personer
personer

Ledarskap på SSAB

En högpresterande organisation

Stålindustrin handlar inte bara om stål, utan också om dess människor. Det är därför SSAB strävar efter att vara en bra arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig delaktiga, engagerade och motiverade att ta ansvar för sin egen personliga utveckling.

I en snabbt föränderlig värld som kräver en hög grad av anpassningsförmåga tror vi att alla kan, och bör, vara ledare. Ledarskap handlar alltmer om att stödja och handleda medarbetare att hitta, utveckla och bidra med sin unika kapacitet. För medarbetaren handlar det om att vilja och våga ta ansvar för både delarna och helheten. Att leda sig själv och att leda andra är vad vi strävar efter.

SSABs ledarskap tar sin utgångspunkt i vår gemensamma ledningsfilosofi som gör oss bättre dag för dag – SSAB ONE. Den innehåller SSABs vision, värderingar och principer, som sammantaget ger riktningen och ramarna för företaget. Vi tror att detta sätt att tänka inte bara är något för cheferna, utan att det gäller för var och en som arbetar i företaget.SSABs ledarskapskriterier

För att uppfylla ledarskapskraven i SSAB ONE måste cheferna införliva nedanstående kriterier och egenskaper i sin vardag. SSABs ledarskapskriterier börjar med chefen själv som människa och ledare. Genom att prioritera självkännedom och personlig utveckling kan cheferna föregå med gott exempel och bli inspiratörer och förebilder för människorna omkring dem. Det är själva ryggraden i det självförbättrande system som SSAB syftar till att skapa.

Genom att skapa ett win-win-förhållande mellan individernas och organisationens utveckling och genom att ge medarbetarna en möjlighet att utvecklas, får SSABs chefer djupare insikter om medarbetarna, deras styrkor och drivkrafter.

Det är en ledarskapsstrategi som genererar energi och driver på förbättringar. När det integreras med strukturen i förbättringsarbetet leder det till att det önskade resultatet uppnås.

Högpresterande team

På SSAB vill vi skapa en kultur med högpresterande team, byggd på ömsesidigt förtroende och samarbete. Öppenhet och tillit är egenskaper som brukar karakterisera välfungerande, harmoniska och produktiva arbetsgrupper. Följande tio egenskaper definierar ett högpresterande team:

 • Uppdrag och uppgifter kräver samarbete. En grundläggande förutsättning för ett effektivt team är beroende – teammedlemmarna behöver varandra för att uppnå de avsedda resultaten.
 • Inte fler medlemmar än nödvändigt. Framgångsrika grupper innehåller det minsta antalet medlemmar som behövs för att uppfylla uppdraget.
 • Överenskomna och tydliga mål. Medlemmarna är införstådda med och överens om gruppens mål. Förväntningarna är tydliga och realistiska.
 • Rollerna är tydliga och accepterade. Varje medlem samtycker till, och accepterar, sin tilldelade roll och har den förmåga och kompetens som krävs.
 • Ledarskapet anpassas till gruppens behov. Ledarstilen anpassas när det behövs för att uppfylla nya behov inom gruppen.
 • Öppen kommunikation och feedback. Högpresterande team har en öppen kommunikationsstruktur och söker regelbunden återkoppling om sin effektivitet och produktivitet som ett team.
 • Effektivt problemlösande och beslutsfattande. Teamet tar sig tid att planera hur de ska lösa problem och fatta beslut.
 • Genomför och utvärderar beslut. Högpresterande team genomför de lösningar och beslut som medlemmarna fattar och håller varandra ansvariga för att agera enligt besluten.
 • Effektiv konflikthantering. Teamet är väl sammansvetsat och samarbetar med en tydlig strategi för hantering av konflikter.

Har självkännedom

 • Förstår sina egna styrkor och svagheter
 • Har tålamod att lyssna innan egen uppfattning delas
 • Ser och tar emot feedback som en källa till och förslag på utveckling

Är ett föredöme

 • Agerar efter etiska värderingar och enligt SSABs ledningsfilosofi och uppförandekod
 • Respekterar alla människor och strävar efter mångfald
 • Visar ansvar och engagemang för sitt team och sina medarbetare

Ger medarbetarna en möjlighet att utvecklas

 • Förser individer och team med utvecklingsmöjligheter
 • Ger konstruktiv feedback och coachning
 • Delar med sig av sin egen expertis, erfarenhet och kunskap till andra

Genererar energi

 • Genererar entusiasm och inspirerar andra
 • Skapar bra dialog

Driver förbättringar

 • Skapar en arbetsmiljö för ständiga förbättringar
 • Främjar lärande i organisationen från framgångar och motgångar
 • Är nyfiken, har ett öppet sinne och tar initiativ
 • Driver samarbete mellan olika team och funktioner

Skapar resultat

 • Sätter säkerheten först.
 • Skapar tydlighet runt uppsatta mål
 • Har modet att ta beslut och implementera fattade beslut
 • Driver kundnöjdhet

Högpresterande team

Ett viktigt inslag i organisationer som främjar innovation och värderar kvalitet på det sätt som SSAB gör, är att möjliggöra för högpresterande team att utvecklas och blomstra. Ledarens uppgift är att ge teamet ett tydligt definierat uppdrag och mål som är kopplade till organisationens övergripande mål. Men även att ge det stöd och de resurser som krävs för att uppnå dess uppdrag och mål. Om gruppens mål är tydliga för resten av organisationen, främjar det samarbetet med andra grupper inom organisationen.