Warunki użytkowania – Usługi cyfrowe i witryny internetowe SSAB („Warunki Użytkowania”)

Data ostatniej aktualizacji: październik 2022 r.

1. Postanowienia ogólne
Niniejsze Warunki Użytkowania odnoszą się do korzystania z witryn internetowych i usług cyfrowych świadczonych przez SSAB AB lub inne podmioty prawne należące do Grupy SSAB (dalej „SSAB”), okresowo udostępnianych w witrynach, aplikacjach mobilnych i innych platformach cyfrowych SSAB, takich jak eCommerce, portal MySSAB, kalkulatory i inne aplikacje (dalej „Usługi”). Niektóre usługi cyfrowe i aplikacje udostępniane przez SSAB mogą podlegać określonym warunkom, które w przypadku rozbieżności mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami Użytkowania.

Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie do relacji pomiędzy SSAB a użytkownikami Usług oraz organizacjami, które użytkownicy reprezentują.  „Użytkownik” oznacza indywidualnego użytkownika uzyskującego dostęp do Usług i korzystającego z nich, a także osoby prawne i organizacje, w imieniu których działa indywidualny użytkownik w związku z korzystaniem z Usług. Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania, użytkownik indywidualny potwierdza, że ma prawo reprezentować swój podmiot prawny lub organizację.

Korzystanie z Usług wymaga akceptacji niniejszych Warunków Użytkowania, albo poprzez wyraźne potwierdzenie, albo w sposób dorozumiany poprzez korzystanie z Usług. Niekiedy korzystanie z Usług wymaga rejestracji jako Użytkownik Usług i/lub uiszczenia opłaty licencyjnej. 

SSAB zastrzega prawo do zmian i uzupełniania niniejszych Warunków Użytkowania według własnego uznania. W przypadku jakiejkolwiek zmiany dalsze korzystanie z Usług przez Użytkownika będzie uznawane za zaakceptowanie przez niego nowej wersji Warunków Użytkowania. W odniesieniu do niektórych Usług, Użytkownik może być zobowiązany do zatwierdzenia nowej wersji niniejszych Warunków Użytkowania przy następnym logowaniu, odnowieniu rejestracji lub w inny sposób wymagany przez SSAB. SSAB zastrzega sobie prawo do określenia, które Usługi są dostępne w danym czasie dla Użytkownika. SSAB zastrzega sobie również prawo do okresowej zmiany i modyfikacji Usług oraz wszelkich funkcji Usług.

Oprócz niniejszych Warunków Użytkowania, określone warunki umowne mają zastosowanie do zamówienia i zakupu produktów i usług SSAB za pośrednictwem eCom lub w inny sposób. W razie jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami Użytkowania a warunkami transakcji zawartymi między SSAB a Użytkownikiem, obowiązują warunki transakcji. W takim przypadku niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z warunkami konkretnej transakcji.  

Usługi mogą zawierać linki przekierowujące do innych witryn internetowych. SSAB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści stworzone, będące własnością lub opublikowane przez strony trzecie, do których linki znajdują się w Usługach SSAB. SSAB nie wyraża poparcia ani nie poleca treści, produktów ani usług takich stron trzecich.

Usługi i wszelkie zawarte w nich informacje mają zastosowanie wyłącznie do produktów SSAB. Usługi oraz ich zawartość/informacje nie mogą być stosowane ani wykorzystywane do projektowania innych produktów niż oryginalne produkty SSAB.

2. Dostęp do Usług, stosowanie haseł
Dostęp do niektórych Usług może wymagać osobistego identyfikatora użytkownika i osobistego hasła (identyfikator użytkownika i hasło łącznie zwane są dalej „Hasłami”), chyba że konkretna usługa jest udostępniana przez SSAB bezpłatnie bez użycia haseł i identyfikatora użytkownika. SSAB dostarczy Hasła na adres e-mail wskazany przez Użytkownika po dokonaniu i zweryfikowaniu rejestracji oraz przesłaniu i zweryfikowaniu innych potencjalnie wymaganych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia SSAB o wszelkich zmianach informacji przekazanych podczas rejestracji, np. w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy osoby wyznaczonej jako osoba upoważniona. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pomocą Haseł Użytkownika oraz za wszelkie spowodowane tym koszty i straty.

Użytkownik zachowa swoje Hasła w ścisłej tajemnicy i upewni się, że Hasła nie zostały udostępnione żadnym stronom trzecim lub użyte przez osobę nieupoważnioną. Użytkownik niezwłocznie powiadomi wyznaczoną osobę kontaktową w SSAB o jakimkolwiek nieupoważnionym użyciu Usług, utracie Haseł lub innym zagrożeniu bezpieczeństwa.

Użytkownik nie ma prawa do udostępniania Usług osobom trzecim, w szczególności poprzez ich dystrybucję, transmisję, prezentację lub publiczne wyświetlanie bez uprzedniej pisemnej zgody SSAB lub innych podmiotów uprawnionych.

SSAB nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Hasła Użytkownika są w posiadaniu właściwych osób. Odpowiedzialność ta spoczywa na Użytkowniku. Jeśli Hasła zostały podane prawidłowo podczas uzyskiwania dostępu do Usług, SSAB nie ma obowiązku weryfikacji tożsamości osoby uzyskującej dostęp do Usług ani jej prawa do reprezentowania Użytkownika w jakikolwiek inny sposób.

Po powiadomieniu SSAB przez Użytkownika o nieupoważnionym użyciu lub utracie Haseł lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, SSAB wygasi prawa użytkownika lub anuluje dostęp do Usług w odniesieniu do tych Haseł. Po takim wygaszeniu lub anulowaniu, uzyskanie dostępu do Usług za pomocą tych Haseł jest niemożliwe. 

3. Integralność systemu
Usługi dostępne są za pośrednictwem różnych urządzeń końcowych, a ich dostępność, funkcje i struktura mogą różnić się w zależności od użytego urządzenia końcowego. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za techniczne funkcjonowanie sprzętu, oprogramowania oraz usług komunikacji danych używanych w celu dostępu do Usług. Użytkownik nie będzie używał żadnego urządzenia, oprogramowania ani programu zawierającego wirusy lub w inny sposób mającego na celu uszkodzenie, zakłócenie lub przerwanie prawidłowego funkcjonowania Usług. Użytkownik nie użyje żadnych urządzeń, programów ani procedur, których celem jest potajemne przejęcie lub przywłaszczenie informacji lub danych osobowych z Usług lub skopiowanie ich systemów.

Użytkownik nie może podejmować działań, powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalne obciążenie infrastruktury SSAB, takich jak na przykład „spam” lub inne podobne niepożądane techniki mailingu masowego.

W razie zagrożenia lub naruszenia przez Użytkownika integralności systemu, Użytkownik w całości zrekompensuje SSAB poniesione szkody, w tym szkody specjalne, uboczne, wynikowe, bezpośrednie lub pośrednie. SSAB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niepoprawnym użytkowaniem lub obsługą systemu.

4. Zamówienia produktów, Warunki Sprzedaży w eCommerceNiniejsze Warunki Użytkowania dotyczą również korzystania z platformy SSAB eCommerce. Umowa na dostawę produktów zostanie zawarta na platformie SSAB eCommerce po spełnieniu łącznie następujących warunków:
– prawidłowe zalogowanie Użytkownika do portalu
– złożenie zamówienia na określone produkty
– elektroniczne potwierdzenie zamówienia przez SSAB na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia.

Ogólne warunki dostawy wyrobów żelaznych i stalowych ALBIF 2000 itp. mają zastosowanie do dostaw wyrobów, w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z tym, co zostało uzgodnione na piśmie lub drogą elektroniczną pomiędzy SSAB a podmiotem klienta, którego reprezentuje Użytkownik.

5. Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności

W związku z korzystaniem z Usług SSAB może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, firma, którą reprezentuje Użytkownik, przybliżone dane lokalizacyjne adresu IP, jeśli dotyczy, oraz inne ewentualne dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika lub zebrane w trakcie korzystania z Usług. Jeśli dane osobowe przekazywane są za pośrednictwem Usług, Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że ma prawo lub otrzymał niezbędną zgodę na przekazanie takich danych osobowych do SSAB na cele korzystania z Usług.

Przetwarzanie danych osobowych jest szczegółowo opisane w Polityce prywatności SSAB
pod adresem https://www.ssab.com/privacy-statement.

 
Usługi wykorzystują pliki cookie w celu uzyskania dostępu i korzystania ze stron internetowych SSAB. Więcej informacji o stosowaniu plików cookie można znaleźć w Polityce cookies SSAB.

6. Treści Użytkownika
„Treści Użytkownika” oznaczają treści przesyłane przez Użytkownika do Usług, takie jak informacje dotyczące firmy, działalności biznesowej lub produkcji, a także informacje zebrane od Użytkownika za pośrednictwem Usług lub podczas korzystania z nich. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane wcześniej prawa własności intelektualnej do materiału, który przesyła do Usług. 

Użytkownik niniejszym udziela SSAB wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego, zbywalnego, w pełni opłaconego, wolnego od tantiem i ogólnoświatowego prawa do gromadzenia, uzyskiwania dostępu, przechowywania, zatrzymywania, pobierania, modyfikowania i innego wykorzystywania Treści Użytkownika w celu:
świadczenia i realizacji Usług, w tym między innymi rozwiązywania problemów, konserwacji, wspierania Użytkowników, wprowadzania optymalizacji i ulepszeń, a także zapewnienia integralności systemu i bezpieczeństwa danych;
zarządzania relacjami biznesowymi pomiędzy Użytkownikiem a SSAB oraz świadczenia i doskonalenia usług i oferty produktowej dla Użytkownika;
rozwijania i doskonalenia Usług, a także przyszłych usług, oraz doskonalenia i rozwijania oferty produktowej SSAB.
Użytkownik gwarantuje, że nie będzie przesyłać do Usług żadnych materiałów ani treści chronionych prawami własności intelektualnej osób trzecich lub niezgodnych z prawem.

Użytkownik zobowiązuje się przejąć roszczenia w stosunku do SSAB w przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia podjęła działania przeciwko SSAB w związku z treściami przesyłanymi przez Użytkownika do Usług.

7. Poufność

Treści i informacje udostępniane Użytkownikowi w Usługach mogą zawierać tajemnice handlowe i informacje poufne SSAB, takie jak informacje techniczne lub handlowe lub dane związane z produkcją i działalnością SSAB, biznesplany, informacje finansowe, niepubliczne informacje o produktach, projekty i rysunki, w zakresie, w jakim takie informacje są oznaczone jako poufne lub powinny być racjonalnie rozumiane jako mające charakter poufny (dalej „Informacje Poufne”).

Użytkownik będzie traktował jako ściśle poufne wszelkie Informacje Poufne, w formie elektronicznej, wydrukowanej lub jakiejkolwiek innej, ujawnione Użytkownikowi w Usługach lub w związku z korzystaniem z Usług. Użytkownik nie ujawni osobom trzecim i nie wykorzysta Informacji Poufnych, ani też nie pozwoli na ich ujawnienie lub wykorzystywanie, bezpośrednio lub pośrednio w żaden inny sposób niż w celu korzystania z Usług.

Do Informacji Poufnych nie zalicza się informacji, które:

a) w chwili ujawnienia są powszechnie znane, znajdują się w domenie publicznej lub są ogólnie dostępne bez ograniczeń;
b) zostały upublicznione w inny sposób niż w wyniku naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania lub innych zobowiązań umownych Użytkowników;
c) były w posiadaniu Użytkownika bez ograniczenia poufności przed ujawnieniem ich przez SSAB;
d) zostały zgodnie z prawem nabyte przez Użytkownika od osób trzecich, pod warunkiem, że takie informacje znajdowały się w posiadaniu tej osoby trzeciej zgodnie z prawem.

Użytkownik zapewnia, że inne osoby mające lub mogące mieć dostęp do Informacji Poufnych są świadome klauzuli poufności i zobowiązane do jej przestrzegania. Użytkownik odpowiada za podejmowanie kroków niezbędnych do zachowania poufności. 

8. Prawa własności intelektualnej

SSAB jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Usług i ich treści. Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelkie patenty, prawa patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, wynalazki, wzory przemysłowe, tajemnice handlowe, know-how oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej oraz ich zastosowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

SSAB NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH ANI INNYCH, W TYM GWARANCJI I WARUNKÓW ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, SSAB NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB ZAKŁÓCEŃ. FIRMA SSAB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADEN RODZAJ SZKÓD ANI WYNIKAJĄCYCH Z NICH KOSZTÓW, SPECJALNYCH, UBOCZNYCH, WYNIKOWYCH, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG LUB TREŚCI, INFORMACJI LUB WYNIKÓW USŁUG, TAKICH JAK MIĘDZY INNYMI UTRATA PRZYCHODÓW LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW, UTRATA ZAMÓWIEŃ LUB UTRATA SPRZEDAŻY, NAWET JEŚLI SSAB ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD (ZBIORCZO DALEJ „SZKODY”). USŁUGI ORAZ WSZELKIE TREŚCI, INFORMACJE ORAZ WYNIKI USŁUG SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „AS IS” („TAKIE, JAK SĄ”).

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI SSAB, ANI ŻADEN CZŁONEK ZARZĄDU, OSOBA STOWARZYSZONA, DYREKTOR, UDZIAŁOWIEC, PRZEDSTAWICIEL LUB PRACOWNIK SSAB, ANI ŻADEN PODMIOT SSAB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB STRONY TRZECIEJ ZA SZKODY WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO LUB INACZEJ ZWIĄZANE Z NASTĘPUJĄCYMI SYTUACJAMI:

A) SSAB Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU UNIEMOŻLIWIA UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘP DO OKREŚLONYCH USŁUG;
B) INFORMACJE LUB WYNIKI PODANE W USŁUGACH LUB ZWIĄZANE Z USŁUGAMI SĄ FAŁSZYWE, BŁĘDNE, NIEDOKŁADNE LUB NIEPRAWIDŁOWE;
C) ZAKŁÓCENIE, ZAWIESZENIE LUB ROZWIĄZANIE USŁUG Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU;
D) KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, ŁĄCZNIE ZE SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI LUB POWSTAŁYMI W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA USŁUGACH ORAZ WSZELKIMI BŁĘDAMI, BRAKAMI, WADAMI LUB OPÓŹNIENIAMI W DZIAŁANIU, BRAKIEM DOSTAW, NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI DOSTAW LUB AWARIAMI FUNKCJONOWANIA USŁUG;
E) UZYSKANIE LUB UŻYWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA PRZEZ JAKĄKOLWIEK NIEUPRAWNIONĄ OSOBĘ; LUB
F) JAKIKOLWIEK ZARZUT, POZWANIE, ROSZCZENIE LUB INNE POSTĘPOWANIE OPARTE NA STWIERDZENIU, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA NARUSZA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRAWA UMOWNE JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH.

UŻYTKOWNICY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ICH DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ WEDŁUG ICH WŁASNEGO UZNANIA I NA ICH WŁASNE RYZYKO, ORAZ ŻE UŻYTKOWNICY PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z USŁUG.
Odpowiedzialność Stron z tytułu konkretnych umów zawarta jest w tych umowach i związanych z nimi warunkach.

10. Zakończenie użytkowania
Zarówno SSAB, jak i Użytkownik mogą w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Usług. Żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek odszkodowanie związane z zakończeniem użytkowania. Po zakończeniu użytkowania Użytkownik traci prawo dostępu do określonych Usług. 

11. Prawo właściwe i arbitraż

Niniejsze Warunki Użytkowania i Usługi podlegają prawu szwedzkiemu i są zgodnie z nim interpretowane. Spory wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania i Usług lub z nimi związane będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie. Postępowanie arbitrażowe odbywać się będzie w Sztokholmie w Szwecji. Językiem arbitrażu będzie język angielski.