชดเชยความเสียหายของแต่ละฝ่ายตามข้อตกลงเฉพาะนั้นจะถูกจำกัดขอบเขตตามข้อตกลงดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

10. การเลิกใช้งาน 
SSAB หรือผู้ใช้สามารถบอกเลิกใช้งานบริการได้ตลอดเวลา ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับภาระในการชดเชยสิ่งใดให้อีกฝ่ายเนื่องจากการบอกเลิกดังกล่าว เมื่อเลิกใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการที่นิยามไว้ 

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและการอนุญาโตตุลาการ

ข้อกำหนดในการใช้งานและบริการเหล่านี้ได้รับการควบคุมและสร้างขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายประเทศสวีเดน ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้งานและบริการเหล่านี้จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยวิธีอนุญาโตตุลาการตามกฎเกณฑ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งหอการค้าสตอล์กโฮล์ม (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นที่เมืองสตอล์กโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยภาษาที่ใช้ในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ