Mångfald och jämställdhet

Vår framgång är i högsta grad avhängig våra medarbetares kompetens och engagemang. SSAB arbetar globalt och har cirka 15 000 medarbetare med olika demografisk bakgrund i mer än 50 länder. Att dra nytta av denna mångfald är en förutsättning för att, i enlighet med vår strategi, kunna ge en överlägsen kundupplevelse.

Men mångfald i form av en diversifierad arbetsstyrka förbättrar inte automatiskt medarbetarnas engagemang eller prestation. SSAB strävar efter en inkluderande ledarskaps- och företagskultur, där medarbetarna känner tillhörighet och har samma möjligheter att bidra och lyckas.

Stålindustrin är traditionellt mansdominerad, och med bara 19 procent kvinnliga anställda är SSAB inget undantag. Vi tror att en bättre balans mellan könen skulle bidra positivt till vår prestationskultur och göra oss mer mottagliga för våra kunders behov.  För att öka antalet kvinnor i den högsta ledningen införde SSAB 2015 ett jämställdhetsmål att kvinnor ska inneha 30 procent av ledande befattningar inom företaget vid slutet av 2019. 

SSAB har ett långsiktigt mål att öka antalet kvinnliga anställda i hela företaget. Kvinnor i ledande befattningar tjänar som viktiga förebilder för andra, vilket driver utvecklingen framåt. För att påskynda processen inledde vi 2016 ett internt mentorprogram på hög nivå, som var så framgångsrikt att det lanserades på nytt under 2017. Processen är en ömsesidig inlärningsupplevelse för både mentorer och adepter genom att de får tillfälle att utmana varandra, utbyta erfarenheter, bredda sina perspektiv och bygga nätverk över hela organisationen. 

SSAB har ett antal program och verktyg för att öka medvetenheten och främja mångfald och samhörighet inom företaget:

  • seminarier och workshops med fokus på mångfald och samhörighet för högsta ledningen
  • Global chefsplanering
  • Global medarbetarundersökning
  • Konsortieprogram för chefs- och ledarskapsutveckling
  • Nätverk och interna mentorprogram
  • Vår ledningsfilosofi, SSAB ONE, är ett viktigt verktyg för hur vi kan införliva och främja inkludering i vårt dagliga arbete
  • Samarbete med andra företag och myndigheter: På flera platser i Sverige samarbetar SSAB med kommunen för att skapa praktikplatser för personer med olika bakgrund, inklusive människor från andra länder. Det ger deltagarna en möjlighet att ingå i en arbetsgemenskap, lära sig ett nytt språk och lära sig mer om arbetsmarknaden i Sverige.
  • För att säkerställa att de olika initiativen på området genomförs som planerat, har SSAB utsett en samordnare för mångfaldsarbete på koncernnivå