Condiții de utilizare - Servicii digitale și site-uri web furnizate de SSAB (Condiții de utilizare)

Ultima actualizare octombrie 2022

1. Informații generale
Prezentele Condiții de utilizare se aplică folosirii site-urilor web și a serviciilor digitale furnizate de SSAB AB sau ale altor entități juridice aparținând grupului SSAB (denumite în continuare „SSAB”) care sunt puse la dispoziție din când în când pe site-urile web, în aplicațiile mobile și pe alte platforme digitale ale firmei SSAB, precum eCommerce, portalul MySSAB, calculatoare și alte aplicații (denumite în continuare „Servicii”). Unele servicii și aplicații digitale puse la dispoziție de SSAB pot face obiectul unor termeni și condiții specifice, care prevalează față de prezentele Condiții de utilizare în caz de discrepanțe.

Prezentele Condiții de utilizare se aplică relației dintre SSAB și utilizatorii Serviciilor, precum și cu organizațiile pe care ei le reprezintă.  „Utilizator” înseamnă utilizatorul individual care accesează și utilizează Serviciile, precum și entitățile și organizațiile juridice în numele cărora utilizatorul individual acționează în legătură cu utilizarea Serviciilor. Utilizatorul individual confirmă că are dreptul legal de a-și reprezenta entitatea sau organizația juridică atunci când acceptă prezentele Condiții de utilizare.

Utilizarea Serviciilor necesită acceptarea acestor Condiții de utilizare, fie prin confirmare explicită, fie implicit prin utilizarea Serviciilor și uneori necesită înregistrarea ca Utilizator al Serviciilor și/sau plata unei taxe de licență. 

SSAB își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa aceste Condiții de utilizare la discreția sa. În cazul unei astfel de modificări, se consideră că Utilizatorul a acceptat noua versiune prin continuarea utilizării Serviciilor. În ceea ce privește anumite Servicii, Utilizatorul poate fi obligat să aprobe noua versiune a acestor Condiții de utilizare la următoarea conectare, reînnoirea înregistrării sau prin alte mijloace solicitate de SSAB. SSAB își rezervă dreptul de a decide care Servicii sunt disponibile în orice moment pentru utilizator. SSAB își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica Serviciile și oricare dintre caracteristicile acestora din când în când.

În plus față de prezentele Condiții de utilizare, se aplică anumite condiții contractuale pentru comanda și achiziționarea produselor și a serviciilor SSAB, tranzacționate prin eCom sau în alt mod. În cazul în care aceste Condiții de utilizare intră în conflict cu orice condiții de tranzacție încheiate între SSAB și Utilizator, condițiile de tranzacție vor prevala. În acest caz, prezentele Condiții de utilizare se aplică în măsura în care nu intră în conflict cu condițiile unei anumite tranzacții.  

Serviciile pot conține linkuri către alte site-uri web. SSAB nu își asumă nicio răspundere pentru conținuturi create, deținute sau publicate de terțe părți, care pot fi conectate cu Serviciile SSAB și nu susține și nu recomandă conținutul, produsele sau serviciile unor astfel de terțe părți.

Serviciile și orice informații conținute aici sunt aplicabile numai pentru produsele SSAB. Serviciile sau orice conținut/informații ale acestora nu trebuie să fie aplicate sau utilizate pentru proiectarea altor produse decât produsele originale SSAB.

2. Accesarea Serviciilor; Utilizarea parolelor
Accesul la anumite Servicii poate necesita un ID de utilizator personal și o parolă personală (denumite colectiv „Parole”), cu excepția cazului în care SSAB pune la dispoziție gratuit un serviciu specific, pentru care nu este necesară utilizarea parolelor și a ID-ului de utilizator. SSAB va livra parolele la adresa de e-mail specificată de Utilizator după înregistrare, iar alte informații posibil necesare vor fi trimise și verificate. Utilizatorul se obligă să notifice imediat SSAB cu privire la orice modificări aduse informațiilor de la momentul înregistrării, de ex. atunci când contractul de muncă al unei persoane numite Utilizator autorizat expiră sau este reziliat. Utilizatorul răspunde în totalitate pentru orice utilizare a Serviciilor prin parolele sale și pentru orice costuri și daune cauzate prin aceasta.

Utilizatorul va păstra Parolele sale strict confidențiale și va supraveghea și se va asigura că Parolele nu sunt transmise niciunei terțe părți sau nu sunt utilizate de nicio persoană neautorizată. Utilizatorul va notifica cu promptitudine orice utilizare neautorizată a Serviciilor, pierderea Parolelor sau orice alt eveniment de periclitare a securității către persoana de contact predeterminată de la SSAB.

Utilizatorul nu are dreptul să ofere terților accesul la Servicii, în special prin distribuirea, transmiterea, prezentarea sau afișarea publică fără acordul prealabil scris al firmei SSAB sau al altor deținători de drepturi.

SSAB nu își asumă nicio răspundere cu privire la faptul că Parolele Utilizatorului sunt în posesia unor persoane potrivite. Responsabilitatea îi revine Utilizatorului. Dacă parolele sunt introduse corect la accesarea Serviciilor, SSAB nu are nicio obligație de a verifica identitatea persoanei care accesează serviciile sau dreptul acesteia de a reprezenta în orice alt mod utilizatorul.

După ce utilizatorul a anunțat SSAB în legătură cu utilizarea neautorizată sau pierderea Parolelor sale sau o altă încălcare a securității, SSAB va rezilia drepturile de utilizator și/sau va închide Serviciile pentru aceste parole. După o astfel de închidere și/sau anulare, Serviciile nu pot fi utilizate cu Parolele. 

3. Integritatea sistemului
Serviciile sunt accesibile prin diverse echipamente terminale și disponibilitatea, caracteristicile sau designul pot varia în funcție de echipamentul terminal utilizat. 

Utilizatorul răspunde pentru funcționalitatea tehnică a hardware-ului, software-ului și serviciilor de comunicații de date utilizate de acesta pentru accesarea Serviciilor. Utilizatorul nu va utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină care conține viruși sau care au scopul de a deteriora, întrerupe sau interfera cu funcționarea corespunzătoare a Serviciilor. Utilizatorul nu va utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină care are scopul de a intercepta sau exporta datele sau informațiile cu caracter personal din Servicii ori de a le copia sistemele.

Utilizatorul nu poate întreprinde nicio acțiune care presupune o încărcare nerezonabilă sau disproporționată a infrastructurii SSAB, inclusiv, dar fără a se limita la „spam” sau alte tehnici de e-mail în masă nesolicitate.

Dacă utilizatorul periclitează sau încalcă integritatea sistemului, utilizatorul va compensa SSAB în întregime pentru daunele suferite, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, daunele speciale, incidentale, de consecință, directe sau indirecte. SSAB nu este responsabilă pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau manipularea greșită a sistemului.

4. Comenzi de produse, Condiții de vânzare în comerțul electronic Aceste Condiții de utilizare se aplică și la utilizarea platformei de comerț electronic SSAB. Un contract de furnizare a produselor se încheie pe platforma de comerț electronic SSAB, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
- conectarea corectă a Utilizatorului la portal
- plasarea unei comenzi pentru anumite produse
- SSAB confirmă electronic comanda în condițiile specificate în confirmarea comenzii.

Condițiile generale, ALBIF 2000, pentru livrarea produselor din fier și oțel etc. se aplică furnizării produselor, în măsura în care acestea nu contravin celor convenite în scris sau electronic între SSAB și entitatea clientului pe care o reprezintă Utilizatorul.

5. Prelucrarea datelor și protecția datelor

SSAB poate prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor în legătură cu utilizarea Serviciilor, cum ar fi următoarele: nume, adresă de e-mail, companie pe care utilizatorul o reprezintă, date aproximative privind locația adresei IP, dacă este cazul și alte date cu caracter personal posibile, transmise în mod voluntar de către utilizator sau colectate în timpul utilizării Serviciilor. Dacă datele cu caracter personal sunt transferate prin Servicii, Utilizatorul este responsabil să se asigure că are dreptul sau că a obținut consimțământul necesar pentru transferul acestor date cu caracter personal către SSAB în scopurile Serviciilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este descrisă mai detaliat în Politica de confidențialitate SSAB
https://www.SSAB.com/privacy-statement.

 
Serviciile utilizează module cookie pentru accesarea și utilizarea paginilor web SSAB. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor, consultați Declarația privind cookie-urile de la SSAB.

6. Conținutul utilizatorului
„Conținutul Utilizatorului” se referă la conținutul trimis de utilizator către Servicii, cum ar fi informațiile legate de companie sau de producție, precum și informațiile colectate de la Utilizator prin intermediul Serviciilor sau în timpul utilizării acestora. Utilizatorul își rezervă dreptul de proprietate asupra oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute în prealabil asupra materialului pe care îl transmite către Servicii. 

Utilizatorul acordă prin prezenta firmei SSAB dreptul permanent, irevocabil, neexclusiv, transferabil, complet plătit, fără redevențe și la nivel mondial de a colecta, accesa, stoca, păstra, descărca, modifica și utiliza în orice alt mod Conținutul utilizatorului pentru a
- oferi și derula Serviciile, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, depanarea, întreținerea, sprijinirea utilizatorilor, optimizări și îmbunătățiri, precum și pentru integritatea sistemului și securitatea datelor.
- pentru managementul relației comerciale între utilizator și SSAB și pentru a furniza și a îmbunătăți serviciile și oferta de produse pentru utilizator
- pentru dezvoltarea și îmbunătățirea Serviciilor, precum și a serviciilor viitoare și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea ofertei de produse SSAB.
Utilizatorul garantează că nu va trimite materiale sau conținut către Servicii, care sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale terților sau care nu sunt legale.

Utilizatorul este de acord să despăgubească SSAB în cazul în care o terță parte ia măsuri împotriva SSAB în ceea ce privește conținutul trimis de Utilizator către Servicii.

7. Confidențialitatea

Conținutul și informațiile puse la dispoziția utilizatorului din Servicii pot conține secrete de afaceri și informații confidențiale ale firmei SSAB, cum ar fi informații tehnice sau comerciale, ori date referitoare la producția și operațiunile SSAB, planuri de afaceri, informații financiare, informații despre produse nepublice, proiecte și desene, în măsura în care aceste informații sunt marcate ca fiind confidențiale sau trebuie înțelese în mod rezonabil ca fiind de natură confidențială (denumite în continuare „Informații confidențiale”).

Utilizatorul va trata strict confidențial orice Informații confidențiale, indiferent dacă este vorba despre date electronice, tipărite pe hârtie sau în orice altă formă, comunicate Utilizatorului în Servicii sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorul nu trebuie să divulge terților și nu trebuie să utilizeze Informațiile confidențiale, nici să le divulge sau să le utilizeze, direct sau indirect, în alt mod decât în scopul utilizării Serviciilor.

Informațiile confidențiale exclud informațiile care:

a) în momentul divulgării sunt general cunoscute sau în domeniul public, ori sunt în general accesibile fără restricții.
b) devin publice, altfel decât prin încălcarea acestor Condiții de utilizare sau a altor obligații contractuale ale Utilizatorului
c) au fost în posesia Utilizatorului fără restricții de confidențialitate înainte de transmiterea de către SSAB.
d) sunt dobândite în mod legal de către destinatar de la terțe părți cu condiția ca aceste informații să fie în mod legal în posesia respectivelor terțe părți.

Utilizatorul se asigură că alte persoane, care au sau ar putea avea acces la informații confidențiale, sunt conștienți de confidențialitate și că au obligația de a se supune acestora. Utilizatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea. 

8. Drepturile de proprietate intelectuală

SSAB deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Serviciilor și conținutului acestora. Drepturile de proprietate intelectuală înseamnă orice brevet, drepturi de brevet, drepturi de autor, mărci comerciale, nume comerciale, drepturi de autor, invenții, brevete de design, secrete comerciale, know-how și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială și aplicații ale acestora. Toate drepturile rezervate.

9. Limitarea răspunderii

SSAB DECLINĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRESE, IMPLICITE, LEGALE SAU DE ALT TIP, INCLUSIV GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU PENTRU UTILIZAREA ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, SSAB NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ SERVICIILE VOR FI FĂRĂ ERORI SAU ÎNTRERUPERI. SSAB NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE ȘI/SAU COSTURI REZULTATE DIN ACESTEA, INDIFERENT DACĂ SUNT SPECIALE, ACCIDENTALE, DE CONSECINȚĂ SAU INDIRECTE, LEGATE DE UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A SERVICIILOR SAU CONȚINUTULUI, INFORMAȚIILE SAU REZULTATELE INCUPRINSE ÎN SERVICII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA PROFITULUI SAU A PROFITULUI ANTICIPAT ORI PIERDEREA COMERCIALĂ, CHIAR DACĂ SSAB A FOST ÎNȘTIINȚATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA SURVENIRII UNOR ASTFEL DE DAUNE (DENUMITE COLECTIV ÎN CONTINUARE „DAUNE”). SERVICIILE ȘI ORICE CONȚINUT, INFORMAȚII SAU REZULTATE ALE SERVICIILOR SUNT FURNIZATE „CA ATARE”.

UTILIZATORUL ESTE DE ACORD CĂ NICI SSAB ȘI NICIUN ALT REPREZENTANT, AFILIAT, DIRECTOR, ACȚIONAR, AGENT, ANGAJAT SAU ORICE ENTITATE A SSAB NU VA RĂSPUNDE ÎN FAȚA UTILIZATORULUI SAU A ORICĂREI PĂRȚI TERȚE PENTRU DAUNELE CARE DECURG DIRECT SAU INDIRECT DIN, SAU ALTFEL REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ORICARE DIN URMĂTOARELE:

A) SSAB PREVINE, PENTRU ORICE MOTIV, UTILIZATORUL CÂND ACCESEAZĂ SERVICIILE DEFINITE
B) INFORMAȚIILE SAU REZULTATELE FURNIZATE ÎN/DE SAU CORELATE CU SERVICIILE SUNT FALSE, ERONATE, INEXACTE SAU DEFECTE;
C) ÎNTRERUPEREA, SUSPENDAREA SAU REZILIEREA SERVICIILOR INDIFERENT DE MOTIV
D) UTILIZAREA SERVICIILOR ȘI A CONȚINUTULUI DE CĂTRE UTILIZATOR, INCLUSIV DAUNELE REZULTATE DIN SAU CARE REZULTĂ DIN BAZAREA UTILIZATORULUI PE SERVICII SAU ORICE GREȘELI, OMISII, ERORI, DEFECTE SAU ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARER, NELIVRARE, LIVRARE INCORECTĂ SAU ORICE NEAJUNSURI DE PERFORMANȚĂ A SERVICIILOR.
E) ORICE OBȚINERE ȘI/SAU UTILIZARE NEAUTORIZATĂ A PAROLELOR UTILIZATORULUI; SAU
F) ORICE PRETENȚIE, SOLICITARE, REVENDICARE SAU ALTE PROCEDURI BAZATE PE PREZUMȚIA CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR ȘI A CONȚINUTULUI DE CĂTRE UTILIZATOR ÎNCALCĂ DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SAU DREPTURILE CONTRACTULE ALE UNEI PĂRȚI TERȚE.

UTILIZATORII SUNT DE ACORD CĂ ACCESAREA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR SE FACE LA DISCREȚIA ȘI PE RISCUL PROPRII, IAR UTILIZATORII VOR FI SINGURII RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE REZULTATE DIN ACCESUL SAU UTILIZAREA SERVICIILOR.
Răspunderea părților cu privire la acorduri specifice se găsește în astfel de acorduri și în termenii și condițiile respective.

10. Rezilierea utilizării
SSAB sau Utilizatorul pot rezilia în orice moment utilizarea Serviciilor. Niciuna din părți nu va avea nicio obligație de compensare în urma unei astfel de rezilieri. În urma rezilierii Utilizatorul își va pierde dreptul de acces la Serviciile definite. 

11. Legea aplicabilă și arbitrajul

Aceste Condiții de utilizare și Servicii sunt guvernate și construite în conformitate cu legile din Suedia. Disputele apărute sau legate de aceste Condiții de utilizare și Servicii vor fi soluționate definitiv prin arbitraj, în conformitate cu regulile Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm. Procedurile de arbitraj vor avea loc în Stockholm, Suedia. Arbitrajul este în limba engleză.