Användarvillkor – SSABs digitala tjänster och webbplatser (Användarvillkor)

Senast uppdaterad oktober 2022

1. Allmänt
Dessa användarvillkor gäller för användning av webbplatser och digitala tjänster som tillhandahålls av SSAB AB eller andra juridiska enheter som tillhör SSAB-koncernen (hädanefter ”SSAB”) och som görs tillgängliga på SSABs webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala plattformar från tid till annan, exempelvis på e-handelsplattformen, MySSAB, i kalkylatorer och andra applikationer (hädanefter ”Tjänster”). Vissa digitala tjänster och applikationer som tillhandahålls av SSAB kan omfattas av specifika villkor som har företräde framför dessa Användarvillkor i händelse av avvikelser.

Dessa Användarvillkor gäller relationen mellan SSAB och användarna av Tjänsterna samt de organisationer användarna representerar.  ”Användare” avser den enskilda användare som får åtkomst till och använder Tjänsterna samt de juridiska enheter och organisationer för vilka den enskilda användaren agerar i samband med användningen av Tjänsterna. Den enskilde användaren bekräftar att han/hon har laglig rätt att representera sin juridiska enhet eller organisation när denne godkänner dessa Användarvillkor.

Användning av Tjänster förutsätter att dessa Användarvillkor godkänns, antingen genom uttrycklig bekräftelse eller implicit genom användning av Tjänsterna, och ibland krävs registrering som Användare av Tjänsterna och/eller betalning av en licensavgift. 

SSAB förbehåller sig rätten att ändra och/eller komplettera dessa Användarvillkor när det bedöms vara lämpligt. I händelse av en sådan ändring anses Användaren ha godkänt den nya versionen vid fortsatt användning av Tjänsterna. När det gäller vissa Tjänster kan Användaren behöva godkänna den nya versionen av dessa Användarvillkor vid nästa inloggning, förnyelse av registrering eller på annat sätt som krävs av SSAB. SSAB förbehåller sig rätten att definiera vilka Tjänster som vid varje givet tillfälle är tillgängliga för Användaren. SSAB förbehåller sig även rätten att ändra Tjänsterna och deras funktioner från tid till annan.

Utöver dessa Användarvillkor gäller särskilda avtalsvillkor vid beställning och köp av SSABs produkter och tjänster via e-handel eller på annat sätt. Om dessa Användarvillkor avviker från de transaktionsvillkor som ingåtts mellan SSAB och Användaren har transaktionsvillkoren företräde. I sådana fall gäller dessa Användarvillkor i den mån de inte strider mot villkoren för en viss transaktion.  

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser. SSAB tar inget ansvar för innehåll som skapas, ägs eller publiceras av tredje part som SSABs Tjänster kan länka till, och länkar ska inte tolkas som SSABs rekommendetion gällande innehållet, produkterna eller tjänsterna från sådan tredje part.

Tjänsterna och all information däri är endast tillämpliga på SSABs produkter. Tjänsterna eller deras innehåll/information får inte tillämpas på eller användas för konstruktion av andra produkter än SSABs originalprodukter.

2. Åtkomst till Tjänster och användning av lösenord
Åtkomst till vissa Tjänster kan kräva en personlig användaridentitet och ett personligt lösenord (användaridentitet och lösenord hädanefter gemensamt kallade ”Lösenord”) såvida inte den specifika tjänsten tillgängliggörs av SSAB utan användning av lösenord och användaridentitet. SSAB ska leverera Lösenorden till Användarens uppgivna e-postadress efter att registreringen och eventuell annan nödvändig information har lämnats och kontrollerats. Användaren åtar sig att omedelbart meddela SSAB angående eventuella ändringar av den information som lämnats under registreringen, till exempel när anställningen av en person som angetts som behörig användare upphör. Användaren är ansvarig för all användning av Tjänsterna med Användarens Lösenord, och eventuella kostnader och skador som uppkommer till följd av detta.

Användaren ska hålla sina Lösenord strikt konfidentiella och säkerställa att Lösenorden inte lämnas ut till tredje part eller används av obehöriga personer. Användaren ska omedelbart underrätta sin utsedda kontaktperson på SSAB angående eventuell obehörig användning av Tjänsterna, förlust av Lösenord eller andra säkerhetsrisker.

Användaren har inte rätt att ge tredje part tillgång till Tjänsterna, särskilt inte genom att distribuera, överföra, presentera eller visa dem offentligt utan föregående skriftligt medgivande från SSAB eller andra rättighetsinnehavare.

SSAB tar inget ansvar för att Användarens Lösenord innehas av rätt personer. Detta är Användarens ansvar. Om Lösenorden anges korrekt vid inloggning till Tjänsterna har SSAB ingen skyldighet att verifiera identiteten på den som får åtkomst till Tjänsterna eller dennes rätt att representera Användaren på något annat sätt.

När Användaren har meddelat SSAB om obehörig användning eller förlust av sina Lösenord eller något annat säkerhetsbrott ska SSAB säga upp användarrättigheterna och/eller spärra Tjänsterna för dessa Lösenord. Efter sådan uppsägning och/eller spärrning kan Tjänsterna inte användas med Lösenorden. 

3. Systemintegritet
Tjänster kan tillhandahållas via olika sorters terminalutrustning, och tillgängligheten, funktionerna eller utformningen kan variera beroende på vilken terminalutrustning som används. 

Användaren ansvarar för den tekniska funktionaliteten hos maskinvara, programvara och datakommunikationstjänster som används av Användaren för åtkomst till Tjänsterna. Användaren får inte använda någon enhet, programvara eller rutin som innehåller virus eller på annat sätt är avsedd att skada, avbryta eller störa Tjänsternas funktion. Användaren får inte använda någon enhet, programvara eller rutin, vars syfte är att i hemlighet fånga upp eller samla in data eller personuppgifter från Tjänsterna eller kopiera dess system.

Användaren får inte vidta någon åtgärd som medför orimlig eller oproportionerlig belastning på SSABs infrastruktur, inklusive men inte begränsat till ”skräppost” eller liknande massutskick av oönskad e-post.

Om Användaren äventyrar eller stör systemets integritet enligt ovan ska Användaren fullt ut kompensera SSAB för uppkomna skador, inklusive men inte begränsat till särskilda, oförutsedda, följdskador, direkta eller indirekta skador. SSAB ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning eller felaktig hantering av systemet.

4. Produktbeställningar, försäljningsvillkor för e-handel Dessa Användarvillkor gäller även för användning av SSABs e-handelsplattform. Ett avtal om leverans av produkter ska ingås på SSABs e-handelsplattform när alla följande villkor är uppfyllda:
– korrekt användarinloggning till portalen
– beställningar läggs på produkter
– SSAB bekräftar beställningen elektroniskt enligt de villkor som anges i orderbekräftelsen.

De Allmänna villkoren, ALBIF 2000, för leverans av järn- och stålprodukter mm gäller för leveransen av produkter, i den mån de inte strider mot vad som skriftligen eller elektroniskt har avtalats mellan SSAB och den kund som Användaren representerar.

5. Databehandling och integritetsskydd

SSAB kan komma att behandla Användarnas personuppgifter i samband med användningen av Tjänsterna, däribland följande: namn, e-postadress, företag som Användaren representerar, ungefärlig platsinformation för IP-adressen om tillämpligt samt eventuella övriga personuppgifter som Användaren lämnat frivilligt eller som samlats in under användningen av Tjänsterna. Om personuppgifter överförs via Tjänster är det Användarens ansvar att se till att denne har rätt eller har inhämtat nödvändiga samtycken för att överföra sådana personuppgifter till SSAB för Tjänsternas syften.

Behandlingen av personuppgifter beskrivs närmare i SSABs integritetspolicy
https://www.ssab.se/integritetspolicy.

 
Tjänsterna använder cookies för åtkomst till och användning av SSABs webbsidor. Se SSABs cookiepolicy för mer information om användningen av cookies.

6. Användarens innehåll
”Användarens innehåll” avser innehåll som Användaren skickar till Tjänsterna, till exempel företagsrelaterad information eller affärs- och produktionsinformation, samt information som samlas in från Användaren via Tjänsterna eller i samband med användningen av dessa. Användaren behåller äganderätten till alla tidigare ägda immateriella rättigheter till det material som Användaren tillhandahåller till Tjänsterna. 

Användaren ger härmed SSAB en evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, överlåtbar, till fullo betald, royaltyfri och global rätt att samla in, komma åt, lagra, spara, hämta, förändra, anpassa och på annat sätt använda Användarens innehåll för att
tillhandahålla och driva Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till felsökning, underhåll, stöd till Användare, optimeringar och förbättringar samt för systemintegritets- och datasäkerhetssyften.
för hantering av affärsrelationen mellan Användaren och SSAB och för att tillhandahålla och förbättra tjänster och produkterbjudanden för Användaren
för att utveckla och förbättra Tjänsterna samt framtida tjänster och för att förbättra och utveckla SSABs produktutbud.
Användaren garanterar att denne inte kommer att tillhandahålla något material eller innehåll till Tjänsterna som är skyddat av tredje parts immateriella rättigheter eller som inte är lagligt.

Användaren samtycker till att hålla SSAB skadeslöst i händelse av att någon tredje part vidtar åtgärder mot SSAB med avseende på det innehåll som Användaren har tillhandahållit till Tjänsterna.

7. Konfidentialitet

Innehållet och informationen som görs tillgänglig för Användaren i Tjänsterna kan innehålla SSABs affärshemligheter och konfidentiell information, exempelvis teknisk eller kommersiell information eller data som rör SSABs produktion och verksamhet, affärsplaner, finansiell information, icke-offentlig produktinformation, konstruktioner och ritningar, i den mån sådan information är märkt som konfidentiell eller rimligen borde uppfattas vara av konfidentiell natur (hädanefter ”Konfidentiell information”).

Användaren ska behandla all Konfidentiell information som strikt konfidentiell, oavsett om det gäller elektroniska data, pappersutskrifter eller i någon annan form, som lämnas ut till Användaren i Tjänsterna eller i samband med användningen av dessa. Användaren får inte lämna ut Konfidentiell information till tredje part eller använda sådan information, inte heller låta den utlämnas eller användas, direkt eller indirekt på annat sätt än i syfte att använda Tjänsterna.

Konfidentiell information ska inte innefatta information som:

a) vid tidpunkten för utlämnandet är allmänt känd eller offentliggjord eller på annat sätt allmänt tillgänglig utan begränsning.
b) offentliggörs på annat sätt än genom brott mot dessa Användarvillkor eller andra avtalsenliga skyldigheter för Användarna
c) var i Användarens besittning utan att omfattas av konfidentialitet innan utlämnandet av SSAB.
d) rätteligen förvärvas av mottagaren från tredje part under förutsättning att tredje part var i laglig besittning av denna information.

Användaren säkerställer att andra, som har eller kan ha tillgång till konfidentiell information, är medvetna om konfidentialiteten och att de är bundna av den. Användaren ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla konfidentialiteten. 

8. Immateriella rättigheter

SSAB äger alla immateriella rättigheter till Tjänsterna och dess innehåll. Immateriella rättigheter avser alla patent, rättigheter till patent, upphovsrätt, varumärken, företagsnamn, uppfinningar, mönsterrätter, affärshemligheter, know-how och/eller andra immateriella rättigheter och tillämpningar därav. Alla rättigheter förbehålls.

9. Ansvarsbegränsning

SSAB FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE GARANTIER OM MARKNADSMÄSSIG KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANVÄNDBARHET I SAMBAND MED TJÄNSTERNA. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE GER SSAB INGA GARANTIER FÖR ATT TJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN FEL ELLER AVBROTT. SSAB SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR OCH/ELLER KOSTNADER TILL FÖLJD AV SKADOR, OAVSETT OM DE ÄR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, PÅFÖLJANDE ELLER DIREKT ELLER INDIREKT RELATERADE TILL ANVÄNDNINGEN AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET, INFORMATIONEN ELLER RESULTATET SOM INGÅR I TJÄNSTERNA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV INKOMSTER ELLER FÖRVÄNTADE VINSTER ELLER FÖRLORAD FÖRSÄLJNING, ÄVEN OM SSAB HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR (HÄDANEFTER GEMENSAMT KALLADE ”SKADOR”). TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLL, INFORMATION ELLER RESULTAT AV TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”.

ANVÄNDAREN GODKÄNNER ATT VARKEN SSAB ELLER NÅGON AV SSABS DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, AKTIEÄGARE, REPRESENTANTER ELLER ANSTÄLLDA SKA HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT ANVÄNDAREN ELLER TREDJE PART FÖR SKADOR SOM ORSAKAS DIREKT ELLER INDIREKT AV ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPKOMMER AV ELLER I SAMBAND MED I SYNNERHET NÅGOT AV FÖLJANDE:

A) SSAB FÖRHINDRAR, OAVSETT ANLEDNING, ANVÄNDAREN ATT KOMMA ÅT TJÄNSTERNA
B) DEN INFORMATION ELLER DE RESULTAT SOM TILLHANDAHÅLLS I/AV ELLER RELATERAT TILL TJÄNSTERNA ÄR FELAKTIGA, ORIKTIGA ELLER BRISTFÄLLIGA
C) AVBROTT, AVSTÄNGNING ELLER UPPSÄGNING AV TJÄNSTERNA, OAVSETT ANLEDNING
D) ANVÄNDARENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET, INKLUSIVE SKADOR SOM BEROR PÅ ELLER UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ATT ANVÄNDAREN FÖRLITAR SIG TILL TJÄNSTERNA ELLER EVENTUELLA MISSTAG, UTELÄMNANDEN, FEL, BRISTER ELLER FÖRSENINGAR I FUNKTIONEN, UTEBLIVNA LEVERANSER, FELAKTIGA LEVERANSER ELLER EVENTUELLA FEL I UTFÖRANDET AV TJÄNSTERNA.
E) OBEHÖRIGA PERSONERS TILLGÅNG TILL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV ANVÄNDARES LÖSENORD, ELLER
F) NÅGON ANKLAGELSE, TALAN, ANSPRÅK ELLER ANNAT FÖRFARANDE SOM BASERAS PÅ ÅSIKTEN ATT ANVÄNDARENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET STRIDER MOT NÅGON TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER AVTALSENLIGA RÄTTIGHETER.

ANVÄNDARE GODKÄNNER ATT DERAS ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK, OCH ATT ANVÄNDARE ÄR ENSAMT ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.
Parternas ansvar för specifika avtal ska framgå av sådana avtal och därtill hörande villkor.

10. Uppsägning av användningen
Antingen SSAB eller Användaren kan när som helst säga upp användningen av Tjänsterna. Ingendera parten ska ha rätt till någon kompensation för sådan uppsägning. Vid uppsägning förlorar Användaren rätten att få åtkomst till de respektive Tjänsterna. 

11. Tillämplig lag och skiljedom

Dessa Användarvillkor och Tjänster regleras av och är upprättade i enlighet med svensk lagstiftning. Tvist som uppstår till följd av eller i samband med dessa Användarvillkor och Tjänsterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige. Språket för skiljeförfarandet ska vara engelska.